Z dnia 2013-06-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.06.2013 r. w sprawie:
11077/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 4/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 131-135 w Gdyni
11078/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11079/13/VI/M - wskazania przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni do Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej
11080/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej
11081/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku"
11082/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej
11083/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej
11084/13/VI/R - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej
11085/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z dzielnicy Oksywie
11086/13/VI/O - dofinansowania doposażenia pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gdyni
11087/13/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gdyni pomocy dydaktycznych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni
11088/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11089/13/VI/M - określenia warunków nabycia oraz wykazu i warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Wielkokackiej 17
11090/13/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 33, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Kopernika przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
11091/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Miętowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11092/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/45 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11093/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lelewela/Falistej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
11094/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
11095/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dachnowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
11096/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dachnowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
11097/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
11098/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej 12-14 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
11099/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (mechanika samochodowa-zakładanie gazowych i alarmowych instalacji)
11100/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (mechanika samochodowa)
11101/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok (działalność usługowa-kowalstwo artystyczne)
11102/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia/Sprawka
11103/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Łąkach Cisowskich przeznaczonej do wydzierżawienia/Migiel
11104/13/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego -garażu numer 5 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Abrahama 55A na działce 751/305, KM 55, obręb Gdynia
11105/13/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki 153
11106/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie i montaż szyby do nośnika reklamowego
11107/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą Ladies' Jazz Festival Gdynia 2013
11108/13/VI/P - zapewnienia oświetlenia oraz kamer do recordingu podczas Festiwalu Orkiestr Wojskowych
11109/13/VI/P - zapewnienia nagłośnienia i ekranów LED podczas Festiwalu Orkiestr Wojskowych
11110/13/VI/P - przygotowania i wydania publikacji „Ludzie sierpnia ‘80"
11111/13/VI/P - promocji miasta podczas wyprawy charytatywnej pod nazwą „Mila dla Sebastiana-Alpy"
11112/13/VI/P - zmiany umowy nr 02/D/JB/13 zawartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Rugby Club Arka Gdynia na realizację zadania publicznego: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie rugby i rugby 7"
11113/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu dla zadania pn.: „Przebudowa ulic Apollina i Izydy"
11114/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie druku 40 000 sztuk wydawnictwa „Ilustrowany Kurier Morski Gdyni"
11115/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kompresora dla parkingu rowerowego przy ul. Zawiszy Czarnego
11116/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 6/2013 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
11117/13/VI/O - upoważnienia do przeprowadzenia analizy formalnej oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
11118/13/VI/M - rozwiązania umowy z Kancelarią Majątkową "NIVA" z Gdańska wyłonionej w ramach przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na "Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UMG w 2013 r.
11119/13/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - sesja letnia i zimowa 2013r.
11120/13/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2013" w gdyńskich placówkach oświatowych
11121/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Redłowo
11122/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych tworzących 4 Gdyńską Drużynę Wędrowników im. B. Chrobrego „Czarna 4" na wypoczynek letni
11123/13/VI/M - wyrażenia zgody na rozłożenie na 10 rat rocznych pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 15
11124/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 10541/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.04.2013 roku
11125/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 9701/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2013 roku
11126/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wycinkę drzew o wartości do 14 000 EUR
11127/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
11128/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
11129/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję Miasta Gdyni
11130/13/VI/M - określenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy 10 Lutego 11
11131/13/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
11132/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1015 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga część działki nr 251/115 - przeznaczonej do wydzierżawienia
11133/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok
11134/13/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stoczniowiec" umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonych w Gdyni przy ulicy Gen. Orlicz-Dreszera oraz Kmdr. B. Romanowskiego
11135/13/VI/M - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na organizację przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie Heineken Open'er Festival 2013
11136/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
11137/13/VI/S - zmiany umowy nr KB/220/SMO/13/W/2013 zawartej w dniu 22.04.2013 r.
11138/13/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2013
11139/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UMG na 2013 rok
11140/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013 rok
11141/13/VI/S - wyrażenia zgody na opłatę związaną z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego UMG Ford F600 nr rej. GA 0390C
11142/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na - wykonanie mapy do celów projektowych o wartości do 14.000 EUR - usługę sprawowania nadzoru autorskiego dla projektu konstrukcji wsporczej Płyty pamiątkowej Ofiar Holocaustu o wartości do 14 000 EUR
11143/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
11144/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 7/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
11145/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie przysięgłe umowy z RBAR
11146/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z miasta Rustavi /Gruzja/
11147/13/VI/P - wykonania planszy ekspozycyjnej dla celów promocyjnych miasta
11148/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację w dodatku do „Polska Dziennik Bałtycki" reklam miasta
11149/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000,00 EUR na robotę budowlaną „Remont dachu kompleksu sportowego w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni"
11150/13/VI/R - zlecenia Eko Dolinie sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie zbiórki wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni
11151/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi malowania pojemników na odpady dla UM Gdyni
11152/13/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Ryby dla Zatoki" dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
11153/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.06.2013
Data udostępnienia informacji: 08.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2013 11:32 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
08.07.2013 11:09 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk