Z dnia 2013-01-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.01.2013 r. w sprawie:
 • 9271/13/VI/R - akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot
 • 9272/13/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr 1/S-WTZ/2013 z Miastem Sopot w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu uczestniczących w warsztacie terapii zajęciowej znajdującej się w Gdyni
 • 9273/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w celu organizacji Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 9274/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop na prowadzenie zajęć z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
 • 9275/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej, dwóch sal lekcyjnych oraz stołówki szkolnej dla uczestników Campu Szkoleniowego Fundacji Realu Madryt w Szkole Podstawowej Nr 28 w Gdyni
 • 9276/13/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r. (powtórzenie części 3 z przetargu nr EZP. MN.271.122.2012)
 • 9277/13/VI/M - akceptacji treści umowy MG/1/MGG/1/D/13 pomiędzy Gminą Gdynia a Andrzejem Misiewiczem o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 25
 • 9278/13/VI/M - akceptacji treści umowy MG/2/MGG/2/D/13 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Janka Wiśniewskiego - dz.nr 577/1M 51
 • 9279/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /3/MGG/3/D/13 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 401/122 KM13)
 • 9280/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/4/MGG/4/D/13 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej (dz.nr 639/65 KM51)
 • 9281/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/5/MGG/5/D/13 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej - dz.nr 158/19 KM 1
 • 9282/13/VI/R - powołania „Obserwatorium Gospodarczego” w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym Bothnian Green Logistic Corridor”
 • 9283/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie projektowanego pasa drogowego ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej
 • 9284/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie przez Zakład Usługowy „Geomawit” w Gdyni usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
 • 9285/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 8510/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o wydanie nieruchomości stanowiącej część działki nr 810/249 przeciwko Grażynie i Marianowi Janowskim w celu wykonania placu do zawracania na ulicy Słonecznej
 • 9287/13/VI/S - zmiany zarządzenie w sprawie sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta Gdyni
 • 9288/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę hostingu oraz udzielenia licencji na korzystanie z internetowej aplikacji „iArkusz”
 • 9289/13/VI/P - druku materiałów informacyjnych
 • 9290/13/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 9291/13/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 9292/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnych konkursów: „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub”, „Hurray! I know English!”, „Make a Movie!”, ”Spelling Contest”, organizowanych przez Zespół Szkół nr 12 w Gdyni
 • 9293/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyżywienia uczestników etapu okręgowego V Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie organizowanej przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 9294/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu delegacji nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz z Zespołu Szkół Hotelarsko Gastronomicznych w Gdyni do Warszawy na finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • 9295/13/VI/P - organizacji poczęstunku
 • 9296/13/VI/P - zakupu usług grawertonowych i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2013 roku
 • 9297/13/VI/P - dofinansowania wydania książki –albumu o Chyloni
 • 9298/13/VI/P - dofinansowania wydania książki Małgorzaty Sokołowskiej „Dni bezmięsne. Gdynia w latach 1956-1990”
 • 9299/13/VI/P - dofinansowania wydania publikacji Jacka Dworakowskiego „Ludzie kartki piszą… czyli historia na pocztówkach pisana”
 • 9300/13/VI/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2013 -2015
 • 9301/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG
 • 9302/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup flag
 • 9303/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 6/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 9304/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 9305/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do serwisu SzuKIO
 • 9306/13/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na sztandarze 43. Bazy Lotnictwa Morskiego
 • 9307/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/7/MGG/7/D/13 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 902/18 KM 70
 • 9308/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/9/MGG/9/D/13 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 1031/1 KM 75
 • 9309/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/6/MGG/6/D/13 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 1065/387 KM 81
 • 9310/13/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG/8/MGG/8/D/13 pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 956/168 KM 75
 • 9312/13/VI/K - zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2013
 • 9313/13/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
 • 9314/13/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
 • 9315/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Przebudowa oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni”
 • 9316/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej pn: „Przebudowa oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni”.
 • 9317/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej urządzeń zliczających miejsca parkingowe instalowanych w ramach realizowanego zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 9318/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem dla nieruchomości położonych przy al. Zwycięstwa 138 w Gdyni
 • 9319/13/VI/K - zawarcia porozumienia o spłacie długu
 • 9320/13/VI/K - zawarcia porozumienia o spłacie długu
 • 9321/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Gdyni
 • 9322/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę autorsko-konserwatorską systemu informatycznego „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”
 • 9323/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług wynajmu pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą w 2013 r.
 • 9324/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargu
 • 9325/13/VI/S - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk i wymianę plakatów w gablotach przed Centrum Gemini oraz w centrum Gdyni
 • 9326/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi wyceny w celu ustalenia wartości wydatków poniesionych na instalację i wyposażenie w Zespole Hal Targowych w Gdyni” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
 • 9327/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2013 środków na realizację umowy nr 32/2008 z 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od SM „Senior” im. dr Jadwigi Titz-Kosko na potrzeby placówek NZOZ przy ul. Chwaszczyńskiej 136/138
 • 9328/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2013 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z 1 sierpnia 2008 – najem pomieszczeń przy ul. Podchorążych 10 A od WAM Oddział Regionalny Gdynia na rzecz PL „Obłuże II” sp. z o.o.
 • 9329/13/VI/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych UM Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane na rok 2013
 • 9330/13/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8529/12/VI/R z 8 listopada 2012 r
 • 9331/13/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: pomoc terapeutyczna, psychiatryczna i rehabilitacyjna osobom przeżywającym kryzysy psychiczne oraz członkom ich rodzin, propagowanie idei trzeźwości i promocji zdrowia psychicznego
 • 9332/13/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 9333/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale XIV edycji konkursu „Gdynia bez barier”
 • 9334/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 1/CS/2010
 • 9335/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę mycia okien w budynku urzędu, lokalach poza budynkiem i lokalach rad dzielnic oraz dostawcy druków akcydensowych w 2013 r.
 • 9336/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 20.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2013 r.
 • 9337/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni oraz sprostowania pomyłki pisarskiej w zarządzeniu zmieniającym Regulamin organizacyjny UM Gdyni
 • 9338/13/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
 • 9339/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pod rozbudowę cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni
 • 9340/13/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowo-administracyjnego sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gdyni w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną /kanalizacja wodociągowa, sanitarna, deszczowa, instalacja energetyczna oraz wewnętrzna instalacja gazowa/ na działkach nr 105/27, 106/27, 107/27, 108/27; km 87, obręb Gdynia, przy ul. Inżynierskiej 125
 • 9341/13/VI/R - zmiany umowy o powierzenia zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 9342/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9169/12/VI/P z 18 grudnia 2012 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 11.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2013 08:45 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
11.02.2013 15:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
11.02.2013 15:47 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk