Z dnia 2013-07-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.07.2013 r. w sprawie:
11242/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2012r., Sygn. akt IC 1251/09, nakazującym Gminie Miasta Gdynia wykupienie prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13, stanowiącej działki nr 695/107 i 696/107 mapa obszaru 0.03.54 ha
11243/13/VI/P - wypłaty nagród prezydenta za projekty zagospodarowania Placu Dworcowego w Gdyni Chyloni
11244/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Port Lotniczy Gdańsk" Sp. z o.o.
11245/13/VI/M - prac remontowych w muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni
11246/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Stoigniewa 23 w Gdyni
11247/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 14 w Gdyni
11248/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 1 A w Gdyni
11249/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego na przebudowę lokalu i instalacji gazowej wraz z opinią kominiarską w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 5-7/21 w Gdyni
11250/13/VI/M - wykonania izolacji pionowej ścian podziemia wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Wojciecha Wachowiaka 15-17 w Gdyni
11251/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Hallera 14 w Gdyni
11252/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Rybińskiego 29 w Gdyni
11253/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych do lokali socjalnych przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
11254/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Jałowcowej 21 w Gdyni
11255/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 1 A w Gdyni
11256/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 10 A w Gdyni
11257/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 10 w Gdyni
11258/13/VI/M - przejęcia budynków mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 91, 91A, 91B, 91C,91E w Gdyni w zasób mieszkaniowy i zarząd Gminy Miasta Gdyni
11259/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego przebudowy lokalu i instalacji gazowej w gminnym lokalu przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni
11260/13/VI/M - wymiany podłogi w kuchni w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
11261/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby żłobka"
11262/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16889/06/VI/M z dnia 14.11.2006 roku
11263/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11264/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11265/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11266/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
11267/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
11268/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Łowickiej 4 w Gdyni
11269/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego budowanego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy"
11270/13/VI/U - uregulowania należności za uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej i Chylońskiej"
11271/13/VI/U - unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
11272/13/VI/U - zamówienia tłumaczenia tekstów referatów do wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona"
11273/13/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie nieściągalnej należności za wynajem sali gimnastycznej
11274/13/VI/P - wyrażenia zgody na wniesienie opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
11275/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11276/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup lampek, czajników i kalkulatorów
11277/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9822/13/VI/P z dn. 26.02.2013 r. w sprawie akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr SK/235/PK/6-w/2012 - dot. konserwacji i napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
11278/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup dwudziestu sztalug na potrzeby wystaw organizowanych w ramach promocji miasta Gdyni
11279/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013
11280/13/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/244/MB/14/W/2013 na wykonanie robót budowlanych „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni
11281/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną „Wykonanie instalacji przeciwpożarowych w MHT - II etap
11282/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie aneksów do wycen nieruchomości
11283/13/VI/M - konkursu ofert na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40
11284/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu promującego miasto na antenie Twojej Telewizji Morskiej
11285/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na organizację i wykonanie zabudowy przestrzeni edukacyjno-promocyjnej
11286/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie instalacji elektrycznej
11287/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie panoramicznego zdjęcia Gdyni
11288/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję spotu promującego wydarzenie z miejskiego kalendarza imprez
11289/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na przeprowadzenie akcji promocyjnej Gdynia Open City for Open'er Festiwal
11290/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na oprawę muzyczną
11291/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. H. Sucharskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
11292/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Zygmunta Augusta 6/70 przeznaczonej do wydzierżawienia
11293/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 13m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dąbrowskiego część działki nr 988 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
11294/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie ulotek promocyjnych
11295/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację działań promujących miasto
11296/13/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy nr SK/501/MG/140-W/2013 z dnia 29 marca 2013 roku na renowację szlaku turystyki pieszej „Trójmiejskiego"
11297/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zamieszczenie materiałów promujących Gdynię w magazynie „WSPAK"./
11298/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11299/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na wykonanie usługi konserwacji i utrzymania w sprawności eksploatacyjnej lokalnego systemu monitoringu wizyjnego miasta Gdyni
11300/13/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na usługę położenia i wymiany taśm antypoślizgowych, prania wykładzin dywanowych i krzeseł tapicerowanych, mycia podłóg wodno-odpornych i ich zabezpieczenie na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2013
11301/13/VI/P - dokonania zmian w umowie Nr KB/1364/PON/18/W/2012 zawartej dnia 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
11302/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację promującą miasto w dodatku do Polska Dziennik Bałtycki
11303/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie oznakowania
11304/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na promocję produktu turystycznego „Szlak kulinarny Centrum Gdyni"
11305/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
11306/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
11307/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (698 m2)
11308/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (711 m2)
11309/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (1063 m2)
11310/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (816 m2)
11311/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (842 m2)
11312/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
11313/13/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11314/13/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym"
11315/13/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 200.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"
11316/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 z dnia 25.10.2011r. o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni".
11317/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót poprawiających warunki eksploatacji rozbudowanej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni o salę gimnastyczną
11318/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opinii p.poż. dla budynku sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
11319/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie koszulek z okolicznościowym nadrukiem
11320/13/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie oznakowania na leśnych szlakach rowerowo-rekreacyjnych
11321/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę emisji radiowego spotu informacyjnego na antenie Radio Eska Trójmiasto
11322/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę emisji radiowego spotu informacyjnego na antenie Radio Plus Trójmiasto
11323/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę emisji radiowego spotu informacyjnego na antenie Radio RMF Maxxx Trójmiasto
11324/13/VI/R - zawarcia umów z wojewodą pomorskim w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
11325/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"
11326/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozwój komunikacji rowerowej w aglomeracji trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych w Gdyni"
11327/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/413/PB/9-W/2012 z 24 lutego 2012 roku zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a firmą „Zupełnie Inna Historia" sp. z o.o.
11328/13/VI/P - wykonania projektu graficznego na potrzeby programu „Gdynia Rodzinna"
11329/13/VI/P - wykonania koncertu przez Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna"
11330/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia prezydenta m. Gdyni nr 10542/13/VI/S na zabezpieczenie środków finansowych w roku 2013 na czynsz oraz dostawę mediów do obiektu „INFOBOX" przy ul. Świętojańskiej/10 Lutego
11331/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 euro na realizacje programu dla osób z syndromem DDA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.07.2013
Data udostępnienia informacji: 08.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2013 11:38 Korekta Sybilla Stolarczyk
08.07.2013 11:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk