Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową suchego zb. ret. „Karwiny” oraz Budowa urz. podczyszczających na kanale deszczowym

Numer umowy:KB/693/UI/129-W/2013
Data podpisania:30.07.2013r.
Przedmiot zamówienia:Część A przedmiotu zamówienia - Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny” oraz budową odcinków kanalizacji deszczowej w ulicach Zofii Nałkowskiej i Buraczanej, w tym : 1)budowa zbiornika retencyjnego suchego wraz z zaporą ziemną oraz żelbetowymi urządzeniami upustowymi tj.: budowlą spustową, przelewem powierzchniowym, mostem nad przelewem i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi 2)regulacja odcinka potoku Źródło Marii (od ul. Nałkowskiej do torów PKP) wraz z jego umocnieniem materacami siatkowo-kamiennymi i zabezpieczeniem istniejących skarp oraz odbudową skarpy nasypu PKP 3)budowa odcinka kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających w rejonie ul. Nałkowskiej oraz wykonanie rowu z pionowymi umocnieniem brzegów i przepustu pod ul. Nałkowskiej 4)budowa odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem do potoku Źródło Marii i urządzeń podczyszczających w rejonie ul. Buraczanej wraz z ogrodzeniem 5)umocnienie wylotów kanalizacji i drenaży do potoku (14 szt.) 6)budowa dróg eksploatacyjnych DG1 i DG2 wraz z placami manewrowymi 7)budowa przepustów drogowych przez potok 8)przebudowa kabli teletechnicznych PKP 9)przebudowa gazociągu 10)przebudowa ciepłociągu 2x250 11)roboty drogowe wraz z docelową organizacją ruchu 12)tymczasowa organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z odtworzeniem rozbieranych nawierzchni ulic Buraczanej i Nałkowskiej 13)zieleń, w tym: a)zabezpieczenie istniejących drzew b)wykonanie oraz odtworzenie trawników/muraw a)pielęgnacja trawników/muraw w okresie 1 roku od odbioru Część B przedmiotu zamówienia - Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej, w tym : 1)budowa zespołu urządzeń podczyszczających na sieci kanalizacji deszczowej wraz zagospodarowaniem i zabezpieczeniem terenu obiektu 2)budowa wylotu do Potoku Źródło Marii 3)rozbiórka i odtworzenie umocnienia brzegowego Potoku Źródło Marii 4)budowa murów oporowych 5)likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej 6)budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, montażem studni i wpustów deszczowych 7)przebudowa sieci wodociągowej 8)przebudowa sieci gazowej DN 80 i DN 150 9)roboty drogowe, w tym : a)wykonanie nawierzchni placu oraz zjazdu z kostki betonowej b)rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego c)rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników z płytek betonowych d)rozbiórka i odtworzenie schodów terenowych z kostki betonowej 10)tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót 11)zieleń, w tym: a)zabezpieczenie istniejących drzew b)wykonanie oraz odtworzenie trawników c)pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od odbioru końcowego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:SKANSKA S.A. z siedziba w Warszawie (01-518), ul. Gen. Józefa Zajączka 9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym do KRS nr 0000033102
Wartość zamówienia:8 478 098,37 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji,Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 235.
Uwagi:Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.09.2013
Data udostępnienia informacji: 13.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2013 13:26 Dodanie informacji Anna Stankiewicz