Z dnia 2013-07-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2013 r. w sprawie:
11557/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
11558/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
11559/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
11560/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku
11561/13/VI/M - wykonania remontu pralni na II piętrze w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
11562/13/VI/M - wykonania remontu dachów budynków mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego nr 47-49 i 51 w Gdyni
11563/13/VI/M - wymiany rynien i rur spustowych na dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
11564/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w korytarzu na parterze prowadzących do lokali socjalnych przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
11565/13/VI/M - naprawy rynien i rur spustowych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 31-37, 43-49 w Gdyni
11566/13/VI/M - wymiany skrzydła do drzwi wejściowych do lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
11567/13/VI/M - naprawy instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 38 w Gdyni
11568/13/VI/M - modernizacji instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 112 B w Gdyni
11569/13/VI/M - wykonania doszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 51 w Gdyni
11570/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Chabrowej 3a w Gdyni
11571/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 21 w Gdyni
11572/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 76 w Gdyni
11573/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dembińskiego 14 I w Gdyni
11574/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni
11575/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 8 w Gdyni
11576/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pawiej 13C w Gdyni
11577/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
11578/13/VI/M - wykonania projektu rozbiórki boksów garażowych na terenie gminnym przy ul. Batorego w Gdyni
11579/13/VI/M - zabezpieczenia garażu i terenu rozpoczętej budowy budynku przy ul. Sanockiej 26 w Gdyni
11580/13/VI/M - zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 26 w Gdyni
11581/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 26 w Gdyni wraz z uporządkowaniem terenu
11582/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 7 w Gdyni
11583/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę nasadzeń wzdłuż Alei Topolowej wraz z 3 - letnią pielęgnacją na wybranych terenach zieleni
11584/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 10859/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2013 roku
11585/13/VI/P - wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców OSP Gdynia Wiczlino
11586/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 11130/13/VI/M z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy 10-go Lutego 11
11587/13/VI/M - akceptacji procedury udzielania zgody na używanie nazwy GDYNIA w znakach towarowych
11588/13/VI/M - nabycia licencji, do kwoty 14000 EUR, do fotografii barwnych
11589/13/VI/P - zmieniające umowę nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski
11590/13/VI/P - wykonania kalkulatorów z logo konkursu „Jak żyć w przyjaźni?"
11591/13/VI/P - wykonania medali Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier"
11592/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/3/PD/2-W/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Haliną Małgorzatą Sokołowską, właścicielką Oficyny Verbi Causa
11593/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby żłobka"
11594/13/VI/M - pomalowania ścian wraz z odgrzybieniem w gminnym lokalu mieszkalnym nr 173 przy ul. Świętojańskiej 139 bl. III w Gdyni
11595/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kołobrzeskiej 7/3 w Gdyni
11596/13/VI/M - usunięcia awarii w lokalu użytkowym zajmowanym przez Filię nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bp. Dominika 3-21 w Gdyni
11597/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Kopernika 71 w Gdyni
11598/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
11599/13/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni tytułem opłaty za wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
11600/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nordea Bank Polska S.A.
11601/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11602/13/VI/K - zmiany załącznika nr 5 zarządzenia nr 7550/12/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 sierpnia 2012r.w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
11603/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
11604/13/VI/M - zatwierdzenia projektu „Stażyści na językach", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11605/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
11606/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
11607/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
11608/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11609/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętopełka, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
11610/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11611/13/VI/M - przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Reja 14-16 w Gdyni oraz powołania Komisji Przetargowej
11612/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na przeprowadzenie akcji promocyjnych Miasta Gdyni
11613/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
11614/13/VI/U - zlecenia wykonania mapy zasadniczej do celów informacyjnych dla działek nr 34/34, 34/36, 35/5, 42, 43/6 i 43/7 położonych w Kosakowie
11615/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn. „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni"
11616/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"
11617/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ dla zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku od ul. Morskiej do ul. Unruga i podniesienie jej nośności do klasy A"
11618/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Harcerskiej w Gdyni na odcinku od Al. Zwycięstwa do torów PKP"
11619/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
11620/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta Gdyni w celu realizacji nasadzeń rekompensujących na terenach gminnych o wartości do 14 000 EUR
11621/13/VI/R - podpisania umowy powierzenia z Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
11622/13/VI/U - zamówienia redakcji artykułów do wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
11623/13/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni dotyczącego wznowienia publikacji podręcznika pt.: „Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus" oraz publikacji opracowania „Analizy obszarów gdyńskiej sieci trolejbusowej predysponowanych do zastosowania zasobników energii"
11624/13/VI/P - unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11625/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11626/13/VI/P - akceptacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej lokalnego systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11627/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do sieci Internet dla Straży Miejskiej
11628/13/VI/R - przyjęcia zasad korzystania z lokalu Urzędu Miasta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
11629/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych PN. „Zintegrowany System zarządzania Ruchem TRISTAR"
11630/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni przedstawicieli jednostek z Japonii i Meksyku
11631/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektów graficznych promujących miasto
11632/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługi doradcze w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
11633/13/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na redagowanie tekstów o aktywności gospodarczej gdyńskich firm oraz zjawisk dotyczących gospodarki
11634/13/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/189/MB/12/W/2013 na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni
11635/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na robotę budowlaną: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z zasilaniem w części podziemnej budynku MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.07.2013
Data udostępnienia informacji: 19.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2013 15:27 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk