Z dnia 2013-06-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.06.2013 r. w sprawie:
10992/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 10020/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej
10993/13/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego na wybór wykonawcy pomnika i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
10994/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu dzielnicowego w dniu 28 czerwca 2013 r.
10995/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno - rekreacyjnego w dniu 29 czerwca 2013 r
10996/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana festynu „Święto Dzielnicy" w dniu 15 czerwca 2013 r.
10997/13/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji
10998/13/VI/P - współorganizacji Gdyńskich Dni Rodzinnych
10999/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11000/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11001/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11002/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
11003/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni"
11004/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
11005/13/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
11006/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Alter - Ego" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
11007/13/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
11008/13/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem sal lekcyjnych
11009/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11010/13/VI/S - wyrażenia zgody na montaż klimatyzacji w sali bankietowej znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego o wartości do 14000 EUR
11011/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego 22c, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11012/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11013/13/VI/M - udzielania zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na emisję spotu promującego miasto na ekranie LED
11014/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów filmowych promujących miasto
11015/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Tarasa Szewczenki)
11016/13/VI/M - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2013
11017/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 10518/13/VI/M na wykonanie instalacji multimedialnej
11018/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla UM Gdyni w 2013 i 2014 roku
11019/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. II Nadmorski Plener Czytelniczy - Gdynia 2013
11020/13/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
11021/13/VI/P - transmisji telewizyjnej z Gali Nagrody Literackiej Gdynia
11022/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
11023/13/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche"
11024/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nordea Bank Polska S.A.
11025/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
11026/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
11027/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
11028/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 26 w Gdyni
11029/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 5/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 30 w Gdyni
11030/13/VI/R - przyjęcia aneksu nr 3 do porozumienia z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni
11031/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni"
11032/13/VI/P - zakupu 10 szt. kompletów umundurowania sportowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni - Wiczlinie
11033/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie dwóch tablic informacyjnych z planem Miasta Gdyni
11034/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
11035/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni
11036/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni, a placówką zewnętrzną Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141
11037/13/VI/U - uregulowania należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntu leśnego przy ul. Rdestowej
11038/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
11039/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego poniżej 14.000 Euro na wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych dla parkingów rowerowych realizowanych w ramach zadania pn.: „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013"
11040/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na opracowanie materiałów edukacyjnych, w tym treści merytorycznych wraz z redakcją oraz opracowaniem graficznym
11041/13/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika 2013
11042/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie i emisję wkładki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza" na łamach Dziennika Bałtyckiego
11043/13/VI/M - wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na opracowanie zakresu tematycznego i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w dniu 11 października 2013 oraz udzielenia zamówienia na organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w dniu 11 października 2013
11044/13/VI/M - udzielenia zamówień publicznych do 14 000 EUR na wykonanie prac na leśnych szlakach rowerowo - rekreacyjnych wraz z dodatkową infrastrukturą rekreacyjno - turystyczną
11045/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 10376/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 25-25A w Gdyni
11046/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11047/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na zamieszczenie reklam i materiałów informacyjnych na temat programu „Pies w wielkim mieście" w publikacji pod tytułem „Zwierzęta wokół nas" przygotowanej przez redakcję „Dziennika Bałtyckiego"
11048/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 r.
11049/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 2 niszczarek firmy HSM dla UMG o wartości do 14 000 EUR
11050/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
11051/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o.
11052/13/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy: nr KB/387/UI/99/W/2012 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pracownią Projektową EURO - ALIANS
11053/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 10786/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 200 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
11054/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1176/UI/208/W/2012 z dn. 17.10.2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i Gierdziejewskiego w Gdyni"
11055/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 14 000 EUR na opracowanie zwiększonego zakresu oraz dokonania podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dwa etapy realizacyjne dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Gierdziejewskiego, Zauchy, Sokoła i Chwarznieńskiej 178 A-L"
11056/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
11057/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
11058/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej
11059/13/VI/U - ustalenia zasad lokalizacji kiosków na terenie śródmieścia Gdyni
11060/13/VI/P - organizacji seansu filmowego dla dzieci nagrodzonych w VII edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?"
11061/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji z Zhuhai (Chiny)
11062/13/VI/P - promocji miasta podczas Festiwalu Gramy
11063/13/VI/M - zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA"
11064/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu w rejonie budynku szkoły przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni
11065/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i promocję Gdyni w związku z realizacją listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia z Gdyni
11066/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenia audytów kwalifikowalności wydatków w ramach projektu pn: „Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
11067/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci naklejek na pojemniki na odpady
11068/13/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 800 tys. sztuk torebek na psie nieczystości
11069/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni"
11070/13/VI/P - współorganizacji kongresu Światowej Federacji Bobslei i Skeletonu
11071/13/VI/P - wykonanie usługi w zakresie dodatkowych kursów pociągów SKM w czasie trwania "Heineken Opener Festival 2013 i koncertu Rihanny w Gdyni
11072/13/VI/U - uiszczenia opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości przy ul. Łowickiej 4 do sieci kanalizacji sanitarnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.06.2013
Data udostępnienia informacji: 08.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2013 10:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk