Z dnia 2013-07-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.07.2013 r. w sprawie:
11410/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie pomnika i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
11411/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni meksykańskiego żaglowca Cuahtemoc
11412/13/VI/M - usunięcia awarii zasilania centralnego ogrzewania przy piecu węglowym w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Janka Wiśniewskiego 9/7 w Gdyni
11413/13/VI/M - rozbiórki pomieszczenia gospodarczego przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
11414/13/VI/M - naprawy oświetlenia awaryjnego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Widnej 10 w Gdyni
11415/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
11416/13/VI/M - remontu schodów prowadzących do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
11417/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11418/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11419/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11420/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11421/13/VI/M - podpisania porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy realizacji zadań mających na celu utrzymanie i rozwinięcie rozwiązań wypracowanych w ramach prac pilotażowych prowadzonych w 2011 r. w Urzędzie Miasta Gdyni
11422/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego budowanego w ramach zadania pn.: „Oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Kartuskiej do granicy posesji Gospodarska 15 oraz oświetlenie ul. Pustki od posesji nr 33 do granicy działek drogowych o nr ewidencyjnych 266/91 i 269/90, KM 13 obręb Gdynia"
11423/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego budowanego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci oświetleniowej ulic: Powstania Wielkopolskiego oraz ul. Powstania Styczniowego w Gdyni"
11424/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
11425/13/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do składania oświadczeń woli w sprawach z zakresu pieczy zastępczej
11426/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację oprogramowania monitorującego sieć AplusC Statlook
11427/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
11428/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykaszanie chwastów i niszczenie barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych
11429/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie odłowni dzików
11430/13/VI/R - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu zakupu aplikacji mobilnej z obiektami rozszerzonej rzeczywistości prezentującymi wynalazki Leonardo da Vinci
11431/13/VI/R - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu realizacji zadania pn.: „Wykonanie zabudowy do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej"
11432/13/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko - niemieckiej
11433/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie usługi aktualizacji operatu szacunkowego" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
11434/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Podolskiej
11435/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na rzecz Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z tytułu likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni
11436/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Powstania Śląskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
11437/13/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/180/89 z dnia 26 września 1989 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Spokojnej
11438/13/VI/M - akceptacji treści umowy MG/35/MGG/16/D/13 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Nowowiczlińskiej
11439/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację konferencji prasowej oraz realizację materiału z planu filmowego serialu rodzinka.pl
11440/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk teczek do listu okolicznościowego
11441/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na oprawę muzyczną
11442/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie plakatów i ekspozytorów promujących gdyńskie atrakcje turystyczne w pojazdach ZKM Gdynia wraz z montażem
11443/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę wykonania wydruku dokumentacji wykonawczej Miejskiej Hali Targowej w Gdyni
11444/13/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 1/2013 do Umowy KB/1/MOPS/2013 z dnia 15.01.2013 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Gaudium Vitae" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
11445/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę aktualizacji planszy historycznej dotyczącej baterii artyleryjskiej znajdującej się na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska
11446/13/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do jednoosobowego zawierania i rozwiązywania umów i porozumień z zakresu pieczy zastępczej
11447/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11448/13/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w 2013 roku
11449/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Leszczyki
11450/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Krośnieńskiej , przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11451/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138/28B przeznaczonej do wydzierżawienia
11452/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
11453/13/VI/M - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność firmy Polnord-Apartamenty sp. z o.o.
11454/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego /ul. Pomorska 12/
11455/13/VI/P - organizacji zakwaterowania amerykańskich współorganizatorów projektu Gdynia Business Week w Gdyni
11456/13/VI/P - podpisania porozumienia o współpracy między miastem Gdynia a Stowarzyszeniem AIESEC Polska Komitet Lokalny Uniwersytet Gdański dotyczącego realizacji projektu Gdynia Business Week 2013
11457/13/VI/P - promocji miasta w ramach projektu pod nazwą „440 km"
11458/13/VI/P - wykonanie dwóch murali przy ul. Chrzanowskiego i ul. Władysława IV
11459/13/VI/P - zawarcia umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Miasta Gdyni
11460/13/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup art. spożywczych na potrzeby UMG
11461/13/VI/M - udzielenia zgody na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Chrzanowskiego 21
11462/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 15C/7 w Gdyni
11463/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie koszulek z nadrukiem promującym miasto
11464/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
11465/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
11466/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
11467/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
11468/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
11469/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo
11470/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
11471/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
11472/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4)
11473/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie koszulek jako nagród w Kampanii „Czyste plaże"
11474/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11475/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi dostępu do internetu dla Centrum Informacji Turystycznej
11476/13/VI/M - upoważnienia dyrektora ZDiZ w Gdyni do przeprowadzenia przez ZDiZ w Gdyni postępowania wspólnego i udzielania zamówienia na zakup energii elektrycznej
11477/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i ekspozycję plakatu promującego miasto
11478/13/VI/R - ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i późniejszej wspólnej realizacji wniosku o wsparcie zadania poszerzonego dla projektu „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - rozbudowa - etap 3" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.3.
11479/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni"
11480/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie montażu siłownika bramy wjazdowej posesji położonej przy ulicy Chylońskiej 164
11481/13/VI/R - zmiany umowy na zlecenie Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.07.2013
Data udostępnienia informacji: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2013 14:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk