Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską

Numer umowy:KB/205/UI/54/W/2013
Data podpisania:29.03.2013
Przedmiot zamówienia:I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (załącznik nr 6 do SIWZ) i rysunkami stanowiącymi załącznik nr 6a do SIWZ, z uwzględnieniem wprowadzonych przez Wykonawcę zmian do tej dokumentacji projektowej, o których mowa w punkcie I.2) oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ 2)opracowanie przez Wykonawcę zamiennych projektów budowlanych i wykonawczych, uwzględniających wprowadzenie istotnych zmian do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie określonym w załączniku nr 8 do SIWZ. 3)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem I.1). II. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje : 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 2)Roboty ziemne, 3)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej b)wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego i ze skosami z kostki kamiennej c)wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej d)wykonanie chodników z kostki betonowej i elementów chodnika z płytek betonowych fakturowanych e)wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni z SMA w kolorze naturalnym f)malowanie fragmentów nawierzchni ścieżki rowerowej w kolorze czerwonym g)odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych h)przestawienie wiat przystankowych i)przestawienie barier ochronnych SP-09 j)wykonanie barier ochronnych, poręczy ochronnych i słupków wygrodzeniowych k)wykonanie bramownicy l)wykonanie stanowisk do ważenia pojazdów 4)Przebudowę i budowę kanałów deszczowych w ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni), w tym: a)wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami, komorami, przykanalikami i wpustami b)renowację istniejącego kanału kanalizacji deszczowej za pomocą rękawa z żywicy poliestrowej c)budowę i przebudowę wylotów do kanału otwartego z umocnieniem zboczy koryta potoku d)wykonanie schodów skarpowych i balustrad aluminiowych e)wykonanie separatorów i osadników f)wykonanie ściany oporowej 5)Budowę sieci wodociągowej, 6)Regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, 7)Budowę sieci gazowej, 8)Budowę oświetlenia zewnętrznego, 9)Usuniecie kolizji linii kablowych SN 15 kV i NN 0,4 kV wraz z odtworzeniem przyłączy linii napowietrznej NN 0,4 kV izolowanej, 10)Budowę sygnalizacji ruchu ulicznego w tym: a)wykonanie sygnalizacji świetlnej b)wykonanie sygnalizacji akustycznej oraz przycisków dla pieszych wraz z potwierdzeniem 11)Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, 12)Budowę kanalizacji dla potrzeb systemu TRISTAR i Miejskiej Sieci Szkieletowej, w tym: a)budowę kanalizacji kablowej systemowej i lokalnej dla potrzeb systemu TRISTAR b)wykonanie pętli indukcyjnych w obrębie skrzyżowań wraz z podłączeniem do sterowników c)dostawę i montaż szafy kablowej (pomiarowej) d)wykonanie fundamentów pod urządzenia TRISTAR e)budowę kanalizacji kablowej dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej 13)Przebudowę sieci trakcji trolejbusowej, 14)Zieleń, w tym : a)wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni b)przesadzenie drzew c)cięcia drzew w celu zapewnienia skrajni d)wykonanie i pielęgnację trawników w okresie 1 roku od odbioru końcowego 15)Elementy zagospodarowania terenu, w tym : e)kosze na śmieci f)ławki na stelażu żelbetowym z oparciem 16)Organizację ruchu, w tym: g)tymczasową organizację ruchu na czas budowy h)docelową organizację ruchu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość zamówienia:17580556,66 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:Przedmiot zamówienia w części obejmującej przebudowę i budowę kanałów deszczowych w ulicy Morskiej wraz z budową urządzeń podczyszczających, będzie realizowany w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.04.2013
Data udostępnienia informacji: 08.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2013 15:42 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
29.04.2013 15:34 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
29.04.2013 15:27 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
26.04.2013 15:16 Dodanie informacji Anna Stankiewicz
08.04.2013 10:41 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
08.04.2013 09:40 unformacja o udzieleniu zamówi Anna Stankiewicz