Z dnia 2013-01-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.01.2013 r. w sprawie:
9425/13/VI/P - powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. rodziny
9426/13/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o wyznaczenia kuratora spadku w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego i budynku garażu (przy granicy z działką sąsiednią 799/6) wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 783/6, 823/6, Km 76, Obr. Gdynia przy ul. Krośnieńskiej 19 w Gdyni
9427/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Woda Źródłem Życia", którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
9428/13/VI/O - dofinansowania druku tomików z nagrodzonymi wierszami w Pomorskim Konkursie Poetyckim Uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych „Niektórzy lubią poezję...", którego organizatorem jest Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
9429/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VIII Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy- Archimedes", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
9430/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu informatycznego o tematyce wielkanocnej „GIF Wielkanocny" organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
9431/13/VI/O - zakupu dwóch projektorów multimedialnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni z okazji jubileuszu 20 - lecia działalności XIV Liceum Ogólnokształcącego
9432/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Eliminacji Okręgowych XLII Olimpiady Biologicznej współorganizowanych przez VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Biologii UG
9433/13/VI/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli w roku 2013
9434/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych
9435/13/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 9242/12/VI/O z dnia 27.12.2012 r.
9436/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na roboty budowlane
9437/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych do umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Cisowa
9438/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych do umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Obłuże
9439/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych do umowy najmu lokalu z przeznaczeniem na biuro dla Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka
9440/13/VI/K - zmiany zarządzenie nr 4829/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta
9441/13/VI/S - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 200.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej w 2013 r. oraz akceptacji wniosku o ponowne rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę
9442/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż rezerwowego układu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
9443/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8580/12/VI/S z dnia 13. 11. 2012 w sprawie wyrażenia zgody na naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej w 2013r.
9444/13/VI/P - dokonania zmiany w umowie nr KB/1364/PON/18/W/2012 zawartej dnia 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku
9445/13/VI/M - wykonania robót uzupełniających przy wymianie uszkodzonych stropów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
9446/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą przy ul. Chrzanowskiego 10 A w Gdyni
9447/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9448/13/VI/P - współorganizacji balu karnawałowego dla dzieci
9449/13/VI/P - organizacji spotkania dotyczącego historii Gdyni
9450/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 4 do umowy nr SK/1140/PK/25-w/2012 dotyczącej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego Gdyni
9451/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1507/PK/31-w/2012 dot. usługi kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego Miasta
9452/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14 000 EUR na wykonanie robót budowlanych p.n.: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Nałkowskiej w Gdyni
9453/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych p.n.: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ul. Nałkowskiej w Gdyni
9454/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 16.10.2012r. dotyczącej zadania pn.:„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
9455/13/VI/U - uiszczenia wpisu sądowego w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku Przedsiębiorstwa SAN-WENT przeciwko Gmina Miasta Gdyni
9456/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5.000.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego"
9457/13/VI/U - wszczęcia zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5.000.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III"
9458/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
9459/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
9460/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu przyłącza wodnego dla paneli zielonych przy ul. Świętojańskiej oraz wydanie warunków przyłączeniowych do sieci elektrycznej
9461/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od Wzgórza Maksymiliana do ul.Harcerskiej
9462/13/VI/S - określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni
9463/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
9464/13/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej spektakl „Królowa Śniegu"
9465/13/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni na zadania - Festiwal R@port oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
9466/13/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej na zadania Rad Dzielnic
9467/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury na zadanie „Scena Letnia"
9468/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury na zadania Rad Dzielnic
9469/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk oraz przygotowanie wystaw w Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
9470/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zapłacenie zaliczki Komornikowi Skarbowemu w Lęborku na pokrycie wydatków związanych z dokonaniem oszacowania nieruchomości położonej w Lubowidzu
9471/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
9472/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród w Międzyszkolnym Konkursie Dramy w języku angielskim „We Can Speak English", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
9473/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VII edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki Umysłów" organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
9474/13/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
9475/13/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo" w Gdyni
9476/13/VI/P - kontynuacji zadania: „Sekretariat Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA" - w 2013 r
9477/13/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego
9478/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie koncepcji i organizację publicznej konferencji oraz opracowanie założeń do koncepcji regionalnych planów promocji mobilności siły roboczej i atrakcyjnego środowiska biznesowego realizowanych w ramach projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie południowego Bałtyku" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
9479/13/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu miasta Gdyni na sztandarze Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni
9480/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację promocji miasto Gdyni poprzez emisję reklamy promującej miasto Gdynia
9481/13/VI/M - zawarcia ugody ze SM „Stoczniowiec" w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
9482/13/VI/M - zawarcia ugody ze SM „Senior" im. dr Jadwigi Titz-Kosko w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
9483/13/VI/M - akceptacji treści umowy MG/11/MGG/11/D/13 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate" S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej /działka nr 528/140; km 65/
9484/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na działkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Szkolnej
9485/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Ledóchowskiego 6
9486/13/VI/U - akceptacji treści umowy dotyczącej wykonania prac związanych z podłączeniem urządzeń kompaktowego węzła wymiennikowego do instalacji wewnętrznej budynku SP Nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
9487/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1093/UI/181/W/2012 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umocnienia koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w Gdyni
9488/13/VI/P - aktualizacji i uzupełnienia w wersji elektronicznej, przewodnika turystycznego po Gdyni zawierającego informacje o dostępności tras i obiektów dla osób z niepełnosprawnością
9489/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa szkoły muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do szkoły muzycznej
9490/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8105/12/VI/M dotyczącego zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ABK Nr 4
9491/13/VI/R - ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania wniosku konkursowego i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9492/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Witomino - Radiostacja przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011 - 2014
9493/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011 - 2014
9494/13/VI/R - utworzenia zespołu roboczego do stworzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gdyni
9495/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie Gminy Miasta Gdyni
9496/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.01.2013
Data udostępnienia informacji: 26.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2013 14:27 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk