Z dnia 2012-12-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.12.2012 r. w sprawie:
 • 9217/12/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Systemu Otago
 • 9218/12/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy
 • 9219/12/VI/P - planu finansowego na realizację umowy dzierżawy gruntu dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta – stacja bazowa
 • 9220/12/VI/P - planu finansowego na realizację umowy najmu dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta – stacja bazowa Boh. Starówki Warszawskiej
 • 9221/12/VI/P - planu finansowego na realizację umowy najmu dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta – kamera 26
 • 9222/12/VI/P - planu finansowego na realizację umowy użyczenia dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta – kamera 40 ul. 10 Lutego 33
 • 9223/12/VI/P - planu finansowego na realizację umowy nr SK/1988/PK/44-w/2009
 • 9224/12/VI/S - akceptacja wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy
 • 9225/12/VI/P - wyrażenia zgody na podpisanie umowy dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego
 • 9226/12/VI/S - zawarcia umowy na pełnienie funkcji przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym meldunkowym i praw jazdy oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem ich rozwiązania
 • 9227/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG
 • 9228/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości dla UMG w 2013r
 • 9229/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 9230/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 9231/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 9232/12/VI/M - wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni
 • 9233/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy promującej konkurs „Gdyński Biznesplan”
 • 9234/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 42 zlokalizowanego na placu targowym
 • 9235/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk „Memorandum Gdyni”
 • 9236/12/VI/P - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z KM Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Centrum Oglądowego systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14
 • 9237/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 2
 • 9238/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9239/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 9240/12/VI/O - udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie Łowkiel – wiceprezydent m. Gdyni do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu „Żłobek ofertą dla malucha i rodzica”
 • 9242/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie przez gminę Gdynia środków trwałych pani Agnieszce Welfle-Pobłockiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Klub Maluszka Tup Tup”
 • 9243/12/VI/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport
 • 9244/12/VI/R - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni
 • 9245/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję spotu promującego imprezę sylwestrową na ekranach LED
 • 9246/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na projekt i wydruk zaproszeń oraz standów na spotkanie noworoczne
 • 9247/12/VI/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.12.2012
Data udostępnienia informacji: 31.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.02.2013 15:34 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
31.12.2012 13:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk