Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni-nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/701/UI/133/W/2013
Data podpisania:09.08.2013r.
Przedmiot zamówienia:pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni”. I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót obejmuje: 1)wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu II, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6, z uwzględnieniem wprowadzanych przez WYKONAWCĘ zmian do tej dokumentacji, o których mowa w załączniku nr 16 oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ ; 2)wykonanie robót budowlanych w zakresie wybranych elementów z etapu I, wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego parargafu, zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6a i zgodnie z dyspozycjami SIWZ; 3)opracowanie przez Wykonawcę zamiennych projektów budowlanych i wykonawczych dla etapu II, uwzględniających wprowadzenie zmian do przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowej w zakresie określonym w załączniku nr 16, w tym wprowadzenie zmian istotnych 4)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1) i 2) niniejszego ustępu. 5)odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego dla całego przedmiotu zamówienia, w tym także dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, których użytkowanie jest konieczne przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. II. Przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót obejmuje wykonanie następujących elementów z etapu I: 1)roboty demontażowe, w tym zdemontowanie przęseł i słupków istniejącego ogrodzenia od strony cmentarza Kosakowo na odcinku od punktu 12 do punktu A, zgodnie z dodatkowym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 14 (uwaga - nie należy demontować ogrodzenia na odcinku od punktu A do punktu 1, pokazanego na dodatkowym rysunku, stanowiącym załącznik nr 15; nie należy też wykonywać zaprojektowanego ogrodzenia na odcinku od punktu 1 do punktu 9) 2)roboty drogowe w zakresie wykonania dróg D2 i DM8 z nawierzchnią z płyt YOMB w miejsce zaprojektowanej nawierzchni z kostki betonowej, w tym drogi D2 o szerokości 5,0 m do miejsca połączenia z istniejącą jezdnią asfaltową na cmentarzu oraz drogi DM8 o szerokości 3,0 m (drogi te oznaczone są kolorem czerwonym na dodatkowym rysunku, stanowiącym załącznik nr 10) 3)wykonanie czasowego ogrodzenia wzdłuż nawierzchni dróg D2 i DM8 na odcinku od punktu A do punktu 9, zgodnie z dodatkowym rysunkiem, stanowiącym załącznik nr 14 (uwaga - ogrodzenie to należy wykonać bez cokołu betonowego) 4)wykonanie docelowego ogrodzenia terenu na odcinku od punktu 12 do punktu 9, zgodnie z dodatkowym rysunkiem, stanowiącym załącznik nr 14 5)budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej Ø 50 na odcinku od punktu włączenia Z1-W1 poprzez Z7 do Z12 wraz z włączeniem do instalacji wodociągowej dla etapu II 6)budowa oświetlenia terenu, w tym: a)wykonanie szafki pomiarowo-sterowniczej wraz z zasilaniem z istniejącego złącza kablowego ZK-1, zlokalizowanego na budynku ZCK b)wyposażenie istniejącego złącza kablowego ZK-1 w podstawy bezpiecznikowe c)wykonanie we wspólnym wykopie kabli oświetleniowych 2xYAKY 4x35 mm (w kierunku słupa nr 1.2/L1) dla zasilania etapu I i II wraz z wykonaniem przewiertów pod nawierzchnią utwardzoną na terenie istniejącego cmentarza d)wykonanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35 mm na odcinku od słupa oświetleniowego numer 1.2/L1 (słup wykonywany w etapie II) do słupów oświetleniowych o numerach 1.1/L1 i 1/1.1/L1 (słupy wykonywane w etapie I) e)wykonanie słupów oświetleniowych z oprawami o numerach 1.1/L1 i 1/1.1/L1 wraz z podłączeniem (kabel zasilający powyższe słupy oświetleniowe należy ułożyć w rurze osłonowej pod nawierzchnią drogi D2 zgodnie z projektem) f)wykonanie słupów oświetleniowych z oprawami o numerach 9/1.1/L3 i 10/1.1/L1 wraz z ich podłączeniem do wykonywanego oświetlenia cmentarza w etapie II (kabel zasilający powyższe lampy należy ułożyć w rurach osłonowych pod nawierzchnią drogi D2 zgodnie z projektem) 7)budowa elementów małej architektury, w tym : a)przestawienie i renowacja zdemontowanego ogrodzenia (zgodnie z dodatkowym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 14) b)zabezpieczenie skarpy na istniejącym cmentarzu gazonami zgodnie z PW - etap I - Architektura (rys. nr AW1-11) 8)wykonanie trawnika pomiędzy drogą D2 o nawierzchni z płyt YOMB a wykonywanym ogrodzeniem terenu od strony etapu I wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji 9)odtworzenie trawnika na istniejącym cmentarzu po robotach liniowych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji. III. Przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę robót obejmuje wykonanie następujących robót w zakresie etapu II: 1)roboty ziemne w zakresie ukształtowania terenu 2)roboty drogowe, w tym: a)wykonanie dróg o nawierzchni z kostki betonowej z wyłączeniem odcinka drogi DM6, w miejscu której należy wykonać ciąg pieszy zgodnie z punktem 2 c) niniejszego ustępu. b)wykonanie ciągów pieszych wraz ze schodamiterenowymi i pochylniami w zakresie określonym kolorem zielonym na dodatkowym rysunku, stanowiącym załącznik nr 10, w tym dodatkowych ciągów pieszych wraz ze schodami w obrębie kwater 04, 07, zgodnie z dodatkowymi rysunkami, stanowiącymi załączniki nr 11 i 12 - ciągi te wskazane są także w załączniku nr 10 (uwaga - ciągi piesze nie zaznaczone kolorem zielonym nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia i nie będą wykonywane w ramach niniejszego zamówienia) c)wykonanie ciągu pieszego o szerokości 0,8 m w miejsce projektowanej drogi DM6 na odcinku od schodów prowadzących na istniejący cmentarz do drogi D4 - zgodnie z dodatkowym rysunkiem stanowiącym załącznik nr 11 d)wykonanie placu przeznaczonego do ustawienia dużych kontenerów e)wykonanie placów przeznaczonych do ustawienia pojemników na odpady, punktów czerpania wody oraz ławek 3)budowa kanalizacji deszczowej, w tym : a)wykonanie dodatkowej tymczasowej studni chłonnej Ø 1200 w drodze D2 (droga z zakresu etapu I, wykonywana zgodnie z ust. 3 punkt 2) niniejszego paragrafu na ciągu kanalizacji pomiędzy studniami S 1.2 i S.1.1, zaprojektowanymi w ramach etapu I b)wykonanie kanałów deszczowych wraz z przykanalikami i wpustami z wyłączeniem odcinka od dodatkowej tymczasowej studni chłonnej wykonywanej w drodze D2 do studni S1.1 c)wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego (system koszy rozsączających) d)wykonanie urządzeń podczyszczających (osadnika i separatora) 4)budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, w tym: a)wykonanie przewodów wodociągowych wraz z osprzętem b)wykonanie punktów czerpalnych wody wraz zaworami odcinającymi 5)budowa elementów małej architektury, w tym : a)wykonanie murów oporowych przy punktach czerpania wody b)wykonanie schodów terenowych prowadzących na istniejący cmentarz c)wykonanie schodów terenowych na uformowanych skarpach - dotyczy wyłącznie schodów na wykonywanych ciągach pieszych w zakresie opisanym w punkcie 2b) niniejszego ustępu. d)umocnienie skarp (z wyłączeniem dwóch skarp pomiędzy rzędami grobów w obrębie pola grzebalnego 01, zgodnie z dodatkowym rysunkiem, stanowiącym załącznik nr 13, w tym zamienne umocnienie skarp w obrębie pól grzebalnych płytami MEBA w miejsce zaprojektowanej geokraty; umocnienie płytami MEBA należy wykonać w sposób umożliwiający sadzenie i pielęgnację krzewów lub wykonać zamiast kształtowania skarp mury oporowe. e)wykonanie barier ochronnych rurowych, w tym dodatkowych barier zgodnie z dodatkowymi rysunkami, stanowiącymi załączniki nr 11 i 13 (odcinki dodatkowych barier oznaczone są kolorem niebieskim) f)wykonanie ogrodzenia terenu g)dostawa i montaż ławek h)obłożenie punków czerpania wody kostką granitową 6)budowa oświetlenia terenu, w tym: a)wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV zasilającej słupy oświetleniowe b)montaż słupów oświetleniowych typu parkowego wraz z oprawami 7)zieleń, w tym: a)wykonanie nasadzeń drzew i krzewów b)wykonanie trawników c)ściółkowanie podłoża korą o grubości 5 cm d)pielęgnacja nasadzeń i trawników w okresie udzielonej gwarancji 8)wykonanie dodatkowych trawników na terenie ukształtowanych pół grzebalnych (z wyłączeniem pól o numerach 01 i 03, które będą przekazane do użytkowania przed zakończeniem całości robót) wraz z pielęgnacją w okresie udzielonej gwarancji - trawnik na warstwie gleby urodzajnej o grubości minimum 5 cm 9)tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. V. Opis robót budowlanych podlegających nadzorowi stanowi: 1)dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego (załącznik nr 6 i 6a), dodatkowe rysunki stanowiące załączniki nr 10, 11, 12, 13, 14 i 15, zamienne projekty budowlane i wykonawcze dla etapu II, opracowywane przez Wykonawcę 2)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7) 3)dyspozycje zawarte w SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia, działające na podstawie wpisu do KRS 0000156859
Wartość zamówienia:48708,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska
Telefon:0586688300
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Pisłudskiego 52/54, 81-963 Gdynia, Wydział Inwestycji pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.08.2013
Data udostępnienia informacji: 30.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2013 13:17 Dodanie informacji Anna Stankiewicz