2013 r.

 

Gdynia 24.03.2014
„Gdynia w liczbach„[1] – Rok 2013 

A. Mieszkańcy Gdyni 

1.      Liczba mieszkańców 
Mieszkańcy w dzielnicach Gdyni według wieku /stan w dniu 31 grudnia /
DzielniceLudność ogółem W wieku
przedprodukcyjnymprodukcyjnympoprodukcyjnym
20122013201220132012201320122013
 Babie Doły 2 2202 1863353301 5831 528302328
 Chwarzno-
 Wiczlino
8 3878 9141 8612 0175 4775 7491 0491 148
 Chylonia 24 85224 5063 3933 22814 05713 8707 4027 408
 Cisowa 12 87812 7021 8831 8357 7187 4273 2773 440
 Dąbrowa 14 66414 6412 6352 58410 52910 3721 5001 685
 Działki Leśne 8 4378 3461 0501 0334 9534 8412 4342 472
 Grabówek 9 7839 7491 2871 2816 2686 1822 2282 286
 Kamienna Góra 4 2224 2255305382 2852 2671 4071 420
 Karwiny 10 81910 6901 4081 3856 8956 5542 5162 751
 Leszczynki 8 6828 5611 3921 3485 4635 3311 8271 882
 Mały Kack 8 2458 4201 5371 5845 2595 2941 4491 542
 Obłuże 19 40319 3393 1263 10910 88410 5985 3935 632
 Oksywie 15 03415 0002 7722 7169 4079 2562 8553 028
 Orłowo 7 0857 0761 0571 0604 3724 2991 6561 717
 Pogórze 13 77013 6952 0782 1129 6489 2602 0442 323
 Pustki
Cisowskie-
Demptowo
8 6108 5971 3741 3855 3575 1751 8792 037
 Redłowo 8 0618 1591 0531 0834 6494 6872 3592 389
 Śródmieście 13 30813 1201 5041 4847 3507 1944 4544 442
 Wielki Kack 10 88810 9902 4922 5087 2497 2391 1471 243
 Witomino
Leśniczówka
8 6908 5851 2551 2454 8894 6802 5462 660
 Witomino
Radiostacja
10 26110 1311 3991 3605 5775 4613 2853 310
 Wzgórze Św.
Maksymiliana
12 17611 9981 6651 6317 1526 9853 3593 382
Gdynia ogółem240 475239 63037 08636 856147 021144 24956 36858 525
  W 2013 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się (o 0,4%), wskutek odpływu migracyjnego =1 716 osób (zameldowano 2 994 osób, a wymeldowano 4 710).Przyrost naturalny w 2013 r. był ujemny = 151 osób (urodziło się 2 180 dzieci, a zmarło 2 331 mieszkańców miasta).

Od 2003 roku utrzymuje się spadek liczby ludności. Prognoza GUS dla Gdyni przewiduje zmniejszenie liczby ludności do 2030 r. o 28,5 tys. Nastąpią przesunięcia w strukturze wieku ludności w kierunku jej starzenia się. Ludność w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym spadnie odpowiednio o 11,7 tys. i o 36,5 tys., natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 19,7 tys. osób.

               mieszkancy w dzielnicach wg wieku                                          

urodzenia zgony

 

2.                   Bezrobocie 
2.1.        Liczba bezrobotnych
 W PUP w Gdyni, w końcu grudnia 2013 r. zarejestrowanych było 6 567 osób bezrobotnych (w tym 3 856 kobiet) tj. o 32 osoby (tj. o 0,5%) mniej niż w 2012 r. Wzrost liczby osób bezrobotnych odnotowano w populacji kobiet (o 34 tj. o 0,9%), wśród mężczyzn nastąpił spadek bezrobotnych o 66 osób (tj. o 2,4%).
Stopa bezrobocia wyniosła 6,4% i była identyczna jak w 2012 r. Analogiczny wskaźnik dla województwa pomorskiego wyniósł 13,3%, a dla Polski 14,4%.

W końcu 2013 r. prawa do zasiłku nie posiadało 83,9% (5 508 osób), przed rokiem odsetek bezrobotnych pozostających bez zasiłku  wyniósł 78,9%.

 2.2.        Struktura bezrobocia
 Wśród bezrobotnych odsetek kobiet wyniósł 58,7%. W końcu 2013 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (1 943 osoby), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 29,6%. Bezrobotni w wieku 35-44 lata stanowili 23,3%. Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 9,7%. Bezrobotni o niskich kwalifikacjach lub bez przygotowania zawodowego stanowili 50,4% zarejestrowanych w PUP.

bezrobocie

             Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres powyżej 12 miesięcy) wyniosła 1 928 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 29,4%. W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w końcu 2013 r. byli bezrobotni:- powyżej 50. roku życia – 1 889 osób,- bez doświadczenia zawodowego - 885,- bez kwalifikacji zawodowych -1 343,- samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 709,- niepełnosprawni – 566- osoby po odbyciu kary pozbawienia wolności – 148. 
2.3.  Płynność bezrobocia
             O stanie bezrobocia decyduje “płynność bezrobocia”, czyli wzajemne relacje „napływu i odpływu bezrobotnych”. W Gdyni w 2013 r. relacje te kształtowały się korzystnie, trafiło bowiem do rejestrów bezrobotnych mniej osób niż udało się wyłaczyć z ewidencji (zarejestrowano 11 177 osób bezrobotnych, a wyrejestrowano 11 209). Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia” było skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 2013 r. - 4 628 bezrobotnych (41,3%) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było podjęcie pracy. W omawianym okresie pracę podjęło 4 479 osób tj. 40,0% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy –520 osób i dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego –540 osób. 

3.      Liczba pojazdów samochodowych
 

pojazdy


 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Gdyni
Wyszczególnienie201220132012=100
Samochody osobowe124 535129 409103,9
Autobusy520546105,0
Trolejbusy1019796,0
Samochody ciężarowe21 94621 63598,6
Ciągniki samochodowe2 6462 734103,3
Ciągniki rolnicze734740100,8
Motocykle5 5255 05891,5
Motorowery6 0206 117101,6
Samochody specjalne900967107,4
Pojazdy samochodowe inne288291101,0
Ogółem 163 215167 594102,7
 
4.         Przestępczość i wypadki
             W 2013r. zarejestrowano w Gdyni 8 689 przestępstw, o 459 (tj. o 5,6%) więcej niż w 2012 r.

 liczba przestępstw Trójmiastokradzieże samochodów Trójmiasto
Wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł w Gdyni 60,3%. Najlepszą wykrywalność miały przestępstwa drogowe (97,8%) i gospodarcze (89,7%), najniższą zaś przestępstwa kryminalne (wykryte w 43,0%).
            W 2013 r. wszczęto 147 postępowań dotyczących kradzieży samochodów w Gdyni, mniej o 7 (o 4,5%) od tego typu przestępstw dokonanych w 2012 r. Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (160) w rejonie gdyńskim ich liczba była o 73 wyższa w porównaniu do 2012 r. W wypadkach poszkodowane zostały 192 osoby (4 zabite na miejscu i 188 rannych).

5.         
Zagrożenia miejscowe i pożary
 
 W 2013 r. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 2 472 zdarzeń (725 pożarów, 1 625 zagrożeń miejscowych i 122 fałszywych alarmów), tj. o 60 razy mniej w porównaniu do 2012 r.
pożary

Straty w pożarach oszacowano na 4,2 mln zł, a uratowane mienie na 3,7 mln zł. 

B. Gospodarka miasta 

 1.      Podmioty gospodarcze 
podmioty gospodarcze


 Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła. W systemie REGON zarejestrowano 37 408 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o 936 tj. o 2,6% więcej niż przed rokiem), w tym 25 783 zakłady osób fizycznych. 
 
Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007201220132012=100
handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
8 1978 241100,5
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna4 4214 665105,5
przemysł4 2464 443104,6
budownictwo3 4053 425100,6
transport i gospodarka magazynowa2 7382 758100,7
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości2 3742 405101,3
opieka zdrowotna i pomoc społeczna1 9062 025106,2
pozostała działalność usługowa1 9051 933101,5
działalność finansowa i ubezpieczeniowa1 6431 662101,2
informacja i komunikacja1 3281 374103,5
edukacja1 2301 295105,3
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi1 1531 181102,4
działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
1 1121 179106,0
pozostałe814822101,0
Razem36 47237 408102,6
 
Największą aktywność gospodarczą gdynianie w dalszym ciągu lokowali w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przemyśle i budownictwie. Na 100 nowopowstałych podmiotów gospodarczych w ciągu 2013 r. miało miejsce 70 likwidacji (w 2012 r.- 50)
 

Podmioty gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących

Lata0-910-4950-249250-9991000 i więcejOgółem
2 01234 8841 28225840836 472
2 01335 8111 28825942837 408
2013=100102,7100,5100,4105,0100,0102,6

 
2.      Gospodarka morska 
2.1.       Przewozy ładunków promami (połączenia promowe: Gdynia-Karlskrona, Helsinki-Gdynia) 
Wśród ładunków przewiezionych promami dominowała drobnica (wzrost przewozów o 22,9% w stosunku do 2012 r.).Samochodów osobowych przewieziono promami 87,3 tys. szt. (6,3% więcej), samochodów ciężarowych 95,5 tys. szt. ( o 16,7% więcej), autobusów 1 171 (o 7,0% więcej), a rolltrailerów 470 szt. (o 16,7% mniej).

przeładunki w porcie w Gdyni

 2.2.    Przeładunki 
            W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Wg GUS[2] przeładowano łącznie 15,1 mln ton ładunków (o 14,2% więcej), a wg Zarządu Portu w Gdyni 17,7 mln ton brutto (o 11,7% więcej).

przeładunki struktura

 2.3.       Przewozy pasażerów 

przewozy pasażerów

Statki pasażerskie przewiozły 163,8 tys. osób (o 26,9% mniej), a promy 511,6 tys. osób (o 9,0% więcej). Łącznie liczba pasażerów przewiezionych drogą morską wyniosła 675,4 tys. osób i była o 2,6% wyższa niż w 2012 r.

  C. Przestrzeń miasta 

 1.      Pozwolenia na budowę 
Wydano 141 pozwoleń  na budowę, (w 2012 r. - 211). W kategorii budynków mieszkalnych, jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 58, a w przypadku budynków wielorodzinnych 22.Realizacja pozwoleń spowoduje wzrost zasobów mieszkaniowych w dzielnicach: Chylonia,Cisowa, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Działki Leśne, Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Wielki i Mały Kack, Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino.

pozwolenia na budowę

 2.      Mieszkania 
W 2013 r. oddano do użytkowania 1 066 mieszkań. Jest to o 67 mieszkań (o 5,9%) mniej niż w 2012 r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 76,8 m2 tj. wzrosła o 3,5 m2. W puli nowooddanych mieszkań udział inwestorów indywidualnych wyniósł 13,3%, wybudowali 142 mieszkania, o przeciętnej powierzchni 147,2 m2

3.     
Ważniejsze obiekty przekazane do użytkowania Obok nowych budynków zwiększających komfort zamieszkiwania w Gdyni, hal przemysłowych (ul. Czechosłowacka ) i budynków biurowych (ul. Polska ) istotnych dla rozwoju gospodarki, powstały następujące obiekty:
1. Centrum Handlowe „Riviera”,
2. Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej,
3. Stacjonarne Hospicjum Dziecięce „Bursztynowa Przystań”,
4. Budynek zabiegowy Gdyńskiego Centrum Onkologii,
5. Budynek administracyjno-biurowy Komisariatu Policji w Redłowie,
6. Nowe Orłowo – część biurowo – usługowa,

  D. Podstawowe wskaźniki 

 1.      Krajowe przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (brutto) ogółem   
2011 r.3 399,52 zł2012 r.3 521,67 zł2013 r.3 650,06 zł
I kw.3 466,33 złI kw.3 646,09 złI kw.3 740,05 zł
II kw.3 366,11 złII kw.3 496,82 złII kw.3 612,51 zł
III kw.3 416,00 złIII kw.3 510,22 złIII kw.3 651,72 zł
IV kw.3 586,75 złIV kw.3 690,30 złIV kw.3 823,32 zł
 
2.   Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 
2006 r. (2005 = 100)101,0%2010 r. (2009 = 100)102,6%
2007 r. (2006 = 100)102,5%2011 r. (2010 = 100)104,3%
2008 r. (2007 = 100)104,2%2012 r. (2011 = 100)103,7%
2009 r. (2008 = 100)103,5%2013 r. (2012 = 100)100,9 %
 (poprzedni miesiąc = 100)
 2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.
styczeń100,7%100,5%100,6%101,2%100,7%100,1%
luty100,4%100,9%100,2%100,2%100,4%100,0%
marzec100,4%100,7%100,3%100,9%100,5%100,2%
kwiecień100,4%100,7%100,4%100,5%100,6%100,4%
maj100,8%100,5%100,3%100,6%100,2%99,9%
czerwiec100,2%100,2%100,3%99,6%100,2%100,0%
lipiec100,0%100,1%99,8%99,7%99,5%100,3%
sierpień99,6%99,6%99,6%100,0%99,7%99,7%
wrzesień100,3%100,0%100,6%100,1%100,1%100,1%
październik100,4%100,1%100,5%100,7%100,4%100,2%
listopad100,2%100,3%100,1%100,7%100,1%99,8%
grudzień99,9%100,0%100,4%100,4%100,1%100,1%
  

PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

GDYNI W LATACH 2000 – 2013

Załącznik Nr 1

  

ludność 2000-2013
mieszkania
zasoby mieszkaniowe
podmioty
bezrobocie, stopa 2000-2013
pojazdy 2000-2013
przeładunki 2000-2013
przewozy pasażerów

 

Skróty: PUP- Powiatowy Urząd Pracy, GUS Główny Urząd Statystyczny, US Urząd Statystyczny.


[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych są: jednostki organizacyjne Miasta Gdyni, GUS, US w Gdańsku, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni.

Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.

Informacje uzupełniające tematykę tego opracowania zostaną zaprezentowane w IV kwartale 2014 r.

Więcej informacji: www.gdynia.pl

 
[2] Prezentowane dane GUS o przeładunkach w porcie w Gdyni są zgodne z metodologią UE (dyrektywa 95/64/WE dot. statystyki transportu morskiego), różnią się od podawanych przez Zarząd Portu Gdyni gdyż nie obejmują one:1)       statków o pojemności brutto (GT) mniejszej niż 100,2)       załadunku bunkru (tj. paliwa dla statków),3)       obrotu wewnątrzkrajowego z wyjątkiem kabotażu (tj. ładunków przewożonych drogą morską pomiędzy polskimi portami morskimi),4)       wagi własnej załadowanych i wyładowanych jednostek ładunkowych (np. kontenerów oraz samochodów i wagonów przewożonych w ruchu promowym). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2014
Data udostępnienia informacji: 27.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2014 11:16 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.03.2014 09:19 Korekta Iwona Milewska
27.03.2014 14:45 Aktualizacja treści Iwona Milewska
27.03.2014 14:10 Dodanie informacji Iwona Milewska
27.03.2014 12:10 korekta tabeli Michał Kowalski
27.03.2014 12:09 Korekta Michał Kowalski
27.03.2014 12:08 Korekta Michał Kowalski
27.03.2014 12:07 Korekta Michał Kowalski
27.03.2014 12:06 Korekta Michał Kowalski
27.03.2014 12:05 poprawienie tabeli Michał Kowalski
27.03.2014 09:45 Aktualizacja treści Iwona Milewska
27.03.2014 09:34 Dodanie informacji Iwona Milewska