Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską-nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/207/UI/55/W/2013
Data podpisania:29.03.2013r.
Przedmiot zamówienia:I. NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską”, w tym Przebudowa i budowa kanałów deszczowych w ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających, realizowana w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni. II. Przedmiotu zamówienia udzielonego WYKONAWCY robót budowlanych obejmuje: 1)wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową (załącznik nr 6) i rysunkami stanowiącymi załącznik nr 6a, z uwzględnieniem wprowadzonych przez WYKONAWCĘ zmian do tej dokumentacji projektowej, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ustępu, oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ 2)opracowanie przez WYKONAWCĘ zamiennych projektów budowlanych i wykonawczych, uwzględniających wprowadzenie istotnych zmian do przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowej w zakresie określonym w załączniku nr 8 3)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1 niniejszego ustępu. III. Przedmiot zamówienia udzielonego WYKONAWCY w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje : 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 2)Roboty ziemne, 3)Roboty drogowe, 4)Przebudowę i budowę kanałów deszczowych w ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni), 5)Budowę sieci wodociągowej, 6)Regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, 7)Budowę sieci gazowej, 8)Budowę oświetlenia zewnętrznego, 9)Usuniecie kolizji linii kablowych SN 15 kV i NN 0,4 kV wraz z odtworzeniem przyłączy linii napowietrznej NN 0,4 kV izolowanej, 10)Budowę sygnalizacji ruchu ulicznego, 11)Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, 12)Budowę kanalizacji dla potrzeb systemu TRISTAR i Miejskiej Sieci Szkieletowej, 13)Przebudowę sieci trakcji trolejbusowej, 14)Zieleń, 15)Elementy zagospodarowania terenu, 16)Organizację ruchu, w tym : a)tymczasową organizację ruchu na czas budowy b)docelową organizację ruchu. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych stanowi: 1)dokumentacja projektowa przekazana przez ZAMAWIAJACEGO (załącznik nr 6), rysunki stanowiące załącznik nr 6a, zamienne projekty budowlane i wykonawcze, opracowywane przez WYKONAWCĘ zgodnie z ust. 2 punkt 2 niniejszego paragrafu 2)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7, 7a, 7b i 7c) 3)dyspozycje zawarte w SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:konsorcjum firm: 1.Przemysław Marszałkowski – właściciel Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego ALFA, Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino – lider, działający na podstawie wpisu do CEIDG; 2. Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów-partner, KRS 0000158019 reprezentowane przez Przemysława Marszałkowskiego
Wartość zamówienia:91 770,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik, Anna Stankiewicz
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, pok. 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.03.2013
Data udostępnienia informacji: 20.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2013 14:50 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
20.05.2013 14:32 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
20.05.2013 14:29 dodanie informacji Anna Stankiewicz