Malowanie korytarzy wraz z pracami wykończeniowymi – etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni


OGŁOSZENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W dniu 12.06.2013r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone  w BZP pod nr 225108-2013. Po upływie ustawowych terminów Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 12.06.2013r. umowę nr EZP 343/1/2013/ZSOnr1 o udzielenie zamówienia publicznego z firmą: Firma Budowlana „SULIMA” Z. Sulima Sp. J., ul. Opata Hackiego 14B 81-214 Gdynia.  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.).  Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 5 000 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Malowanie korytarzy wraz z pracami wykończeniowymi – etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w GdyniZamawiający Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia .2012r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  5 000 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Malowanie korytarzy wraz z pracami wykończeniowymi – etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni nr postępowania EZP nr 2/2013/ZSOnr1. 

Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

Liczba punktów uzyskanych według kryterium ceny

1

„Jandar” Pośrednictwo Finansowe i Usługi Budowlane

ul. Kaszubska 64

84-206 Zbychowo

51 158,41 zł

 

75,77 pkt

2

Firma Budowlana „Sulima” Z. Sulima Sp. J.

ul. Opata Hackiego 14B

81-214 Gdynia

38 766,05 zł

 

100 pkt

3.

Zakład Ogólnobudowlany Jan Wiśniewski

ul. Leśna Góra 29/18

80-281 Gdańsk

49 746,64 zł

 

77,92 pkt

  Komisja dokonała badania poniższych ofert wg kryterium:

a) cena oferty brutto                                       - 100 %

zgodnie z rozdziałem 19 SIWZ. 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 firmy: Firma Budowlana „Sulima” Z. Sulima Sp. J. ul. Opata Hackiego 14B, 81-214 Gdynia. Firma po spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zaproponowała najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów.

      


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyniul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane:
Malowanie korytarzy wraz z pracami wykończeniowymi – etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni
W dniu 07.05.2013r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr  1779842013.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne, podzakładka 2013. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres  sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.  

Przedmiotem zamówienia objęte jest malowanie korytarzy holi, wnęk i klatek schodowych oraz prace wykończeniowe w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Legionów 27.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1.1. Prace rozbiórkowe:
 • demontaż rozbiórka zabudowy instalacji wykonany z korytek PCV
 • demontaż elementów zabudowy kartonowo gipsowej instalacji (góra korytarzy)
 • demontaż elementów dekoracyjnych (tablic, gablot, zdjęć itp.) i ich zabezpieczenie
 • wykonanie bruzd, przepustów przez strop dla instalacji elektrycznych
 • wyburzenie schodów terenowych
 • wywóz i utylizacja gruzu
1.2. Roboty wykończeniowe:
 • szpachlowanie ścian
 • wykonanie zabudowa rury z płyt G-K - wykonanie zabudowy pionów i poziomów c.o.
 • remontu sufitu podwieszanego – polegającego wymianie uszkodzonych elementów
 • malowanie szafek uczniowskich w kolorach istniejących
 • malowanie barierek i poręczy farbą olejną poliwinylową.
 • wykonanie gładzi gipsowej ścian i gr 3 mm
 • roboty malarskie ścian korytarzy 2x farbą lateksową i sufitów 2x farbą emulsyjną
 • naprawa posadzek z tarkettów poprzez częściową wymianę uszkodzonych fragmentów
 • naprawa posadzek z gresu poprzez uzupełnienie brakujących cokołów i posadzek z płyt
 • mycie okien usytuowanych na wysokości powyżej 1 metra
 • Mycie posadzek po robotach malarskich
 • montaż elementów dekoracyjnych (tablic, gablot, zdjęć itp.)
 • roboty instalacyjne elektryczne n.n - rozbudowa z 10A i 14 a i 18a przez strop na korytarzu LO
 • Wykonanie nowych schodów betonowych na boisko.
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45000000-7  - Roboty budowlane45111100-9  - Roboty rozbiórkowe45262311-4  - Roboty w zakresie betonowania45421141-4  - Zabudowa z płyt gipsowo- kartonowych45442100-8  - Roboty malarskie 3.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
 • dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.3
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (część ogólna i część szczegółowa) – załącznik nr 6 do SIWZ
 3.3 Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
a) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wykonanie robót remontowych w następujący sposób:
-        obudować cokoły instalacji co płytkami terakotowymi – jak w posadce
-        zakończyć 3 szt. zasilania elektrycznego gniazdami podwójnymi z uziemieniem a przepust wykonać w osłonie
-        wymienić zniszczone wykończenia gumowe na schodach tarketowych
b) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej  i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu.
c) roboty będą prowadzone bez wyłączenia obiektu z użytkowania, a ich prowadzenie nie może ograniczać funkcjonowania ZSO nr 1 w Gdyni. Prowadzenie robót stanowiących przedmiot zamówienia wiąże się z koniecznością stałej współpracy z dyrekcją szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania robót przez Wykonawcę, w tym zapozna prowadzących prace z zasadami bhp i p.poż w ZSO nr 1 w Gdyni
d) Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy i zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
3.4 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3.5 Po okresie 30 m-cy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu, przy udziale Zamawiającego, w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i użytkownikiem.
3.6 Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca, zakresu prac budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
3.7 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
3.8 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
3.9 W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają w pierwszej kolejności zapisy niniejszej SIWZ.            
3.10 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeńrównoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
3.11 Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. Koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robót budowlanych odpadów powinny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy.
3.12 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji co potwierdzi inspektor nadzoru.3.13 Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.
3.14 W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca ponosi koszty zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od 08.07.2013 do dnia 08.08.2013r. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia przedmiotu zamówienia.  

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art. 22 ust.1 ustawy tj.:
1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości netto minimum 45 000 zł każda, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego do dnia upływu terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania.
1.2   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje osobami, które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,Zamawiający określając wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
4. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 

W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
10.1. oświadczenie wykonawcy z art.22 ust. 1 PZP o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
10.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród najważniejszych robót, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć roboty na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1) W miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226. poz. 1817). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
10.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).·        
1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
10.4 pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3A wraz z załączeniem dokumentów, z których wynika uprawnienie osób podpisujących zobowiązanie do reprezentowania tego podmiotu.
W przypadku, gdy Wykonawca składa pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.4 SIWZ – dokumenty niezbędne w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Dokumenty te powinny jednoznacznie określać:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10.5 listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jako grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
·  w pieniądzu przelewem na konto bankowe:
Bank Nordea Polska S.A. o/GdyniaPL     19 1440 1026 0000 0000 0410 5109
·  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
·  w gwarancjach bankowych,
·  w gwarancjach ubezpieczeniowych,
·  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U.Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni,  81-405 Gdynia, ul. Legionów 27 , sekretariat, przed terminem składania ofert, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wpiąć do oferty.Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty  lub złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27, sekretariat.
Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 26.05.2013r. znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007r.z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium: cena oferty brutto – waga 100 %. 
Ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2013r., godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).
 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.05.2013r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G.
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Izabela Kruszewska– st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: (58) 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
Katarzyna Mądrzak – st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: (58) 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-11.30.


ZAŁĄCZNIKI:


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 5 - dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 - Przedmiar

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 07.05.2013
Data udostępnienia informacji: 07.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2013 10:41 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
04.06.2013 09:16 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
07.05.2013 09:18 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
07.05.2013 09:05 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
07.05.2013 09:00 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak