Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny

Numer umowy:KB/210/UI/58/W/2013
Data podpisania:08.04.2013r.
Przedmiot zamówienia:1)wynikającym z dokumentacji projektowej (zał. nr 6 do umowy), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 do umowy): a)roboty drogowe wraz z docelową organizacją ruchu (w tym plac do zawracania w ul. Słonecznej i przebudowa drogi leśnej) b)tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót c)budowę wiaduktów drogowych Nr 1 i Nr 2 d)budowę kładki dla pieszych nad ul. Chwarznieńską w km 0+966,21 z windą dla niepełnosprawnych po obu stronach kładki dla pieszych e)budowę murów oporowych Nr 5 i Nr 6 f)przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej g)budowę kanalizacji deszczowej h)przebudowę oświetlenia ulicznego i)przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych j)przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych k)budowę kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu TRISTAR i miejskiej sieci szkieletowej l)przebudowę sieci gazowej m)przebudowę przyłącza gazowego w ul. Słonecznej n)małą architekturę (w tym ogrodzenie leśne placu postojowego) o)zieleń (karczowanie, wycinki drzew i krzewów, założenie trawników wraz z pielęgnacją) 2)wynikającym z dyspozycji SIWZ : a)wykonanie tymczasowych odcinków magistrali wodociągowej i kolektora tłocznego ks na czas budowy wiaduktu Nr 1 dla utrzymania ciągłości zasilania w wodę i odprowadzenia ścieków b)przełożenie po nowej trasie istniejącej linii kablowej SN nr 9612 c)przestawienie 1 szt. istniejącej wiaty autobusowej; Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z firmą Clear Chanel Poland Sp. z o.o., 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, będącej właścicielem tej wiaty oraz poniesienia kosztów jej demontażu i montażu d)wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej i pętli autobusowej z kostki kamiennej granitowej 16 x 16 cm (zamiast projektowanej kostki 10 x 10); pozostałe warstwy konstrukcyjne bez zmian e)wykonanie krawężnika kamiennego, zamiast projektowanego krawężnika betonowego, na wysokości przystanku autobusowego oraz pętli autobusowej f)umieszczenie we wnętrzu przejścia, wzdłuż ścian wzmacniających nasypy (po lewej i prawej stronie), kłód drewnianych w postaci „zwaliska” zapewniających możliwość ukrycia się małych i średnich zwierząt podczas przejścia pod wiaduktami g)wykopanie wraz z załadunkiem i wywiezieniem karpiny i gałęzi z obszaru leśnego, przeznaczonego pod projektowany pas drogowy h)wykonanie trwałej powłoki antygrafiti na murach oporowych oraz elementach obiektów mostowych (odsłonięte powierzchnie betonowe podpór, szybów, murków, płyty ustroju nośnego) i)wykonanie trawników w miejscach przewidzianych w dokumentacji pod nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnację przez okres 1 roku po odbiorze końcowym j)odtworzenie oznakowania poziomego na ul. Chwarznieńskiej w miejscach wykonania nowych odcinków nawierzchni z SMA k)przełączenie istniejących przyłączy do budowanych i przebudowywanych sieci l)pełnienie nadzoru archeologicznego m)odwodnienie i umocnienie wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań Wykonawcy n)wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać ZAMAWIAJĄCEMU i NADZOROWI oraz nadzorowi autorskiemu na minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem realizacji robót na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji) o)wykonanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej oraz szczegółowych projektów montażowych i technologicznych, niezbędnych do zrealizowania obiektów mostowych, oraz innych opracowań przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7) p)wykonania projektu próbnego obciążenia pali dla podpór wiaduktu Nr 1 i Nr 2 oraz kładki dla pieszych q)wykonanie próbnego obciążenie pali wraz z analizą i opracowaniem wyników; WYKONAWCA zobowiązany jest do zlecenia tych prac jednostce naukowo-badawczej r)wykonanie projektu próbnego obciążenia wiaduktu Nr 1 i Nr 2 oraz kładki dla pieszych s)wykonanie próbnego obciążenia wiaduktu Nr 1 i Nr 2 oraz kładki dla pieszych wraz z analizą i opracowaniem wyników; WYKONAWCA zobowiązany jest do zlecenia tych prac jednostce naukowo-badawczej t)monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanałów deszczowych i przykanalików oraz istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowania z budowaną lub przebudowywaną infrastrukturą) z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rysy na materiale, nierówności, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków) - monitoring dwukrotny (po zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej) u)regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia (zawory wodociągowe i gazowe, włazy kanałowe, studzienki teletechniczne) v)pielęgnację trawników przez okres 1 roku po odbiorze końcowym w)uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla całego przedmiotu zamówienia, w tym także dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, których użytkowanie jest konieczne przed odbiorem końcowym przy realizowanym etapowaniu robót i wynikającej z tego etapowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie 3)oraz do wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 z siedzibą w Pruszkowie (05-800) wpisanej do KRS nr 0000054588
Wartość zamówienia:25923026,46
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Maria Speyer
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:UM Miasta Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.04.2013
Data udostępnienia informacji: 26.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2013 15:36 dodanie informacji Anna Stankiewicz