Z dnia 2013-07-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.07.2013 r. w sprawie:
11484/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2013 środków na wpis sądowy od skargi kasacyjnej do NSA za pośrednictwem WSA sygn. akt II SAB/Gd/28/13
11485/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
11486/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie wyceny tj. oszacowania wysokości czynszu dzierżawnego dla terenu użytkowanego przez NAUTA WATERFRONT PÓŁNOC S.A. oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
11487/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11472/13/VI/S dot. akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4 )
11488/13/VI/M - zaopiniowania propozycji zaliczenia ulicy Borowikowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu
11489/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługi doradcze w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
11490/13/VI/M - zgłoszenia robót rozbiórkowych obiektu stróżówki położonego przy ul. Halickiej 10 w Gdyni
11491/13/VI/M - rozbiórki obiektu stróżówki przy ul. Halickiej 10 w Gdyni
11492/13/VI/M - wykonania rur spustowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 7
11493/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11494/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11495/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11496/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11497/13/VI/P - wykonania znaczka okolicznościowego
11498/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
11499/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11500/13/VI/R - przekazania dotacji dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia"
11501/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania dotyczącego dobrych praktyk w zakresie zewnętrznych audytów sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz rosyjskiej w ramach projektu pn: Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
11502/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
11503/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krokowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
11504/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na koncepcję graficzną i opracowanie projektów materiałów reklamowych
11505/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 9232/12/VI/M
11506/13/VI/R - wprowadzenia „Regulaminu wystawy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni" i „Regulaminu sprzedaży biletów Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni"
11507/13/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na udostępnienie Gminie Miasta Gdyni terenu na czas realizacji oraz zajęcie ww. terenu na czas eksploatacji inwestycji „Miejska Sieć Szkieletowa w Gdyni etap II"
11508/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania dla Biura Ogrodnika Miasta
11509/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 7313/12/VI/S w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla budynku UMG oraz lokali podległych
11510/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą Gdyńskie Kluby Rodzica
11511/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na organizację w Gdyni V Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci"
11512/13/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych na Gdynia Business Week 2013
11513/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalowanych urządzeń w ramach realizowanego zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
11514/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
11515/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni"
11516/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni".
11517/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Łużyckiej
11518/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni"
11519/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/109/UI/27/W/2013 z dnia 05.02.2013 r. na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
11520/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1367/UI/249/W/2012 z dnia14.12.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ul Kołłątaja w Gdyni wraz z przebudową infrastruktury technicznej"
11521/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/484/UI/93/W/2013 z dnia 15.05.2013 r. na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu i oświetlenia w części ulic Olgierda i Żniwnej"
11522/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/117/UI/29/W/2013 z dnia 05.02.2013 r. na wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej nr 251w Gdyni"
11523/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę: „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni obręb Chwarzno - Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011)"
11524/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 10B w Gdyni
11525/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Skrzypowej, stanowiącej własność osoby fizycznej
11526/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia
11527/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9856/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2013 r.
11528/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję materiału filmowego promującego miasto
11529/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek z gdyńskim informatorem praktycznym dla turystów
11530/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów z nadrukiem promującym miasto
11531/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie obudowy infokiosku
11532/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/2/UI/W/2013 z dn. 18.01.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Chwarznieńskiej 178 w Gdyni"
11533/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1176/UI/208/W/2012 z dn. 17.10.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i Gierdziejewskiego w Gdyni"
11534/13/VI/O - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR, na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
11535/13/VI/P - organizacji pobytu delegacji z Rostoku
11536/13/VI/P - tłumaczenia dokumentów z j. litewskiego na j.polski
11537/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na publikację lokalnych ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Polska Dziennik Bałtycki"
11538/13/VI/R - przyznania nagrody i wyróżnień w dwunastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii na Politechnice Gdańskiej
11539/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie konfekcji worków do segregacji odpadów z nadrukami obejmującymi informacje o zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
11540/13/VI/R - zmiany umowy z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie dzierżawy obwodu łowieckiego nr 70 Chwaszczyno
11541/13/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę odcinka kanalizacji deszczowej na dziedzińcu budynku UMG
11542/13/VI/P - naprawy hamulców w samochodzie Star 244 nr rej. GAY 2457 OSP w Gdyni-Wiczlinie
11543/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję spotu promującego miasto na antenie „Twojej Telewizji Morskiej"
11544/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 80 flag z nadrukiem okolicznościowym
11545/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 10518/13/VI/M
11546/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
11547/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/137/MB/11-W/2013 na pełnienie funkcji nadzoru nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
11548/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
11549/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przekopów próbnych wraz z pomiarami geodezyjnymi gazociągu wzdłuż ulic Apollina i Izydy w Gdyni
11550/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie robót budowlanych: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo-Technologicznego
11551/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo-Technologicznego
11552/13/VI/U - zamówienia opracowania dokumentacji historyczno-konserwatorskiej dla zespołu budynków ZUS przy ul. Partyzantów 39 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.07.2013
Data udostępnienia informacji: 19.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2013 15:23 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk