Z dnia 2013-02-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.02.2013 r. w sprawie:
9570/13/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2013
9571/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
9572/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
9573/13/VI/S - likwidacji Wydziału Urbanistyki oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
9574/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni szkolenia nt: „Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy Prawo wodne"
9575/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
9576/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1676/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
9577/13/VI/M - wykonanie zmiany usytuowania wodomierza głównego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 11 w Gdyni
9578/13/VI/M - wymiany poziomów instalacji wodnej w pomieszczeniach piwnicznych gminnego budynku wielorodzinnego przy ul. Inżynierskiej 72 w Gdyni
9579/13/VI/M - montażu wkładu kominowego do przewodu spalinowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Kopernika 17 w Gdyni
9580/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia parteru w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Płk. Dąbka 37 w Gdyni
9581/13/VI/M - naprawy i wymiany instalacji elektrycznej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej 98 w Gdyni
9582/13/VI/M - wykonania prac porządkowych na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
9583/13/VI/M - wykonania wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Komandorskiej 19 w Gdyni
9584/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9181/12/VI/M Prezydenta Miasta z dnia 18.12.2012r. dotyczącego wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8 w Gdyni
9585/13/VI/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
9586/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska" organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Gdyni
9587/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników XVII Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju
9588/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni
9589/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2013 r. w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni - z okazji 87 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
9590/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni"
9591/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
9592/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej 5
9593/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9594/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9595/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 48 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 roku
9596/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia
9597/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia
9598/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera przeznaczonej do wydzierżawienia
9599/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera przeznaczonej do wydzierżawienia
9600/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 24.700 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej- działka nr 86/5 oraz część działki nr 87/5 - przeznaczonej do wydzierżawienia
9601/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze i obsługę techniczną serwisu internetowego forum.gdynia.pl w roku 2013
9602/13/VI/M - organizacji XV Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Kolosy 2012 w dniach 8-10.03.2013 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia" przy ul. Kazimierza Górskiego 8
9603/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na przeprowadzenie wykładu dla uczestników Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013"
9604/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację reklamy Gdyni
9605/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie animowanej prezentacji planowanych inwestycji miejskich
9606/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9167/12/VI/M z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kcyńskiej
9607/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9121/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego
9608/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9609/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
9610/13/VI/P - anulowania zarządzenia nr 9225/12/VI/P dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego
9611/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok, dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferenta
9612/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9613/13/VI/S - wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UMG
9614/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
9615/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9616/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 9463/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
9617/13/VI/S - zawarcia umów na świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2013 roku
9618/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na nakręcenie i montaż filmu o nominowanych i nagrodzonych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Nagrodą „Czas Gdyni"
9619/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej rys na elewacjach budynku VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34
9620/13/VI/U - zatwierdzenia realizacji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ulicy Spacerowej w Gdyni Orłowie
9621/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni."
9622/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 32-38, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania Komisji Przetargowej
9623/13/VI/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013" - NORDEA Bank Polska S.A. i RADMOR S.A.
9624/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (dz. nr 238/4, dz. nr 238/7 - km 6 obręb Chwaszczyno)
9625/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 22,60 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej - część działki nr 176/15 - przeznaczonej do wydzierżawienia
9626/13/VI/M - zmiany treści umowy użyczenia nr MG/3/2010 z dnia 23 grudnia 2010r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka
9627/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz niektórym egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni
9628/13/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom UM Gdyni
9629/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wycinkę drzew i pielęgnację drzewostanu na terenie parku w Chwarznie
9630/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup półek metalowych
9631/13/VI/S - wyrażenia zgody na wygłuszenie drzwi w budynku UMG
9632/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług introligatorskich i transportowych dla UM Gdyni w 2013 r.
9633/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej sesji RM w dniu 10.02.2013 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni im. Witolda Gombrowicza - z okazji 87. rocznicy nadania praw miejskich w Gdyni
9634/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
9635/13/VI/P - składu kapituły Nagrody Literackiej Gdynia na kadencję 2013-2014
9636/13/VI/P - realizacji programu telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły"
9637/13/VI/P - organizacji gali 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
9638/13/VI/P - współorganizacji konkursu o Nagrodę im. Leszka Wiktorowicza
9639/13/VI/R - upoważnienia do zawarcia umowy z dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
9640/13/VI/R - akceptacji treści umowy w sprawie przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy
9641/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wygłoszenie referatu autorskiego podczas „Ptasiej konferencji" w dniu 15.03.2013 r.
9642/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów informacyjnych w związku z organizacją przez UM Gdyni 15. jubileuszowej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
9643/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/914/UI/140-W/2012 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
9644/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni w części ulic Olgierda i Żniwnej"
9645/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Zagospodarowanie placu przy ul. Chylońskiej 251"
9646/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
9647/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na wykonanie zadania: „Wycinka drzew i krzewów pod rozbudowę cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni"
9648/13/VI/O - aneksu nr 1 do umowy nr KB/771/OZ/21/W/2011 z 30.12.2011 r
9649/13/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni
9650/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8092/08/V/M z 28.10.2008 r. w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej
9651/13/VI/M - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ustanowionego na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
9652/13/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
9653/13/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/2623/MG/869-W/2012
9654/13/VI/M - zmiany sposobu finansowania zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ, wsparciu merytorycznym, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na: „Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni"
9655/13/VI/M - opracowania ekspertyz i dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim dla części obiektu MHT oraz podłączenia hali rybnej i targowiska miejskiego do sieci energetycznej przy ul. Wójta Radtkego 36/40
9656/13/VI/M - opracowania dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej wraz z nadzorem autorskim dla części obiektu MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.02.2013
Data udostępnienia informacji: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 08:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk