Z dnia 2013-06-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.06.2013 r. w sprawie:
11156/13/VI/P - opracowania wkładki informacyjnej dotyczącej Kongresu Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu - FIBT
11157/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla poety Kazimierza Sopucha z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin
11158/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo festynu „Święto Orłowa" w dniu 30 czerwca 2013 r.
11159/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni - Grand Prix Festiwalu Indywidualności Muzycznych na Top Music Festival - Gdynia 2013
11160/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 10995/13/VI/P z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego w dniu 29 czerwca 2013
11161/13/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
11162/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji nad robotą budowlaną „Remont dachu kompleksu sportowego w Zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni"
11163/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę części budynku gospodarczego położonego przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni ( działki nr 120, 121 KM 25)
11164/13/VI/M - zwrotu kosztów zakupu i montażu skrzynek pocztowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Reja 2/4/6 w Gdyni
11165/13/VI/M - naprawy schodów oraz chodnika przy dwóch studzienkach telefonicznych na terenie gminnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 76 i 78 w Gdyni
11166/13/VI/M - wykonania wymiany rynien na dachu budynku mieszkalnego oraz naprawy schodów przy ul. Rybaków 4 w Gdyni
11167/13/VI/M - wykonania naprawy dachu budynku mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 33 w Gdyni
11168/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych do magazynu przy ul. Grabowo 2 w Gdyni
11169/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
11170/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11171/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11172/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 10178/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.04.2013 r.
11173/13/VI/R - opinii dot. projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
11174/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
11175/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
11176/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych absolwentów gdyńskich gimnazjów
11177/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boisk do koszykówki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
11178/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego oraz pomieszczeń w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
11179/13/VI/O - zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno - pedagogicznej
11180/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
11181/13/VI/O - upoważnienia dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia do zawierania umów na wynajem pomieszczeń zbędnych na cele statutowe
11182/13/VI/S - przystąpienia Miasta Gdyni do projektów: „Międzynarodowy model zarządzania miastem jako element przewagi konkurencyjnej" i „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"
11183/13/VI/S - homologacji teczki dla poborców UMG o wartości do 14000 EUR
11184/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013roku
11185/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR, na wykonanie nagłośnienia podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
11186/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR na druk plakatów promujących szkolenie dla przedsiębiorców organizowane przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
11187/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na zakup karnetów wstępu na Festiwal Opener
11188/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na organizację Pikniku Rodzinnego w Orłowie w dniu 30 czerwca 2013 r.
11189/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR, na usługę sprawdzenia stanu technicznego tablic i drogowskazów umieszczonych na gdyńskich szlakach pieszo - rekreacyjnych wraz z sporządzeniem dokumentacji opisowej i fotograficznej
11190/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację całostronicowej reklamy miasta na łamach magazynu F5 Trend Book
11191/13/VI/M - nabycia licencji, do kwoty 14 000 EUR, do fotografii barwnych
11192/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia/Tondera
11193/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 155 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11194/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gospodarskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
11195/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Knyszyńskiej w Gdyni
11196/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/914/UI/140-W/2012 z dnia 19.07.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
11197/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul Chylońską II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego"
11198/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni"
11199/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni w zakresie sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego"
11200/13/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji w 2013 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
11201/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 38 A w Gdyni
11202/13/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej
11203/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia
11204/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczonej do wydzierżawienia
11205/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie przekopu próbnego w rejonie skrzyżowania ulic Morskiej i Władysławskiego w Gdyni w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego"
11206/13/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Powstania Wielkopolskiego do ul. Kopernika"
11207/13/VI/U - uregulowania należności za uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ul. Kartuskiej i Chylońskiej"
11208/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnic Karwiny i Grabówek
11209/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na oznakowanie obiektu Gdynia InfoBox
11210/13/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu miasta Gdyni na mapie administracyjno-turystycznej woj. pomorskiego
11211/13/VI/P - dofinansowania wydania folderu-katalogu wystawy malarstwa, grafiki i rysunku Bolesława Okuniewskiego
11212/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1-2 przy Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni
11213/13/VI/P - organizacji prezentacji miasta Gdyni podczas Tygodnia Architektury 2013 w Pradze
11214/13/VI/P - zakupu usług grawerskich na potrzeby imprez okolicznościowych w 2013 roku
11215/13/VI/P - organizacji pobytu orkiestry tureckiej w Gdyni
11216/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdynia (jednostki edukacji oraz Administracja Budynków Komunalnych nr 3 i nr 4
11217/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę nasadzeń uzupełniających krzewów na wybranych terenach zieleni o wartości do 14.000 EUR
11218/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup ekspresu do kawy dla UMG o wartości do 14 000 EUR
11219/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 4 niszczarek firmy HSM dla UMG o wartości do 14000 EUR
11220/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni
11221/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w ramach projektu PolskaPresse
11222/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 138 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 30 lat
11223/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i montaż balustrady dystansującej
11224/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Chylonia
11225/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na usługi doradcze w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
11226/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Alter-Ego" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
11227/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1 oraz DOPS Nr 4
11228/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UMG w 2013 roku
11229/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UMG w 2013 roku
11230/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1128/UI/192/W/2012 z 01.10.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni"
11231/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie pomnika i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
11232/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.06.2013
Data udostępnienia informacji: 08.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2013 11:21 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk