Z dnia 2013-01-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2013 r. w sprawie:
9499/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
9500/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
9501/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
9502/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (powtórzenie części 3 z przetargu nr MN.271.122.2012) oraz upoważnienia do podpisania umów
9503/13/VI/M - wykonania remontu instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 3 w Gdyni
9504/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9505/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9506/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9507/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9508/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9509/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9510/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9511/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników INVENO Sp. z o.o. w Gdańsku
9512/13/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej"
9513/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 6/2013 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3
9514/13/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej świadczenia przez Pocztę usług pocztowych w 2013 r.
9515/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURE na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
9516/13/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
9517/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 65, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
9518/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Skarbka przeznaczonej do wydzierżawienia
9519/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonywanie banerów z nadrukiem okolicznościowym
9520/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wymianę wielkoformatowej reklamy miasta
9521/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, produkcji spotu promującego miasto
9522/13/VI/M - zamówienia pakietu usług promujących 15 Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów na kanale Travel Channel oraz na portalach internetowych travelchanneltv.pl i Trojmiasto.pl.
9523/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz „Przebudowa odcinka ul. BP. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
9524/13/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Dickmana 18 oraz przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
9525/13/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni wód opadowych przy budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni
9526/13/VI/M - obsługi i konserwacji przepompowni ścieków przy gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
9527/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 14032/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni przy ul. Słowackiego
9528/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9338/13/VI/U z dnia 08.01.2013 r. w sprawie uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
9529/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla potrzeb zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
9530/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem pn.: „Rozbiórka budynków przy ulicy Żukowskiej w Gdyni''
9531/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonywanie przez Zakład Usługowy „Geomawit" w Gdyni usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
9532/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2013 r.
9533/13/VI/P - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową
9534/13/VI/P - utrzymanie w sprawności technicznej informatycznego systemu wspomagania pracy MCZK i SM DART w Gdyni
9535/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8348/12/VI/P w sprawie dostępu do sieci internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack (ul. - 6.15.Wieluńska, tunel Wielkopolska) oraz w tunelu Wzg. Św. Maksymiliana
9536/13/VI/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
9537/13/VI/P - zmieniające umowę nr KB/1357/PON/13/W/2012 zawartą dnia 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Fundacją Filmową
9538/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9539/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie miasta Gdyni
9540/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów do bindowania i zabezpieczania dokumentów UMG w 2013r.
9541/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9542/13/VI/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2013
9543/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
9544/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup aktualizacji systemu do obsługi biblioteki oraz dwuletniej asysty technicznej
9545/13/VI/U - akceptacji porozumienia w sprawie sposobu odbioru końcowego i rozliczenia zadania zrealizowanego na podstawie Umowy KB/102/UI/20/W/2012 z dnia 13 lutego 2012 r
9546/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/22/UI/7/W/2013 z dnia 03.01.2013r na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni''
9547/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2013r.
9548/13/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stoczniowiec" umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Manganowej
9549/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żwirowej 43 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
9550/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na korektę tekstu w języku angielskim
9551/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
9552/13/VI/R - określenia i przyjęcia do realizacji zadań na rok 2013, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
9553/13/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
9554/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sal z wyposażeniem w Młodzieżowym Domu Kultury dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
9555/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonywanie plakatów promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2013 roku
9556/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni
9557/13/VI/R - udzielenia zgody na podpisanie porozumienia z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku z siedzibą w oddziale zespołu w Gdańsku w związku z przeprowadzeniem jubileuszowej edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
9558/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na aktualizację bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne oraz szkolenie pracowników Wydziału Środowiska w dziedzinie oddziaływań pola elektromagnetycznego
9559/13/VI/S - zakupu biletów PKP-SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
9560/13/VI/S - unieważnienia akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości dla UMG do 200.000 EUR w 2013 r
9561/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskie
9562/13/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wolności 8
9563/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badania napięcia na istniejącym kablu energetycznym kolidującym z planowaną budową ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej
9564/13/VI/M - wyboru zespołu do zorganizowania postępowania o zamówienie publiczne na wybór podmiotu, którzy przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla miasta i niektórych jego jednostek organizacyjnych oraz innych gmin, działających w Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA"
9565/13/VI/M - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne dla Gminy Miasta Gdyni i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
9566/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2012 wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni
9567/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie robót budowlanych: „przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz „przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
9568/13/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.01.2013
Data udostępnienia informacji: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 08:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk