Z dnia 2013-05-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.05.2013 r. w sprawie:
10657/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Glogaltica Word Cultures Festival
10658/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10659/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10660/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10661/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
10662/13/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Zakład Linii Kolejowych w Gdyni dotyczącej ustalenia zasad współpracy stron i warunków realizacji zadania pn.: Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny"
10663/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 10408/13/VI/U z dnia 16.04.2013 r. wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni"
10664/13/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14.000 EUR na zakup worków w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"
10665/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do szkoły Gustav - Heinemann - Schule w Hofgeismar (Niemcy) uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach wymiany międzyszkolnej
10666/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Chapmangymnasiet w Karlskronie, w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
10667/13/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2013
10668/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
10669/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych do aneksu dot. umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
10670/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 52
10671/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/Janowska
10672/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 10260/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2013r.
10673/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla Stowarzyszenia Fotoplastikon Gdyński w celu zorganizowania wykładu historycznego w Zespole Szkół Administracyjno -Ekonomicznych w Gdyni
10674/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń dla 4 Gdyńskiej Drużyny Wędrowników w celu organizacji harcówki oraz magazynu na sprzęt biwakowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
10675/13/VI/K - opłaty od kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku postępowanie z dnia 09.11.2012 r.
10676/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
10677/13/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"
10678/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie akcji edukacyjnej pod nazwą „Bioróżnorodność - poznaj by zachować"
10679/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu wspomagającego naliczanie i windykacje opłaty za wywóz śmieci
10680/13/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach medycznych w roku 2013
10681/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na częściowe pokrycie kosztów terapii DDA
10682/13/VI/P - współorganizacji zjazdu
10683/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na naprawę plotera
10684/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10685/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację pobytu w Gdyni dla Pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni
10686/13/VI/P - przeprowadzenia okresowych badań lekarskich dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni - Wiczlinie
10687/13/VI/P - wykonania usługi w zakresie paszportyzacji i oznakowania monitoringu dzielnicowego
10688/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu tworzenia aktów prawnych w formacie XML „Edytor aktów prawnych LEGISLATOR" dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
10689/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10690/13/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2013"
10691/13/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr: 5,6,9,11,13,14 oraz nr 15 w Gdyni
10692/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy z VI Liceum Ogólnokształcącego na XIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w m. Gniew
10693/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
10694/13/VI/M - opłaty od kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.11.2012 r.
10695/13/VI/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013
10696/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa wodociągu i oświetlenia w części ulic Olgierda i Żniwnej"
10697/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 z dnia 25.10.2011r. o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni"
10698/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
10699/13/VI/U - wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za wycinkę drzew owocowych oraz obiektów koniecznych do rozbiórki, usytuowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sanockiej 24 w Gdyni
10700/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy"
10701/13/VI/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego
10702/13/VI/M - wyrażenia zgody na notarialne uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i wydatkowania środków finansowych na ten cel
10703/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zakup modemu na potrzeby funkcjonowania Internetu w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej
10704/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na usługę technicznego administrowania stroną www.gdyniaturystyczna.pl.
10705/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego
10706/13/VI/M - źródła finansowania, modernizacji serwisu internetowego www.investgdynia.pl prezentującego informacje o nieruchomościach gminnych i Skarbu Państwa oferowanych przez Miasto Gdynię do sprzedaży, najmu lub dzierżawy
10707/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10708/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10709/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Opata Hackiego przeznaczonej do wydzierżawienia
10710/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
10711/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
10712/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
10713/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję i emisję audycji radiowych
10714/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji realizacji projektu zakupu ekologicznych autobusów, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, w ramach programu GAZELA
10715/13/VI/P - realizacji projektu „Kino Letnie w Orłowie"
10716/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka
10717/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Festiwal Traffic Design
10718/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia i Gdynia Cisowa pn. „Święto ulicy Chylońskiej" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
10719/13/VI/P - produkcji spotu oraz wykonania materiałów promocyjnych na Noc Muzeów w Gdyni
10720/13/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację baneru internetowego promującego Noc Muzeów w Gdyni
10721/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu analizy dotyczącej wysokości stawki rekompensaty kosztów poniesionych w wyniku świadczenia usług publicznego transportu pasażerskiego
10722/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku
10723/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego wsparcia opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych
10724/13/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego powołania zespołu monitorującego dzielnice Gdyni: Leszczynki, Chylonia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
10725/13/VI/P - organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
10726/13/VI/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu ratowniczego dla Stowarzyszenia POPR Gdynia
10727/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie topoli przy ulicy Abrahama
10728/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/Kartuska 45-59/Helska 22-28
10729/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni"
10730/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9658/13/VI/U z dnia 07.02.2013 r. dotyczącego rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego na wybór wykonawcy rzeźby i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
10731/13/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie oceny terenu pod kątem występowania objętych ochroną gatunków zwierząt w ramach inwestycji pn: „Budowa oświetlenia gminnego ul. Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni"
10732/13/VI/P - organizacji międzynarodowej konferencji pn. „Miasta Dostępne - Najlepsze Praktyki"
10733/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10734/13/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę sejfu
10735/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji sędziego konkursu dla zadania pn. „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
10736/13/VI/P - organizacji gali VII edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni"? w dniu 28 maja 2013 r.
10737/13/VI/O - zmian w umowach na lata 2012 - 2015 z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
10738/13/VI/O - upoważnienia do podpisania umowy z wykonawcą

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.05.2013
Data udostępnienia informacji: 26.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2013 11:49 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk