Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni za I półrocze 2013

 

I.  INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
 
DOCHODY
DOCHODY BIEŻĄCE
 I. Dochody własne
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów
III. Subwencja ogólna
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa
 
Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2013 r. wg źródeł
Część tabelaryczna - dochody wg klasyfikacji budżetowej
WYDATKI
WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 
WYDATKI MAJĄTKOWE
Rozchody
 
Część tabelaryczna - wydatki wg klasyfikacji budżetowe
Załączniki 
•1.Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg i umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2013 roku
•2.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych i rzeczowych placówek oświatowych
•3. Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2013r.   zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni
•4.Informacja z wykonania planów  dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
•5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2013r
•6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez rady dzielnic
II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.  226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
•1.      Informacja z wykonania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności  przypadają w okresie dłuższym niż rok
•2.       Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE
•3.      Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych bez udziału środków UE
III. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
 
•1.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego
•2.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury
•3.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EKSPERYMENT
•4.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
•5.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni
•6.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji
•7.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień
•8.      Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.09.2013
Data udostępnienia informacji: 05.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2013 10:13 Dodanie informacji Anna Radkiewicz