Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo-Technologicznego

Numer umowy:KB/692/UI/128-W/2013
Data podpisania:5 SIERPNIA 2013 R.
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: I. wykonanie roboty budowlanej zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową w zakresie zgodnym z załącznikami nr 10 i 11 oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ. II. złożenie we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy dla przedmiotu zamówienia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje: 1) roboty drogowe, w tym: a) budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA koloru czerwonego b) rozbiórka istniejących nawierzchni c) budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej d) przebudowa i budowa: nawierzchni drogowej, chodników, opasek, wyspy w rejonie skrzyżowania z ul. Redłowską e) przestawienie wiaty przystankowej f) montaż 23 sztuk słupków blokujących wjazd g) wbudowanie poręczy dla rowerzystów przed przejazdem dla rowerów h) regulacja wysokościowa istniejącego uzbrojenia(studzienki teletechniczne) i) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót j) wykonanie docelowej organizacji ruchu k) tablica informacyjna dwustronna dotycząca współfinansowania Projektu ze środków unijnych.- 1 szt. 2) zieleń, w tym: a) zabezpieczenie drzew na czas budowy b) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku 3) zabezpieczenie kabli Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) dokumentacja projektowa (załącznik nr 6) oraz załączniki nr 10 i 11; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7); 3) dyspozycje zawarte w punkcie 3.5 SIWZ
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia:323 927,88 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska Kamila Młyńczyk-Jędrzzejewska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 19.08.2013
Data udostępnienia informacji: 19.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2013 14:12 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
19.08.2013 14:09 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska