Z dnia 2013-02-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2013 r. w sprawie:
9663/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2013 r.
9664/13/VI/M - zabezpieczenia wejścia od zaplecza do gminnego lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
9665/13/VI/M - wykonania prac zabezpieczających i naprawczych wraz ze spuszczeniem wody z instalacji c.o.w budynku przy ul. Dworcowej 11 A w Gdyni
9666/13/VI/M - usunięcia warstw toksycznej podłogi wraz z robotami towarzyszącymi w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 135/53 w Gdyni
9667/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8041/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 2.10.2012 r. dotyczącego wykonania remontów 7 mieszkań w Gdyni przy ul. Morskiej 72, Morskiej 176-184B, Morskiej 210, Opata Hackiego 29, Wiejskiej 7, Zamenhofa 13 i Zamenhofa 13
9668/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
9669/13/VI/U - zamówienia opracowania dotyczącego wczesnych projektów gdyńskiego architekta Wacława Tomaszewskiego na podstawie badań archiwalnych
9670/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
9671/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
9672/13/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Gdyni
9673/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XVI Małego Gdyńskiego Forum Zespołów Teatralnych, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni
9674/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w konkursie Biblijnym, którego współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
9675/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów III Konkursu Języka Francuskiego Dla Gimnazjalistów Województwa Pomorskiego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
9676/13/VI/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni XIV Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej"
9677/13/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów do zaprzyjaźnionej szkoły w Bonn w ramach wymiany polsko - niemieckiej
9678/13/VI/S - prenumeraty prasy specjalistycznej i zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9679/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej w 2013 r.
9680/13/VI/P - planu finansowego na realizację umowy najmu części nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Paprykowej 10 dla potrzeb monitoringu wizyjnego Miasta
9681/13/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i ustalenia wykazu oraz warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych na terenie Miasta Gdyni
9682/13/VI/M - ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego i ustalenia wykazu oraz warunków przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych na terenie Miasta Gdyni
9683/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 20-A
9684/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 20-B
9685/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 20-C
9686/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 20-D
9687/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 22
9688/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marsa 20-26
9689/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nauczycielskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9690/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A2
9691/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego /ul. Augustyna Necla 4 A.
9692/13/VI/M - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej Miasta Gdyni na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
9693/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni w 2013 roku
9694/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na opracowanie i wydanie dodatku promującego Gdynię
9695/13/VI/M - uregulowanie zobowiązania za rok 2013 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
9696/13/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
9697/13/VI/P - realizacji programu telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły"
9698/13/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej
9699/13/VI/S - zmieniany zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawdzania tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej
9700/13/VI/S - wyrażenia zgody na dokonywanie wydatków finansowych na pokrywanie kosztów przejazdu osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową oraz zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2013r.
9701/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby Brygady Kolibki oraz zakup usług pracy koparko - spycharki i wywóz odpadów z terenu Zespołu Parkowego Kolibki
9702/13/VI/S - zmiany treści Zarządzenia nr 9321/13/VI/S z dnia 8 stycznia 2013 r.
9703/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9704/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9705/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9706/13/VI/R - powołania komisja ds. Konkursu na wyłonienie partnera do przygotowania wniosku i realizacji projektu ze środków UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną"
9707/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na dostawę 100 kompletów części wraz z osprzętem, do samodzielnego montażu budek lęgowych dla jerzyków
9708/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
9709/13/VI/P - sprostowania błędu w zarządzeniu nr 9140/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2012 r.
9710/13/VI/M - zamówienia publicznego na promocję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską Organizację Turystyczną
9711/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni
9712/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń w ramach Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013"
9713/13/VI/U - podpisania porozumienia do umowy nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. i umowy nr KB/1337/UI/245/W/2012 dnia 30.11.2012 r.
9714/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej"
9715/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
9716/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
9717/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
9718/13/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 roku w Urzędzie Miasta Gdyni
9719/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu „Piękne czytanie baśni braci Grimm", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
9720/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Filmy - moja pasja", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
9721/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Stanach Zjednoczonych organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni
9722/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów „Trójmiejskiego Konkursu Języka Niemieckiego 2012/2013" organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
9723/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Form Przestrzennych i Modelarskich „Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 w Gdyni
9724/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy z Francji w ramach projektu edukacyjnego „Beckett: Pierwsze taśmy Krapp'a" realizowanego we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
9725/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie", „Teatralii Gimnazjalnych" oraz „Konkursu Piosenki Europejskiej" organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni
9726/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji XX Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, którego organizatorem jest Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
9727/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Spedycji, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
9728/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w II Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Gdyni dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
9729/13/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Pomoc terapeutyczna, psychiatryczna i rehabilitacyjna osobom przeżywającym kryzysy psychiczne oraz członkom ich rodzin, propagowanie idei trzeźwości i promocji zdrowia psychicznego
9730/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9543/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2013 r.
9731/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji ograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
9732/13/VI/M - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty środków na pokrycie kosztów sądowych, w tym biegłych sądowych
9733/13/VI/P - wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na świadczenie usługi organizacji międzynarodowej imprezy sportowej „RBAR" w Gdyni w 2014 r.
9734/13/VI/P - projektu i druku wystawy fotograficznej
9735/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1776/11/VI/O z 4 maja 2011 r.
9736/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
9737/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk materiałów edukacyjno-informacyjnych
9738/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektów graficznych materiałów edukacyjno-informacyjnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.02.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2013 13:30 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
10.04.2013 13:00 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk