Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy-nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/1062/UI/2013-W/2013
Data podpisania:27.11.2013r.
Przedmiot zamówienia:1. Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy”. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia udzielonego WYKONAWCY robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze 2) roboty ziemne 3) roboty drogowe, w tym: a) wykonanie podbudowy b) wykonanie nawierzchni z asfaltu betonowego c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej d) wykonanie elementów ulicy 4) roboty branży obiektów inżynierskich, w tym: a) wykonanie muru oporowego 5) roboty branży sanitarnej, w tym: a) wykonanie kanalizacji deszczowej b) przebudowa sieci wodociągowej c) przebudowa sieci gazociągu d) przebudowa sieci ciepłowniczej 6) roboty teletechniczne 7) roboty elektroenergetyczne, w tym: a) przebudowa sieci elektroenergetycznej - w istniejącym pasie drogowym b) przebudowa sieci elektroenergetycznej - poza istniejącym pasem drogowym c) wykonanie oświetlenia ulicznego 8) zieleń, w tym: a) wycinka drzew i krzewów b) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją 9) organizację ruchu, w tym: a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy b) wykonanie docelowej organizacji ruchu. 3. Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowi stanowi: 1) dokumentacja projektowa (załącznik nr 6) 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7), 3) dyspozycje zawarte w SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, mająca swą siedzibę w Gdańsku (80-254), działająca na podstawie wpisu do KRS nr 0000054878
Wartość zamówienia:61 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdyni, A.M.Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.12.2013
Data udostępnienia informacji: 28.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2014 16:01 Dodanie informacji Anna Stankiewicz