Z dnia 2013-07-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.07.2013 r. w sprawie:
11336/13/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
11337/13/VI/P - dofinansowania wydania katalogu wystawy Zbigniewa Tomaszczuka
11338/13/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/99/PD/20-W/2013
11339/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 6 w Gdyni
11340/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Chabrowej 8 w Gdyni
11341/13/VI/M - naprawy chodnika na terenie gminnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 8-12 w Gdyni
11342/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6. 21.2013)
11343/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6. 4.2012)
11344/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.25.2013 )
11345/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS..7142.6.26.2013)
11346/13/VI/M - sprostowania zarządzenia nr 11000/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.06.2013r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11347/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11348/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11349/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11350/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11351/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11352/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego
11353/13/VI/U - rozpatrzenie wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni
11354/13/VI/U - zamówienia opracowania graficznego oraz przygotowania do druku wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
11355/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
11356/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
11357/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminnymi odłowniami dzików, położonymi na terenie Gminy Miasta Gdyni
11358/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę torebek na psie nieczystości
11359/13/VI/R - promocji miasta podczas wyprawy alpinistycznej
11360/13/VI/R - zawarcia aneksu 2 do Umowy Partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" z dnia 30 sierpnia 2010 roku
11361/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach UMG
11362/13/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Chabrowej
11363/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Przemyskiej 20, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11364/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Płk.Dąbka przeznaczonej do wydzierżawienia
11365/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Rtęciowej 52 przeznaczonej do wydzierżawienia
11366/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Złotej przeznaczonej do wydzierżawienia
11367/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nakładów poniesionych przez działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowgo im. T.Kościuszki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138
11368/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język angielski materiałów promujących miasto Gdynia
11369/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy promującej miasto Gdynia w specjalnym wydaniu miesięcznika „Pomerania".
11370/13/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci wody mineralnej od Coca -Cola HBC Polska Sp. z o.o.
11371/13/VI/P - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie dofinansowania wydania księgi pamiątkowej „Szekspiromania", poświęconej prof. Andrzejowi Żurowskiemu
11372/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11373/13/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie modułu do obsługi opłaty za wywóz śmieci
11374/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z wolnej ręki na organizację w Gdyni V Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci"
11375/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę pielęgnacji cisa rosnącego przy Al. Marszałka Piłsudskiego
11376/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w lipcu 2013 na opłacenie składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz Auto Casco i NNW pojazdu OSP Wiczlino
11377/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/164/UI/41/W/2013 z dnia12.03.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141"
11378/13/VI/O - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR na dostawę materiałów biurowych
11379/13/VI/S - wyrażenia zgody na renowację foteli i sofy w budynku UMG
11380/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych nad robotę budowlaną: „Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni -II etap"
11381/13/VI/M - usuniecie awarii instalacji wodociągowej przy budynku ul. Chabrowej 4-2 w Gdyni
11382/13/VI/M - naprawa kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Zamenhofa 1 w Gdyni
11383/13/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic „Bezpieczna dzielnica" oraz „Gdynia po godzinach"
11384/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Strzelców 28, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11385/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
11386/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 10975/13/VI/M
11387/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR, na wykonanie nagłośnienia podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
11388/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
11389/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk albumu „Sceny Gdyni"
11390/13/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Gdyni
11391/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"
11392/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii"
11393/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni"
11394/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie PFU opisującego przedmiot zamówienia robót uzupełniających dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
11395/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Rozbudowa ul. Izydy i ul. Apollona w Gdyni od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy"
11396/13/VI/U - zamówienia spacerów z przewodnikami w celu promocji modernistycznej architektury śródmieścia Gdyni
11397/13/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
11398/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
11399/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
11400/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
11401/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy z Białorusi
11402/13/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych z logo Gdynia Rodzinna
11403/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 10542/13/VI/S na zabezpieczenie środków finansowych w roku 2013 na czynsz oraz dostawę mediów do obiektu „INFOBOX" przy ul. Świętojańskiej/10 Lutego w Gdyni
11404/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego wraz z opinią kominiarską na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 15C/7
11405/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską"
11406/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji XI Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanej przez miasto Gdynia
11407/13/VI/R - wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i druku „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za 2012"
11408/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę wykonania 15 500 zestawów worków do selektywnego zbierania odpadów
11409/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 11154/13/V/M w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyceny tj. oszacowania wysokości czynszu dzierżawnego dla terenu użytkowanego przez DALMOR S.A oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.07.2013
Data udostępnienia informacji: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2013 14:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk