Z dnia 2013-01-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2013 r. w sprawie:
9343/13/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
9344/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
9345/13/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2013 roku
9346/13/VI/P - powołania Komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego
9347/13/VI/M - pozwolenia na wykonanie podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego nr 1-2 przy Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni
9348/13/VI/M - ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Dworcowej 11A w Gdyni
9349/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi i uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9350/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi i uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9351/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9352/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9353/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9354/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9355/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
9356/13/VI/R - zatwierdzenia składów komisji oceniających wnioski składane do konkursów dla rad dzielnic: „Piękna dzielnica" oraz „Kultura w dzielnicy"
9357/13/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
9358/13/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
9359/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS
9360/13/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
9361/13/VI/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2013 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
9362/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Animex S.A.
9363/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Głogowej
9364/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Promiennej
9365/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Miętowej
9366/13/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Miętowej
9367/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
9368/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
9369/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
9370/13/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
9371/13/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na okolicznościowych kartach pocztowych
9372/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
9373/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie projektu do druku oraz wykonanie zaproszeń na Urodziny Gdyni i uroczystą sesję Rady Miasta
9374/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
9375/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z aplikacji internetowej ,,Obowiązek szkolny i Nauki" oraz hosting
9376/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej wraz z szatnią oraz boiska szkolnego dla Klubu Sztorm Gdynia na prowadzenie treningów piłki nożnej dziewcząt w Gimnazjum nr 4 w Gdyni
9377/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu „Tradycje samorządowe w Gdyni" organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
9378/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów Gdyńskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół podstawowych „Mistrz Ortografii - Junior" organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
9379/13/VI/M - akceptacji treści porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Agencją Artystyczną Go Ahead
9380/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z umową zawartą z przedsiębiorstwem InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S. A.
9381/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
9382/13/VI/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
9383/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
9384/13/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację wyroków sądowych dotyczących zwrotu części opłaty za kartę pojazdu
9385/13/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
9386/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy chłonności terenu nieruchomości gruntowej przy ul. Demptowskiej 42 w Gdyni
9387/13/VI/P - wykonania kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej
9388/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9389/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację poczęstunku
9390/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej 28, przeznaczonej do wydzierżawienia
9391/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kwiatkowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia
9392/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Augustyna Necla przeznaczonej do wydzierżawienia
9393/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia
9394/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej 116 przeznaczonej do wydzierżawienia
9395/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013roku
9396/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymanie domen www.legendamorska.pl oraz www.maritimelegend.com
9397/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
9398/13/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na rok 2013
9399/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 2013 r.
9400/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
9401/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o łącznej powierzchni 350 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm. Unruga - działka nr 151/112 i część działki nr 150/112 - przeznaczonej do wydzierżawienia
9402/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wydanie w ramach projektu TROLLEY publikacji pt: „Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus" w wersji polskiej i angielskiej w formie e-book
9403/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zamieszczenie w miesięczniku „Autobusy" publikacji dotyczącej promocji podręcznika o konwersji wydanego w ramach projektu TROLLEY
9404/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB.1176/UI/208/W/2012 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni-Chwarznie
9405/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Chwarznieńskiej 178 w Gdyni"
9406/13/VI/U - akceptacji treści porozumienia z PEWIK sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Chwarznieńskiej 178 w Gdyni"
9407/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/937/UI/148-W/2012 o pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją posadowienia na łożyskach konstrukcji estakady rowerowej wzdłuż Trasy Kwiatkowskiego
9408/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 795/234 km 59 dla realizacji ścieżko rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa
9409/13/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umów nr KB/1028/UI/164/W/2012 i KB/1029/UI/165/W/2012 w związku z przejęciem praw i obowiązków przez ENERGA-OPEATOR
9410/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
9411/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XXII Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i IX Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
9412/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Krajobrazy i architektura świata", którego organizatorem jest SP Nr 34
9413/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Mistrzostw Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
9414/13/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn: „Prowadzenie monitoringu atmosfery na terenie Gdyni w 2013 r"
9415/13/VI/R - zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie Elektronicznej Mapy Akustycznej Miasta Gdyni /EMAMG/ oraz Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni /POŚpH/ wraz z budową systemu monitoringu hałasu oraz uzupełnieniem formalności informatycznego systemu mapy akustycznej oraz asystą techniczną
9416/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"
9417/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+"
9418/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Orłowo przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
9419/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu Otago
9420/13/VI/P - planu finansowego na realizację umowy najmu miejsca dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta /Witawa/
9421/13/VI/P - stworzenia i uruchomienia serwisu internetowego Gdynia Rodzinna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.01.2013
Data udostępnienia informacji: 26.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2013 14:18 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk