Z dnia 2012-12-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2012 r. w sprawie:
 • 9055/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 9056/12/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 9057/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 9058/12/VI/P - powołania zespołu zadaniowego do przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego Ministra Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczności obywatelskiej”
 • 9059/12/VI/M - wykonania prac naprawczych na dachu budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 9060/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9061/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9062/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 9063/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 9064/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 9065/12/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego
 • 9066/12/VI/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 9067/12/VI/O - umorzenia kwoty, której Przedszkole Nr 47 w Gdyni nie przekazało na rachunek dochodów budżetowych Gminy Miasta Gdyni
 • 9068/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w Wejherowie
 • 9069/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na naprawy samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej w 2013r.
 • 9070/12/VI/S - zakupu odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi UMG
 • 9071/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup pojemników do wewnętrznej segregacji śmieci w budynkach UMG
 • 9072/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę i konserwacje urządzeń systemu łączności radiowej
 • 9073/12/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2013 r.
 • 9074/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Działki Leśne
 • 9075/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 9076/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
 • 9077/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9.60 m2 zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 213
 • 9078/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,7 m2 zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 241
 • 9079/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,60 m2 zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 214
 • 9080/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m2 zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 134
 • 9081/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,70 m2 zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 143
 • 9082/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 14,00 m² zlokalizowanego na hali łukowej –pawilon handlowy nr 69
 • 9083/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 132
 • 9084/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 209
 • 9085/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 340
 • 9086/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 133
 • 9087/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 353
 • 9088/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 218
 • 9089/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 206 o powierzchni 10,60 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 9090/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/642/92 dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską – pawilon handlowy nr 118
 • 9091/12/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego – garażu numer 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 9092/12/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego – garażu numer 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
 • 9093/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9094/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9095/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9096/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 52 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9097/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9098/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9099/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 Aprzeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9100/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 60 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9101/12/VI/M - nieruchomości położonych przy ul. Nowowiczlińskiej, Węźle Franciszki Cegielskiej i Placu Konstytucji
 • 9102/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/326/81 z dnia 28 grudnia 1981 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Władysława IV
 • 9103/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
 • 9104/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie trzech balonów promocyjnych
 • 9105/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 9106/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 22/2012 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 9107/12/VI/R - rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej 7 dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 9108/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 2/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom w formie Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej
 • 9109/12/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 1/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 9110/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Szafranowej 19 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9111/12/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu Nr 5/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 9112/12/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl.
 • 9113/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 4764/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 20 grudnia 2011r.w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia
 • 9114/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na korzystanie z aplikacji internetowej ,,Obowiązek szkolny i Nauki” oraz hosting
 • 9115/12/VI/S - zmiany Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 9116/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 9117/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 9118/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1093/UI/181/W/2012 z dnia 20 września 2012 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umocnienia koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w Gdyni
 • 9119/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na usługę wykonania skanowania i wydruku dokumentacji Szkoły Muzycznej w Gdyni
 • 9120/12/VI/M - wymiany grzejnika w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38/6 w Gdyni
 • 9121/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego
 • 9122/12/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR sprzętu komputerowego dla Wydziału Budżetu oraz Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, a także reklamy przenośnej promującej GCWP
 • 9123/12/VI/M - wyrażenia zgody na organizację i powołanie składu Jury jedenastej edycji Konkurs „Gdyński Biznesplan 2013”
 • 9124/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dodatkowego wyposażenia na potrzeby wewnętrznego kiosku multimedialnego
 • 9125/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Olgierda przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9126/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promujących Konkurs „Gdyński Biznesplan 2013”
 • 9127/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 3/2012 do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 9128/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę urządzeń sieciowych i podzespołów
 • 9129/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2012 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 9130/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 5/2012 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 3
 • 9131/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 10/2012 do umowy w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 9132/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2012 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 oraz Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4
 • 9133/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 9134/12/VI/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 9135/12/VI/S - wyrażenia zgody na roczną opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za dozór techniczny dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku UMG w roku 2013
 • 9136/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
 • 9137/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 9138/12/VI/M - wykonania remontu kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 9139/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 139 bl.III w Gdyni
 • 9140/12/VI/P - powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
 • 9141/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/568/UI/202/W/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przejęcia praw i obowiązków na rzecz Energa Operator
 • 9142/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na opracowanie zmian do wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni”
 • 9143/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej i Wiczlińskiej w Gdyni Wiczlinie
 • 9144/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/1217/UI/224/W/2012 z dnia 31.10.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Słupeckiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pomorskiej w Gdyni”
 • 9145/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 4/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
 • 9146/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni”
 • 9147/12/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie ustalającego warunki kontynuacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy umorzeniowej nr 23/2003Wn-11/OW-KM/U z dnia 21.07.2003r
 • 9148/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 9149/12/VI/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2013 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
 • 9150/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 9151/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę mebli biurowych dla UMG w 2013 r.
 • 9152/12/VI/P - wykonania projektu i realizacji spotu telewizyjnego promującego Noc Sylwestrową 2012/2013
 • 9153/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8907/12/VI/S z dnia 05 grudzień 2012 w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie do 14000 EUR na zakup skutera dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 9154/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2013r.
 • 9155/12/VI/S - zmiany paragrafu 2 w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 8554/12/VI/S z dnia 13 listopada 2012 r.
 • 9156/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostarczenie i instalację dodatkowego bezprzewodowego punktu dostępowego zlokalizowanego na Skwerze Kościuszki
 • 9157/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 9158/12/VI/P - współorganizacji imprezy rekreacyjnej „Mikołaje na rowerach”
 • 9159/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetek ze szkła artystycznego
 • 9160/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dantyszka 13 w Gdyni
 • 9161/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 9162/12/VI/M - przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kcyńskiej 10 w Gdyni w zasób gminny
 • 9163/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Gniewskiej 26 A w Gdyni
 • 9164/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie analizy wariantowej elementów architektury, związanych z adaptacją Dworca Morskiego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
 • 9165/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” oraz „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika – dojazd do Szkoły Muzycznej”
 • 9166/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9167/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Kcyńskiej
 • 9168/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej przy ul. Świętojańskiej w Gdyni /działka nr 479/71; km 55/
 • 9169/12/VI/P - zamówienia „Świątecznych warsztatów fotograficznych z gdyńskim facebookiem”
 • 9170/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 9171/12/VI/M - nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 9172/12/VI/M - nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10
 • 9173/12/VI/M - zarządzania nieruchomością położoną w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10
 • 9174/12/VI/M - zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu leśnego stanowiącego część nieruchomości przy ul. Małokackiej 3 A
 • 9175/12/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni
 • 9176/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leśnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 9177/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta z tytułu zwrotu niezamortyzowanych nakładów na podstawie umowy dzierżawy nr MG/1/D/2003 z 24 stycznia 2003 roku
 • 9178/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację działań promujących miasto z okazji konkursu „Gdyński Biznesplan 2013”
 • 9179/12/VI/M - unieważnienia konkursu na „Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni”
 • 9180/12/VI/M - nabycia do kwoty 14.000 EUR autorskich prac majątkowych oraz licencji do fotografii barwnych
 • 9181/12/VI/M - wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8
 • 9182/12/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13
 • 9183/12/VI/M - zmiany umowy nr KB/128/MB/4-w/2012 z 24.02.2012
 • 9184/12/VI/P - opracowania koncepcji portalu www.gdyniarodzinn.pl
 • 9185/12/VI/P - przygotowania i utworzenia portalu internetowego oraz opracowania bazy danych dotyczących wydarzeń 1980-1981 w Gdyni
 • 9186/12/VI/P - zakupu do kwoty 14.000 EUR niszczarki do użytku Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zestawu nagłośnieniowego do użytku GCOP
 • 9187/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie usług transportowych w zakresie wysyłki dokumentów w 2013 r
 • 9188/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji kampanii edukacyjno-informacyjnej na potrzeby nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni
 • 9189/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków
 • 9190/12/VI/P - sprzedaży materiałów promocyjnych
 • 9191/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 11/2012 do umowy w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 9192/12/VI/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-02 do umowy o dofinansowanie projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
 • 9193/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 22/2012 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 9194/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 21/2012 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 9195/12/VI/R - zawarcia porozumienia z m. Sopot na realizację zadania polegającego na zapewnieniu jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
 • 9196/12/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl
 • 9197/12/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z m. Gdańsk w sprawie pokrywania przez m. Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdujących się w Gdańsku
 • 9198/12/VI/R - przygotowania i publikacji artykułu promocyjnego w magazynie „WSPAK”
 • 9199/12/VI/R - złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Wymiennikownia – innowacyjne przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • 9200/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie identyfikacji wizualnej programu edukacyjnego na potrzeby nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni
 • 9201/12/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 1776/11/VI/O z 4 maja 2011 r
 • 9202/12/VI/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 5 do podpisywania umów z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom – szkoła – dom
 • 9203/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali dydaktycznej na zajęcia nauki gry w szachy dla UKS „MDK Gdynia” w MDK w Gdyni
 • 9204/12/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.12.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 15:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk