Z dnia 2013-04-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.04.2013 r. w sprawie:
10246/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie usługi sporządzenia dwóch aneksów do operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na nieruchomościach" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
10247/13/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej
10248/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10249/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10250/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10251/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10252/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10253/13/VI/O - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10254/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum Saint Géneviẻve w Bolbec oraz z Liceum Leonard de Vinci w Calais we Francji, w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2
10255/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla klas II szkoły podstawowej organizowanym przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
10256/13/VI/O - dofinansowania organizacji XI Gdyńskiego Festiwalu Zespołów Cheerleaders, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
10257/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie Literacko - Plastycznym „Mój świat - świat w oczach dziecka" dla uczniów przebywających w szpitalach na terenie całej Polski, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
10258/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów V Międzyszkolnego Festiwalu Gwiazd Muzyki pop 2013 „You Can Sing!", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 11 w Gdyni
10259/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mòwa", których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
10260/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie szatni i lodowiska dla Hokejowego Klubu Sportowego ,,Niedźwiadki'' w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
10261/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie czterech sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej wraz z szatniami i łazienkami dla uczestników Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
10262/13/VI/M - ustalenia trybu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
10263/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Miedzianej / ul. Złota 82 przeznaczonej do wydzierżawienia
10264/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia
10265/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/10 przeznaczonej do wydzierżawienia
10266/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 przeznaczonej do wydzierżawienia
10267/13/VI/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej kwoty 200.000 EUR, na wynajem systemu multimedialnego
10268/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy miasta w dodatku do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej
10269/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie mapy wraz z zakupem licencji na potrzeby wydawnictwa promującego atrakcje turystyczne Gdyni
10270/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie fotografii panoramicznych Gdyni
10271/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na dostawę oraz montaż multimedialnej ławki
10272/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni"
10273/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do archiwizacji dokumentów dla potrzeb Archiwum UMG w 2013r.
10274/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 7313/12/VI/S w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów na usługę kompleksową obejmującą zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla budynku UMG oraz lokali podległych
10275/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup aktualizacji programu do kosztorysowania Norma Pro
10276/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10277/13/VI/O - dofinansowania XIV Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni
10278/13/VI/P - dofinansowania wydania albumu prezentującego dorobek artystyczny Wojciecha Kostiuka
10279/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Działki Leśne „Sławni mieszkańcy, ciekawe budowle -Działki Leśne" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
10280/13/VI/P - udzielenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniu w Brukseli
10281/13/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni
10282/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 17w Gdyni
10283/13/VI/M - warunków technicznych oraz wykonania dokumentacji technicznej na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
10284/13/VI/M - ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz OPEC Sp. z o.o. w kompleksie sportowo - rekreacyjnym „U-7" przy ul. Świętojańskiej 133/ Partyzantów 39 w Gdyni, stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni
10285/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 5361/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2012 w sprawie użyczenia pomieszczenia usytuowanego w baraku przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni, stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni
10286/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pomianowskiego na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
10287/13/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Grottgera w Gdyni
10288/13/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
10289/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 145 sztuk albumów dla potrzeb USC w 2013r.
10290/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni w 2013r.
10291/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie druków deklaracji dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
10292/13/VI/P - wykonania ulotek i plakatów z zakresu bezpieczeństwa
10293/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości dla UMG do 200.000 EUR w 2013r
10294/13/VI/M - zmiany treści umowy nr KB/137/MG/3/W/2012 z dnia 24.02.2012r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości"
10295/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów reklamowych
10296/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa 16
10297/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9345/2013/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2013 roku
10298/13/VI/P - zakupu licencji na wykorzystanie zdjęć
10299/13/VI/P - realizacji kwietniowego programu telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły"
10300/13/VI/P - organizacji XII Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem"
10301/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
10302/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
10303/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej wykonania inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo"
10304/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/1444/UI/260/W/2012 z dnia 18.12.2012r.
10305/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
10306/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5.000.000 EUR na wykonanie robót budowlanych pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego Karwiny" oraz „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii" realizowanych w ramach Projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
10307/13/VI/U - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 9982/13/VI/U z dnia 12.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską"
10308/13/VI/M - umorzenia zadłużenie z tytułu kosztów centralnego ogrzewania pomieszczeń użytkowych stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Opata Hackiego 17
10309/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
10310/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kępa Oksywska przeznaczonej do wydzierżawienia
10311/13/VI/O - dofinansowania druku książki autorstwa uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni pt. "W 80 dni dookoła Europy"
10312/13/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
10313/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
10314/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2013 rok
10315/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
10316/13/VI/P - współorganizacji konferencji
10317/13/VI/P - opracowania wkładki informacyjnej dotyczącej NORDY
10318/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pięcioletniego przeglądu elektrycznego budynku UMG
10319/13/VI/R - druku zaproszeń upamiętniających obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
10320/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk materiałów edukacyjno-informacyjnych
10321/13/VI/R - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 roku
10322/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2013 roku
10323/13/VI/P - opracowania i druku zaproszeń
10324/13/VI/M - upoważnienia dyrektora ZDiZ w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowań wynikających z decyzji wydanych przez wojewodę pomorskiego
10325/13/VI/O - udzielenia upoważnienia Przedszkola Nr 8 w Gdyni reprezentowanym przez dyrektora Violettę Ilnicką do przeprowadzenia w imieniu gminy i na jej rzecz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby sali przedszkolnej w budynku przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek"
10326/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
10327/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/137/MB/11-W/2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.04.2013
Data udostępnienia informacji: 09.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2013 13:47 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk