Z dnia 2013-03-12

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2013 r. w sprawie:
9940/13/VI/M - zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta Radtkego w Gdyni
9941/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
9942/13/VI/K - ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2013 rok
9943/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
9944/13/VI/M - montażu wkładu kominowego do przewodu dymowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
9945/13/VI/M - wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
9946/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 w Gdyni
9947/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9446/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22.01.2013 r. dotyczącego opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą przy ul. Chrzanowskiego 10 A w Gdyni
9948/13/VI/M - opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zapobiegania awariom w przepompowni kanalizacji sanitarnej obsługującej budynki przy ul. Dickmana 18÷30 i 38 w Gdyni
9949/13/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu w budynku mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 16÷22 w Gdyni
9950/13/VI/O - przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. na zakup sprzętu medycznego
9951/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i asysty technicznej systemu informatycznego wspomagającego pracę Urzędu Stanu Cywilnego
9952/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi rocznego utrzymania serwisu internetowego do zbierania opinii odnośnie zamierzeń władz Miasta
9953/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę asysty technicznej i konserwacji systemów: „Finanse DDJ" eksploatowanych przez 69 jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia oraz ,,Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa" i ,,Fundusz Świadczeń Socjalnych" eksploatowanych przez UM Gdyni
9954/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9611/13/VI/S z dnia 05 lutego 2013 r.
9955/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Zielona 23
9956/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 32, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
9957/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i emisję wkładki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości w Gdyni w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza" na łamach Dziennika Bałtyckiego
9958/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przedłużenie rejestracji domen gcwp.gdynia.pl oraz przedsiebiorczosc.gdynia.pl
9959/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania dwóch filmów promocyjnych
9960/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie dokumentacji fotograficznej 15.Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
9961/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
9962/13/VI/P - wyrażenia zgody na organizację stałego, naukowego think-tanku „Platforma Multimodalna „Dolina Logistyczna"
9963/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie karpin w ciągu ulicy Przebendowskich
9964/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
9965/13/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 r.
9966/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9442/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie na dostawę i montaż rezerwowego układu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowi Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
9967/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie projektu koncepcyjnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w rejonie ulic Pokrzywowej, Cynamonowej i Goździkowej w Gdyni
9968/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9969/13/VI/M - wykonania projektu zagospodarowania zieleni na terenie zlikwidowanego obiektu Łazienki w Gdyni- Orłowie
9970/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 9 w Gdyni
9971/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
9972/13/VI/P - realizacji programu telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły"
9973/13/VI/O - dofinansowania XVI Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni oraz Ligę Obrony Kraju
9974/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do zaprzyjaźnionego liceum w St. Junien we Francji w ramach wymiany międzyszkolnej
9975/13/VI/O - ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53
9976/13/VI/P - odnowienia domeny gdynia.eu
9977/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Wiczlińska).
9978/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
9979/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na promocję miasta w związku z prezentacją monety z wizerunkiem ORP „Gdynia"
9980/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zakopiańskiej 16 przeznaczonej do wydzierżawienia
9981/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
9982/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską"
9983/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej pn: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego"
9984/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9985/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego"
9986/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
9987/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla 2 inwestycji budowy ścieżek rowerowych
9988/13/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych oraz na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2013r.
9989/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
9990/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na ogólnopolskie eliminacje do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2013
9991/13/VI/O - refundacji kosztów zakupu upominku na zakończenie kariery Joanny Mitrosz, olimpijki z Pekinu i Londynu byłej uczennicy Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
9992/13/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych z logo Gdyni na Kieler Woche 2013
9993/13/VI/P - opracowania i druku materiałów informacyjnych
9994/13/VI/P - dofinansowania wydania katalogu wystawy jubileuszowej Kazimierza Kalkowskiego
9995/13/VI/P - zawarcia porozumienia w związku z prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej pn. „DKF Żyrafa"
9996/13/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga
9997/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację materiałów reklamowych na potrzeby kampanii promującej miasto
9998/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas drugich gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim - 2013"
9999/13/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów, zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gdyńskim Stowarzyszeniem Świętego Mikołaja Biskupa
10000/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na obsługę prawną dotyczącą kwestii związanych z uruchomieniem lotniska Gdynia-Kosakowo
10001/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 5/2013 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
10002/13/VI/R - udostępnienia sali konferencyjnej w Gdyńskim Centrum Innowacji PPNT
10003/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na organizację kampanii „Mały procent, wielka sprawa"
10004/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie ekspertyzy technicznej warunków chłodzenia i wentylacji pomieszczeń serwerowni dla 60 placówek oświatowych w Gdyni
10005/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie naklejki z logo miasta Gdyni
10006/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie" skarpy przy ulicy Dembińskiego w Gdyni"
10007/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
10008/13/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego miasta Gdyni w 2013 roku
10009/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie matriałów promocyjnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.03.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 13:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk