Z dnia 2013-06-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.06.2013 r. w sprawie:
10912/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w czerwcu 2013 na opłacenie składki za ubezpieczenie kiosków multimedialnych
10913/13/VI/P - zakupu stojaków na stoisko Gdyni podczas Kieler Woche 2013
10914/13/VI/P - realizacji projektu stworzenia galerii plakatu społecznego przy Węźle Pokoju
10915/13/VI/P - wykonania nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni na 9 Międzynarodowe Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 2013 w postaci bryłki bursztynu
10916/13/VI/P - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na VII Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Barwy i faktury - Gdynia 2013
10917/13/VI/P - dofinansowania wydania książki „Kaszubskie losy"
10918/13/VI/P - dofinansowania wydania książki Henryka Jursza „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby"
10919/13/VI/P - dofinansowania wydania książki „Morza polskich poetów. Wiersze i wypowiedzi. Antologia"
10920/13/VI/P - dofinansowania wydania tomu „Dramaturgia Janusza Głowackiego - trochę teatru (próba całości)"
10921/13/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Jerzego Edwarda Stachury
10922/13/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Jolanty Kmieć-Sabury
10923/13/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Lidii Ziurkowskiej-Michalewskiej
10924/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na opracowanie scenariusza oraz realizację spotu telewizyjnego, opracowanie scenariusza oraz realizację spotu instruktażowego (explainer video), opracowanie listy dialogowej oraz realizację spotu radiowego, projekt bannera na strony internetowe
10925/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zmianę lokalizacji obiektów kontroli dostępu przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
10926/13/VI/M - wymiany podłóg w pokoju i w kuchni w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
10927/13/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Śliskiej 4 w Gdyni
10928/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Śliskiej 4 w Gdyni (działka nr 341/8 KM 22)
10929/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Morska 89/Grabowo 2 w Gdyni
10930/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9944/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie montażu wkładu kominowego do przewodu dymowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
10931/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10932/13/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 9888/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.03.2013r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10933/13/VI/U - zamówienia opracowania ewidencji historycznych obiektów fortyfikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
10934/13/VI/U - zamówienia opracowania dokumentacji projektowej remontu dachu wraz z jego wyceną budynku usytuowanego przy ul. Prusa 9 w Gdyni
10935/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2012 rok
10936/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni za rok 2012
10937/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ w Gdyni za rok 2012
10938/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2012
10939/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2012
10940/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2012
10941/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2012
10942/13/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2012
10943/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
10944/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR" w Kołobrzegu, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach
10945/13/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie „umowy użyczenia" ze Stowarzyszeniem Lepsze Życie na Rzecz Zdrowienia z Kryzysów Psychicznych i Osobistego Rozwoju"
10946/13/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gdyni pomocy dydaktycznych na rzecz Przedszkola nr 25 w Gdyni
10947/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne powyżej 200.000 euro w trybie z wolnej ręki na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych, systemu wysyłania powiadomień, Portalu Starosty, Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Systemów teleinformatycznych POJAZD i KIEROWCA
10948/13/VI/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
10949/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10950/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10951/13/VI/M - zakupu czasu antenowego na promocję miasta w ramach kampanii Gdyńskie poruszenie
10952/13/VI/P - opracowania strategii rozwoju kultury w Gdyni
10953/13/VI/P - wykonania kostiumów estradowych dla ośmioosobowego zespołu „Luz", działającego w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni
10954/13/VI/P - organizacji spektakli teatralnych w Gdyni - w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
10955/13/VI/P - zakupu licencji na wykorzystanie zdjęć
10956/13/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 4/34 w Gdyni
10957/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego nr 64 przy ul. Rolniczej 14 w Gdyni
10958/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Tucholskiej 5/4 w Gdyni
10959/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Inveno Sp. z o.o.
10960/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10961/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10962/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10963/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 200 sztuk grafik przedstawiających pejzaż Miasta Gdyni dla potrzeb UMG do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
10964/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 200 sztuk grafik przedstawiających pejzaż Miasta Gdyni dla potrzeb UMG do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
10965/13/VI/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
10966/13/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów remontowo - budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14 000 EUR
10967/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych prowadzących do gminnych lokali mieszkalnych nr 21 i 22 przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
10968/13/VI/M - wykonania odgrzybienia lokalu socjalnego nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
10969/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą Ladies' Jazz Festival Gdynia 2013
10970/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie, montaż i demontaż tablic informacyjnych
10971/13/VI/M - udzielenia zamówień publicznych do 14 000 EURO w ramach organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy statku pasażerskiego „AIDAbella"
10972/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, na realizację i promocję III Weekendu Architektury w dniach 21-25.08.2013 r.
10973/13/VI/M - udziału Gminy Gdynia, jako współorganizatora Eliminacji do XV Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 30.06.2013 r. w Gdyni - Orłowie
10974/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na czyszczenie flag reklamowych
10975/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, na zakup i montaż żaluzji
10976/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na opracowanie i publikację w Polska Dziennik Bałtycki dodatku promującego Gdynię
10977/13/VI/P - organizacji pobytu delegacji z miasta Haikou (Chiny) w Gdyni
10978/13/VI/R - ustanowienia procedury kierowania i umieszczania mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej oraz innych placówkach całodobowego pobytu
10979/13/VI/P - dostępu do internetu dla potrzeb MCZK
10980/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w czerwcu 2013 roku na opłacenie składki ubezpieczeniowej za makietę urbanistyczną fragmentu miasta Gdyni
10981/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania parterowego budynku szkoły przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni w celu dostosowania na potrzeby żłobka
10982/13/VI/M - powołania zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego
10983/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9567/13/VI/M w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa i rozbudowa szkoły muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
10984/13/VI/P - podpisania listu intencyjnego dot. nawiązania współpracy pomiędzy miastem Gdynia a miastem Zhuhai /Chińska Republika Ludowa
10985/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 200 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu nad torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego Karwiny" oraz „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do Potoku Źródło Marii" realizowanych w ramach projektu: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.06.2013
Data udostępnienia informacji: 28.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2013 13:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk