Z dnia 2013-05-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.05.2013 r. w sprawie:
10741/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 52 skrzynek dystrybutorów papierowych torebek na psie nieczystości z ich montażem na istniejących stelażach oraz przeniesienie 2 dystrybutorów
10742/13/VI/O - zakupu 3 rzutników multimedialnych dla Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 44
10743/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku użytkowego dla potrzeb żłobka w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 2
10744/13/VI/M - wykonania ogrodzenia placu zabaw przy budynku Okrzei 24 w Gdyni
10745/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10746/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10747/13/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 10250/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2013r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10748/13/VI/S - upoważnienia kierownika Referatu Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Wydziale Dochodów
10749/13/VI/S - akceptacji wyniku postępowania na integrację systemu SIDAS EZD z platformą e-Urzędu
10750/13/VI/S - akceptacji wyniku postępowania na zakup licencji systemu SIDAS EZD
10751/13/VI/S - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200.000 EUR w trybie z wolnej ręki na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych, systemu wysyłania powiadomień, Portalu Starosty, Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Systemów teleinformatycznych POJAZD i KIEROWCA
10752/13/VI/M - zatwierdzenia porozumienia dot. ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej
10753/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10754/13/VI/M - ustanowienia bezpłatnej służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdynia oraz wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
10755/13/VI/M - użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
10756/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, organizacji koncertu
10757/13/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach promujących jubileusz 70-lecia Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni
10758/13/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni przy realizacji projektu „Pomorski Trójkąt Wiedzy"
10759/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na przeprowadzenie szkolenia nt: „Procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wynikających z ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
10760/13/VI/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EURO na materiały statystyczne dot. Gdyni
10761/13/VI/P - wyrażenia zgody na organizację warsztatów nt „węzła miejskiego" w Gdyni jako elementu sieci TEN-T, w ramach projektu „Bothnian Green Logistic Corridor"
10762/13/VI/P - wyrażenia zgody na wynajem Sali konferencyjnej w Amber Expo w Gdańsku, na przeprowadzenie międzynarodowej konferencji podczas Międzynarodowych Targów PolFish 2013, w ramach projektu „Bothnian Green Logistic Corridor"
10763/13/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński" w Teatrze Miejskim
10764/13/VI/P - opracowania projektu znaczka metalowego
10765/13/VI/P - dofinansowania występu orkiestry podczas uroczystości sobótkowej
10766/13/VI/P - dofinansowania publikacji książki
10767/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Kamienna Góra cyklu spacerów po Kamiennej Górze
10768/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie-Demptowo festynu rodzinnego w dniu 9 czerwca 2013 r.
10769/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu rodzinnego w dniu 9 czerwca 2013 r.
10770/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy w dniu 22 czerwca 2013 r.
10771/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu rodzinnego pod hasłem „Powitanie Lata na Obłużu" w dniu 22 czerwca 2013 r.
10772/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
10773/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10774/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pawiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10775/13/VI/O - zakupu zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni z okazji jubileuszu 20- lecia istnienia placówki oraz nadania imienia Franciszki Cegielskiej Szkole Podstawowej nr 47
10776/13/VI/M - wskazania przedstawicieli Miasta Gdyni do Zarządu i Rady Nadzorczej VII kadencji Fundacji „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej"
10777/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 13 w Gdyni
10778/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 22 w Gdyni
10779/13/VI/M - naprawy schodów na terenie gminnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 2 w Gdyni
10780/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku położonego przy Al. Zwycięstwa 30 A w Gdyni
10781/13/VI/M - rozbiórki budynku przy Al. Zwycięstwa 30 A w Gdyni
10782/13/VI/M - usunięcie awarii w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
10783/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
10784/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie terenu sportowego - bieżni boiska
10785/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy"
10786/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
10787/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22" oraz zmiany treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
10788/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"
10789/13/VI/U - uregulowania należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w ramach zadania pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną"
10790/13/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
10791/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza przeznaczonej do wydzierżawienia
10792/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej przeznaczonej do wydzierżawienia
10793/13/VI/S - przeprowadzenia przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w holu głównym budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
10794/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie, montaż i demontaż tablic reklamowych
10795/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, organizacji autorskiej wystawy multimedialnej Roberta Sochackiego
10796/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na instalację skryptu cookies na dwóch serwisach internetowych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
10797/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na opracowanie projektu graficznego i wykonanie ortofotomapy gdyńskich inwestycji
10798/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
10799/13/VI/R - zawarcia pomiędzy gminą Gdynia a Janem i Renatą Wojtala umowy najmu nieruchomości położonej w Szymbarku przy ul. Długiej 35
10800/13/VI/S - odnowienia domen dla rad dzielnic
10801/13/VI/R - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku
10802/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 10732/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.05.2013 roku
10803/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pokrycie kosztów związanych z promocją międzynarodowej konferencji pn: „Mobilność na rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej"
10804/13/VI/M - zamówienia produkcji materiału przeznaczonego do emisji w telewizji
10805/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9361/13/VI/S z 15.01.2013 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2013 na utrzymanie telefonów stacjonarnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.05.2013
Data udostępnienia informacji: 26.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2013 11:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk