Zabezpieczenie skarpy przy ul. Dembińskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/208/UI/56/2013
Data podpisania:26.03.2013r.
Przedmiot zamówienia:1) Roboty rozbiórkowe, w tym: a) rozebranie murku oporowego, b) rozebranie schodów terenowych, c) rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej, d) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku nr 75, 2) Roboty demontażowe, w tym zdemontowanie przęseł ogrodzenia kutego, 3) Roboty ziemne, 4) Roboty konstrukcyjne, w tym: a) gwoździowanie gruntu, b) wykonanie i montaż koszy gabionowych, c) wykonanie torkretu na siatce zbrojeniowej, d) zabezpieczenie skarpy geokratą mocowaną na szpilki, e) wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej z balustradą, f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, g) wykonanie korytek ściekowych, h) wykonanie obrukowania, 5) Elementy architektoniczne, w tym: a) wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, b) odtworzenie ogrodzenia kutego, 6) Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym: a) budowa kanału kanalizacji deszczowej, b) montaż studni rewizyjnych, d) wykonanie przykanalików, e) wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem kratowym, f) wykonanie drenażu liniowego, g) budowa studni chłonnych, h) montaż rur osłonowych, i) odtworzenie nawierzchni utwardzonych w ul. Dembińskiego, 7) Przebudowę przyłącza wodociągowego, 8) Przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, 9) Przebudowę sieci telekomunikacyjnej, 10) Zieleń, w tym : a ) wycinkę drzew i krzewów , b) adaptację istniejącej zieleni, c) nasadzenia krzewów, d) założenie trawników, e) pielęgnację zieleni w okresie udzielonej gwarancji, 11) Tymczasową organizację ruchu. Szczegółowy zakres określa SIWZ
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MAKO Sp. z o.o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
Wartość zamówienia:424 525,51
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235,81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.03.2013
Data udostępnienia informacji: 18.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2015 13:32 Dodanie informacji Anna Stankiewicz