Z dnia 2013-03-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2013 r. w sprawie:
10103/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazu stanowiącego nagrodę w finale XIV edycji konkursu „Gdynia bez barier"
10104/13/VI/M - wykonania projektu budowlanego wraz z opinią kominiarską na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 4
10105/13/VI/M - wykonania remontu gminnych garaży przy ul. Traugutta 9, boks nr 3 oraz ul. 3 Maja 22-24 boks 3 i 8 w Gdyni
10106/13/VI/M - wykonania prac związanych z dostarczeniem gazu do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 14-18 w Gdyni
10107/13/VI/M - zakupu i montażu skrzynek pocztowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
10108/13/VI/M - wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
10109/13/VI/M - wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
10110/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kcyńskiej 10 w Gdyni
10111/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 4/34 w Gdyni
10112/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10113/13/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez powiat kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
10114/13/VI/O - wyrażenia zgody zawarcie aneksu do „Umowy użyczenia nr 2/2012 z dn. 8.032012
10115/13/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych
10116/13/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dzieci w 2013 r.
10117/13/VI/O - zakupu projektora multimedialnego i drukarki laserowej dla Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni z okazji jubileuszu 35- lecia istnienia placówki
10118/13/VI/O - zakupu projektora multimedialnego i laptopa dla Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni z okazji uroczystego nadania placówce imienia prof. Stefana Kozłowskiego
10119/13/VI/O - zakupu zestawu muzycznego dla Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni z okazji jubileuszu 20- lecia nadania placówce imienia Żołnierzy Armii Krajowej
10120/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych na XIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu w m. Gniew
10121/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród oraz organizacji Międzyszkolnych Konkursów: „Nakrywania Stołów - Dziedzictwo i współczesność na regionalnym stole", „Wiedza o Regionie", organizowanych przez Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni
10122/13/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) w Kilonii w ramach wymiany międzyszkolnej
10123/13/VI/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły" oraz „Poznaj pracę biologa" organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
10124/13/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum nr 4 w Gdyni kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XVIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego
10125/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników VIII Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
10126/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni dla Gdyńskiej Fundacji ,,Via Facti'' na zorganizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół nr 7 w Gdyni
10127/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 10 przeznaczonej do wydzierżawienia
10128/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 4 przeznaczonej do wydzierżawienia
10129/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława 6, przeznaczonej do wydzierżawienia
10130/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 14 przeznaczonej do wydzierżawienia
10131/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na aktualizację spotu promującego Miasto oraz jego emisję w telewizji TTM
10132/13/VI/M - udzielenia zamówienia na opracowanie projektów graficznych materiałów promujących Gdynię
10133/13/VI/S - zmiany umów nr: KB/127/SMO/6/W/2013, KB/128/SMO/7/W/2013, KB/129/SMO/8/W/2013, KB/131/SMO/10/W/2013 zawartych w dniu 5.03.2013 roku
10134/13/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę dla zadania „Remont dachu kompleksu sportowego w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni"
10135/13/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz procedury wdrażania projektu
10136/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2013 i 2014 dotyczącej konserwacji, systemu oddymiania oraz sytemu sygnalizacji pożaru
10137/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10138/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Port Lotniczy Gdańsk" Sp. z o.o.
10139/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia
10140/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na renowację szlaku turystyki pieszej - „Trójmiejskiego" leżącego w granicach Miasta Gdyni
10141/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013"
10142/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację działań w ramach kampanii reklamowej miasta
10143/13/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego przy ul. Morskiej 93 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
10144/13/VI/M - zatwierdzenia wyboru oferty zakwalifikowanej do II etapu ograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczenia użytkowego przy ul. Derdowskiego 9-11 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
10145/13/VI/P - wyrażenia zgody na realizację zadań związanych z udziałem miasta Gdyni w Międzynarodowych Targach PolFish 2013 w ramach projektu ,,Bothnian Green Logistic Corridor"
10146/13/VI/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdynia za 2012 rok, sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia Miasta Gdynia oraz przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
10147/13/VI/K - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na pokrycie kosztów związanych z organizacją wiosennej edycji Gdyńskich Targów Pracy w dniu 23 maja 2013 roku
10148/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia
10149/13/VI/O - pokrycia kosztów transportu wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych otrzymanych w formie darowizny z Regionales Berufsbildungszentrum Technik Kiel
10150/13/VI/O - przekazania dodatkowych środków na dofinansowanie kosztów wyjazdu do Würzburga (Niemcy) na Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy oraz Spotkanie Młodzieży
10151/13/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2013
10152/13/VI/P - akceptacji zmian w umowie nr KB/815/PB/1/w/2012
10153/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie zamiennego projektu wykonawczego branży teletechnicznej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy"
10154/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200.000 euro na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazyny Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
10155/13/VI/U - zamówienia usługi dostępu do serwisu internetowych informacji dotyczących zagadnień zamówień publicznych pn: „PortalZP"
10156/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji budowy kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Oficerskiej i Mierniczej w Gdyni oraz dla inwestycji budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach: Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
10157/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 200 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską
10158/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalowanych urządzeń w ramach realizowanego zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
10159/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie toreb wielorazowego użytku
10160/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie warsztatów oceanograficznych dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych pn: „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży"
10161/13/VI/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej
10162/13/VI/M - wyrażenia zgody na potrącenie wzajemnych należności spółki akcyjnej Miejskie Hale Targowe z siedzibą w Gdyni
10163/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na koszty sądowe
10164/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn: „Lato zaczyna się w Gdyni - Cudawianki 2013"
10165/13/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie nieściągalnej należności
10166/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/1074/OZ/34/W/2012 z 31.08.2012 r.
10167/13/VI/O - zmiany załącznika nr 1 ogólnych zasad kontraktowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne
10168/13/VI/O - aneksu nr 2 do umowy KB/771/OZ/21/W/2011
10169/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki
10170/13/VI/S - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn: „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10171/13/VI/P - udzielenie zamówienia do kwoty 14 000 EURO, na utrzymanie i rejestrację domeny www.eRatuszgdynia.pl
10172/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Porozumienia Międzygminnego między Gmina Miasta Gdyni oraz Gmina Luzino w przedmiocie przejęcia przez Gminę Miasta Gdyni od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.03.2013
Data udostępnienia informacji: 26.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2013 14:42 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk