Z dnia 2013-05-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.05.2013 r. w sprawie:
10607/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej
10608/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję Miasta Gdyni
10609/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Open`er Festival 2013
10610/13/VI/M - powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu ENTER.HUB przedkładanego przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanego w ramach Programu Inteligentna Energia Europa (IEE)
10611/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 4/64 w Gdyni
10612/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 4/84 w Gdyni
10613/13/VI/M - wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni
10614/13/VI/S - wyrażenia zgody na odpłatne wypożyczenie do testowania kserokopiarki Sharp MX- M950SE na potrzeby UMG w roku 2013 o wartości do 14 000 EUR
10615/13/VI/P - promocji miasta podczas zawodów modeli redukcyjno-latających
10616/13/VI/P - organizacji projekcji filmowej i spotkania z twórcami
10617/13/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Absolwenci Gdynia Business Week dotyczącej organizacji konferencji „Play with Business"
10618/13/VI/M - przyjęcia treści umowy partnerskiej z Fundacją "Inno" dotyczącej współorganizacji konferencji „Project Management 2013 - skuteczne zarządzanie biznesem"
10619/13/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Scandinavia AB
10620/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na realizację kampanii promocyjnej produktu turystycznego - szlak „Legenda Morska Gdyni" w Radiu Gdańsk
10621/13/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka
10622/13/VI/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
10623/13/VI/O - aneksu nr 2 do umowy KB/1065/OZ/27/W/2012 z dnia 31.08.2012r.
10624/13/VI/O - aneksu nr 1 do umowy KB/44/OZ/9/W/2011 z dnia 03.01.2011r.
10625/13/VI/O - aneksu nr 1 do umowy KB/1066/OZ/28/W/2012 z dnia 31.08.2012r.
10626/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 9909/13/VI/O z dnia 05 marca 2013r w sprawie: dofinansowania wyjazdu dwóch grup cheerleaders z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Polski Cheerleaders organizowanych w Lesznie
10627/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni"
10628/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania p.n.: „Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni"
10629/13/VI/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
10630/13/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie modułu do obsługi opłaty za wywóz śmieci
10631/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie 19 maja 2013 r. imprezy „psie fikołki" w ramach programu „Pies w wielkim mieście"
10632/13/VI/R - realizacji przez gminę projektu „Kurs - Partycypacja!" finansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia /liderem projektu/ i wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za jego realizację
10633/13/VI/R - powołania komisji oceniającej do spraw opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
10634/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 r.
10635/13/VI/R - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
10636/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pokrycie kosztów związanych z promocją wiosennej edycji Gdyńskich Targów Pracy
10637/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przetłumaczenie na język angielski raportu pn: „Studium przemysłu turystyki morskiej i jego znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Regionu Południowego Bałtyku"
10638/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II/Bulwaru Nadmorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
10639/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II/Bulwaru Nadmorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
10641/13/VI/O - zakupu mebli do sal dla dzieci w Przedszkolu Nr 43 z okazji 30-lecia działalności
10642/13/VI/O - zakupu kserokopiarki dla Przedszkola Nr 48 z okazji 25-lecia działalności oraz nadania imienia „Morska Przygoda"
10643/13/VI/O - zakupu zabawek dla Przedszkola nr 27 z okazji 40-lecia działalności
10644/13/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora przedszkoli nr: 9, 15, 30, SP Nr 34 z oddziałami integracyjnymi, SP Nr 40 oraz Gimnazjum Nr 2
10645/13/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, LO Nr VI, LO Nr X oraz Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
10646/13/VI/O - upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizację projektu „Morze możliwości"
10647/13/VI/O - upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizację projektu „Zainwestuj w siebie"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.05.2013
Data udostępnienia informacji: 10.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2013 14:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk