Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ulicy Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Numer umowy:KB/1061/UI/2012-W/2013
Data podpisania:27.11.2013
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: 1) roboty przygotowawcze 2) roboty ziemne 3) roboty drogowe, w tym: a) wykonanie podbudowy b) wykonanie nawierzchni z asfaltu betonowego c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej d) wykonanie elementów ulicy 4) roboty branży obiektów inżynierskich, w tym: a) wykonanie muru oporowego 5) roboty branży sanitarnej, w tym: a) wykonanie kanalizacji deszczowej b) przebudowa sieci wodociągowej c) przebudowa sieci gazociągu d) przebudowa sieci ciepłowniczej 6) roboty teletechniczne 7) roboty elektroenergetyczne, w tym: a) przebudowa sieci elektroenergetycznej - w istniejącym pasie drogowym b) przebudowa sieci elektroenergetycznej - poza istniejącym pasem drogowym c) wykonanie oświetlenia ulicznego 8) zieleń, w tym: a) wycinka drzew i krzewów b) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją 9) organizację ruchu, w tym: a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy b) wykonanie docelowej organizacji ruchu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) dokumentacja projektowa (załącznik nr 6) 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7) 3) dyspozycje zawarte w SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia zgodnie z dyspozycjami SIWZ obejmuje : a) podłączenie istniejącego wpustu przy schodach przy ulicy Gryfa Pomorskiego do nowo budowanego kanału b) odtworzenie po robotach istniejącego ścieku drogowego przy schodach przy ul. Gryfa Pomorskiego c) przestawienie istniejącego ogrodzenia dł. 6m w projektowanym km 0+048 ul. Lipowej i usytuowanie bezpośrednio na terenie, za projektowaną palisadą na granicy projektowanego pasa drogowego d) przestawienie kamery monitoringu wraz z przestawianą latarnią parkową w projektowanym km 0+300 ul. Lipowej e) ułożenie w miejscach przejść dla pieszych (oznakowanych i nie oznakowanych) dwóch rzędów płytek chodnikowych z guzkami dla niewidomych i niedowidzących f) wykonanie trawników w miejscach przewidzianych w dokumentacji pod nasadzenia krzewów wraz z ich pielęgnację przez okres 1 roku po odbiorze końcowym g) odwodnienie i umocnienie wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań WYKONAWCY i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia h) wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać ZAMAWIAJĄCEMU i nadzorowi autorskiemu oraz inwestorskiemu na minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem realizacji robót na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji) i) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanałów deszczowych i przykanalików oraz istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowania z budowaną lub przebudowywaną infrastrukturą) z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rysy na materiale, nierówności, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków) - monitoring dwukrotny (po zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej) j) regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia (zawory wodociągowe i gazowe, włazy kanałowe, studzienki teletechniczne) k) pielęgnację trawników przez okres 1 roku po odbiorze końcowym l) wykonanie trwałej powłoki anty graffiti (bezbarwnej, jednokomponentowej powłoki na bazie silikonu zabezpieczającej przed nanoszeniem graffiti oraz różnych typów naklejek i plakatów przez okres co najmniej 10 lat, umożliwiającej wielokrotne usuwanie graffiti, bez konieczności odnawiania powłoki ochronnej, oraz zawierającej filtr UV) na elementach muru oporowego dostępnych dla osób postronnych m) wykonania odtworzenia nawierzchni istniejących po wykopach dla budowy i przebudowy sieci, przełączenia przyłączy i demontażu sieci istniejących poza zakresem projektowanych robót drogowych n) demontaż sześciu słupków betonowych (krawężniki betonowe) w projektowanym km 0+010 ul. Lipowej o) złożenie we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., mająca swą siedzibę w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:3 113 580,52 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.12.2013
Data udostępnienia informacji: 28.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2014 15:44 Dodanie informacji Anna Stankiewicz