Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola

Numer umowy:BK/154/UI/39/W/2013
Data podpisania:06.03.2013r.
Przedmiot zamówienia:Etap I przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych przylegających do sali gimnastycznej 2)budowę budynku szkolnego trzykondygnacyjnego dobudowanego do istniejącej sali gimnastycznej od strony ul. Wiczlińskiej - budynek wyposażony w: a)instalacje wewnętrzne : wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, hydrantową, elektryczną, teletechniczną (systemy : telefonii i teleinformatyki, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego/telewizji dozorowej, oraz instalacje : radiowęzłowa, antenowa RTV oraz podłączenie pod projektor multimedialny), oddymiana klatek schodowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego b)kotłownię gazową w zakresie I etapu c)sieci i przyłącza do budynku: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczne, elektroenergetyczne, gazowe d)wyposażenie stałe budynku wraz z montażem e)wyposażenie w sprzęt p.poż., a w szczególności: gaśnice i tabliczki kierunkowe fluorescencyjne w ilości wynikającej z opracowanej przez wykonawcę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 3)zagospodarowanie terenu dla I etapu w następującym zakresie: a)roboty rozbiórkowe i demontażowe b)fragment drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem publicznym do ul. Wiczlińskiej c)fragment parkingu obejmującego 10 stanowisk w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej d)nawierzchnie chodników wraz z dwoma ciągami schodów terenowych e)mury oporowe f)ukształtowanie terenu g)odwodnienie terenu, w tym: studnie chłonne szt.10 i drenaż opaskowy h)usunięcie kolizji linii napowietrznej 0,4 kV wraz z przebudową linii kablowej 0,4 kV i)budowa sieci zasilającej 0,4 kV od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej j)usunięcie kolizji z kablem oświetleniowym w ul. Wiczlińskiej k)oświetlenie terenu (część drogi głównej, chodnika i dróg pieszych) l)system monitoringu zewnętrznego m)przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. dla budowy przyłącza n)urządzenia małej architektury, a w szczególności; bramy wjazdowe i furtki; ławki, kosze na śmieci, wycieraczki, balustrady i bariery ochronne o)zieleń (wycinka, przesadzenia, nasadzenia, założenie trawników, zabezpieczenie drzew) wraz z pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji) p)tymczasowa organizacja ruchu r)wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt JOMB o szer. 5,0 m w ul. Maćka z Bogdańca oraz na włączeniu do ul. Wiczlińskiej zgodnie z uzupełniającą dokumentacją projektową, opracowaną przez WYKONAWCĘ. Etap II obejmuje: 1)rozbiórkę istniejącej zabudowy z pozostawieniem budynku sali gimnastycznej 2)remont istniejącej sali gimnastycznej 3)budowę budynków szkoły i przedszkola, w tym: a)budynek szkoły trzykondygnacyjny, posadowiony na zagruzowanym podłożu, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim, pokryty papą termozgrzewalną z wykończeniem warstwą żwiru płukanego; b)część parterową budynku szkoły z częścią administracyjną i z zapleczem kuchennym dla stołówki szkolnej, budynek częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim, na którym urządzony zostanie ogródek botaniczny i część rekreacyjna; c)budynek przedszkola czterooddziałowego wykonywany na styku z zapleczem kuchennym, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem częściowo dwuspadowym o konstrukcji stalowej, pokryty blachą stalową obustronnie ocynkowaną i częściowo z dachem płaskim pokrytym papą termozgrzewalną z wykończeniem warstwą żwiru płukanego. Budynek szkoły i przedszkola wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, hydrantową, elektryczną, teletechniczną (system: telefonii i teleinformatyki; sygnalizacji pożaru; sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu wizyjnego (telewizji dozorowej); instalacje: radiowęzłowa, antenowa RTV oraz podłączenie pod projektory multimedialne), oddymiana klatek schodowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Zakres etapu II obejmuje docelową rozbudowę kotłowni. 4)adaptację wykonanego w I etapie budynku trzykondygnacyjnego 5)zagospodarowanie terenu dla II etapu w następującym zakresie: a)roboty rozbiórkowe i demontażowe b)dokończenie parkingu obejmującego 15 stanowisk (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz placu manewrowego dla autobusu szkolnego c)nawierzchnie w tym: chodników, alejek parkowych, placów apelowego i zabaw dla dzieci oraz ścieżki rowerowej od strony ul. Maćka z Bogdańca d)zjazd pożarowy od strony ul. Maćka z Bogdańca e)ukształtowanie terenu f)odwodnienie terenu, w tym: studnie chłonne szt. 6 i drenaż opaskowy g)oświetlenie terenu h)system monitoringu zewnętrznego i)urządzenia małej architektury, a w szczególności: urządzenia placu zabaw wraz dostarczeniem i montażem urządzeń zabawowych; wiata śmietnikowa; ławki; kosze na śmieci; wycieraczki; balustrady i barierki ochronne; stojaki dla rowerów; maszty; trejaż i donice dla drzew j)dostawa i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych k)boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej z wypełnieniem piaskowo-gumowym l)boisko wielofunkcyjne, bieżnia i rozbieg do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni poliuretanowej m)ogrodzenie terenu szkoły, placu zabaw oraz zespołu boisk wraz z furtkami i bramami n)wyposażenie boisk zewnętrznych wraz z montażem, a w szczególności: bramki do piłki nożnej, stojaki do koszykówki wraz z tablicami i koszami, słupki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim o)zieleń (wycinka, przesadzenia, nasadzenia, założenie trawników, zabezpieczenie drzew) wraz z pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji) p)tymczasowa organizacja ruchu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BUDREM-RYBAK Sp. z o.o Sp. komandytowa, ul. Krótka 1, 84-242 Luzino, nr KRS 0000400993
Wartość zamówienia:21475000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Lidia Wojtasik
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:UM Miasta Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.04.2013
Data udostępnienia informacji: 26.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2013 15:27 dodanie informacji Anna Stankiewicz