Z dnia 2013-04-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2013 r. w sprawie:
10329/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
10330/13/VI/K - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
10331/13/VI/K - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
10332/13/VI/P - organizacji gali 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
10333/13/VI/P - zmieniające Umowę Nr KB/1358/PON/14/W/2012 zawartą dnia 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a ADAPA Fundacją na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
10334/13/VI/M - umorzenia zaległości wynikających z zakończenia postępowań sądowych i egzekucyjnych
10335/13/VI/U - uregulowania należności wynikającej z umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 04.09.2007r.
10336/13/VI/R - ogłoszenia konkursu „Bezpieczna dzielnica".
10337/13/VI/R - ogłoszenia konkursu „Gdynia po godzinach"
10338/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
10339/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
10340/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z wadą Słuchu „Cisza" z siedzibą w Gdyni, w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
10341/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
10342/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
10343/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Platynowej 8 A w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10344/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bpa Pelczara i ul. Jagienki
10345/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
10346/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej / ul. Złota 76 przeznaczonej do wydzierżawienia
10347/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej / ul. Złota 80 przeznaczonej do wydzierżawienia
10348/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Świętojańskiej 104A (wjazd od ul. Traugutta) przeznaczonej do wydzierżawienia
10349/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ujejskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
10350/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym ,w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Kartuskiej 45-59/Helskiej 22-28
10351/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Starogardzkiej 8,10,12/Wejherowskiej 49,51
10352/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Chylońskiej 199,201/Kcyńskiej 4
10353/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Helskiej 9,11
10354/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Chylońskiej 199,201/Kcyńskiej 4
10355/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Raduńskiej 25,25A
10356/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Augustyna Kordeckiego 6,8,10
10357/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Augustyna Kordeckiego 6,8,10
10358/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Owsianej 7,9,15
10359/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - przy ul. Owsianej 7,9,15
10360/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i Puckiej - Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska
10361/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wprowadzenie dodatkowych treści na planach tyflograficznych będących elementem tablic tematycznych Systemu Identyfikacji Miejskiej Śródmieścia Gdyni
10362/13/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10363/13/VI/M - przyjęcia treści umowy z firmą Promare Sp. z o.o. - organizatorem XIV Spotkania Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2013" w dniu 11 października 2013 roku w ramach XIII Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni
10364/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Janowska 3
10365/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl.
10366/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
10367/13/VI/U - uiszczenia wpisu sądowego w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku Przedsiębiorstwa SAN-WENT przeciwko Gmina Miasta Gdyni
10368/13/VI/P - druku uzupełnionej i rozszerzonej wersji przewodnika po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością
10369/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni
10370/13/VI/M - wykonania remontów mieszkań w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 25, Opata Hackiego 29 i Zamenhofa 10
10371/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego wraz z opinią kominiarską na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 133
10372/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
10373/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 10A w Gdyni
10374/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9946/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 w Gdyni
10375/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 133 w Gdyni
10376/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 25-25A w Gdyni
10377/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gen. Maczka 3-5 w Gdyni
10378/13/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 7-osobowej grupy uczniów wraz z opiekunem z Gimnazjum nr 4 w Gdyni na Eurofestiwal do Berlina
10379/13/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 14-osobowej grupy uczniów i 2 opiekunów z Gimnazjum nr 4 oraz 7 osobowej grupy uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu" w East Lansing w Stanach Zjednoczonych Ameryki
10380/13/VI/O - przekazania środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na dofinansowanie wyjazdu laureatki gdyńskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" na eliminacje do Warszawy oraz dofinansowanie wyjazdu i pobytu gdyńskich laureatów na ogólnopolski finał konkursu w Rzeszowie
10381/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Gdyni
10382/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10383/13/VI/R - zawierania umów i aneksów pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd"
10384/13/VI/S - skierowania wniosku o likwidację fundacji
10385/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji systemu SIDAS EZD
10386/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na integrację systemu SIDAS EZD z platformą e-Urzędu
10387/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10388/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl.
10389/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV 7-15 przeznaczonej do wydzierżawienia
10390/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji ograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w budynku przy ul. Świętojańskiej 49
10391/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Partyzantów w Gdyni
10392/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie i publikację dodatku prasowego promującego miasto
10393/13/VI/R - podpisania umowy na udzielenia dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu zakupu systemu operacyjnego wraz z licencjami do serwera księgowości
10394/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku"
10395/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 200 sztuk albumów dla potrzeb USC w 2013r.
10396/13/VI/S - zmiany umowy nr KB/1394/SMO/90/W/2012 zawartej w dniu 12.12.2012 roku
10397/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających przy wierzbie rosnącej przy ul. Wielkopolskiej, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych oraz wycinki drzew na terenie Parku Kolibki
10398/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę mebli biurowych dla UMG, w tym projekt i montaż oraz zabudowa na stałe w miejscu przeznaczenia w 2013 r
10399/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
10400/13/VI/R - ustalenia wysokości czynszu najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L
10401/13/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
10402/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10403/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej 25A / Króla Jana III 10A, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10404/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lotników przeznaczonej do wydzierżawienia
10405/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskej/Algierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10406/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej na rzecz ENERGA - Operator S.A.
10407/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń 15 szt. krzewów
10408/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni"
10409/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni"
10410/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi"
10411/13/VI/U - podpisania porozumienia do umowy nr KB/1188/UI/213/W/2012 z 15.10.2012 r
10412/13/VI/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 10157/13/VI/U w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizację i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską
10413/13/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 10241/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni
10414/13/VI/O - zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej ucznia mieszkańca Gdyni do Gimnazjum nr 3 w Gdyni
10415/13/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 czerwca do 28 września w latach 2013, 2014, 2015 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II w Gdyni
10416/13/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej
10417/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 10132/13/VI/M na udzielenie zamówienia na opracowanie projektów graficznych materiałów promujących Gdynię
10418/13/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 30.000.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.04.2013
Data udostępnienia informacji: 09.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2013 13:49 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk