Z dnia 2012-12-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2012 r. w sprawie:
 • 8954/12/VI/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Forum Kultury Sp. z o.o. w Gdyni i wniesienia wkładów na ich pokrycie
 • 8955/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 8956/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 8957/12/VI/P - zmieniające umowę Nr KB/737/PON/7/W/2011 zawartą dnia 29 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
 • 8958/12/VI/M - częściowej rozbiórki murowanego ogrodzenia oraz zabezpieczenia i uporządkowania terenu gminnego przy ul. Kalksztajnów 11 w Gdyni
 • 8959/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 93 w Gdyni
 • 8960/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 a w Gdyni
 • 8961/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Romanowskiego 6 C w Gdyni
 • 8962/12/VI/M - wymiany okna i drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 30 w Gdyni
 • 8963/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 6/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy Placu Kaszubskim 13 w Gdyni dotyczącej sprzedaży alkoholu
 • 8964/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 8965/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych”
 • 8966/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pogórze przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014
 • 8967/12/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień – profilaktyka przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku, dla stałych mieszkańców Gdyni
 • 8968/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2013 r.
 • 8969/12/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2013 r.
 • 8970/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2011 r. na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnień od alkoholu
 • 8971/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 8972/12/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 8973/12/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
 • 8974/12/VI/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej oraz wzorcowanie i kalibracji alkotestów Straży Miejskiej w 2013 r
 • 8975/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie i montaż żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych oraz na zakup artykułów ogrodniczych i dekoracyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
 • 8976/12/VI/P - opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Gdyni
 • 8977/12/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły
 • 8978/12/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack
 • 8979/12/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja
 • 8980/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 8981/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8982/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8983/12/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 93
 • 8984/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na zakup map w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sopocie
 • 8985/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na aktualizację projektów graficznych promujących konkurs Gdyński Biznesplan
 • 8986/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację dodatku prasowego promującego Gdynię
 • 8987/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektów materiałów reklamowych Gdyni
 • 8988/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 8989/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku”
 • 8990/12/VI/M - wykonania projektu rozbiórki wraz z kosztorysem inwestorskim pięciu obiektów znajdujących się na nieruchomości przy ul. Śląskiej 1-7 w Gdyni
 • 8991/12/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – pustostany gminy w budynkach mieszkalnych na terenie administrowanym przez ABK nr 3
 • 8992/12/VI/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy - nr aktu notarialnego Repertorium A Nr 6640 na rok 2009 z dnia 04 września 2009 roku, nr ewidencyjny Urzędu Miasta Gdyni MG/236/D/09 z dnia 04 września 2009 roku
 • 8993/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup specjalistycznej torby do ratownictwa medycznego PSP R-1 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 8994/12/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na rok 2013 na konserwacje, naprawę i zakup części zamiennych do kopertownicy, zakup elektronarzędzi oraz tonerów do kserokopiarek i faksów
 • 8995/12/VI/P - projektu i druku pocztówki okolicznościowej
 • 8996/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8597/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni
 • 8997/12/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 8998/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
 • 8999/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 20/2012 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 9000/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 21/2012 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 9001/12/VI/P - tłumaczenia na język rosyjski tekstów w ramach edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 9002/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
 • 9003/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
 • 9004/12/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
 • 9005/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego prowadzenia terapii dzieci i młodzieży z neurogennym bocznym skrzywieniem kręgosłupa z wykorzystaniem urządzenia SKOL-AS
 • 9006/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia tematycznych zajęć samodzielności dla osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz szkoleń z zakresu specyfiki funkcjonowania i wsparcia osób ze spektrum Autyzmu
 • 9007/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera
 • 9008/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej oraz testów psychologicznych osób dorosłych ze spektrum autyzmu
 • 9009/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę sporządzenia opinii prawnej
 • 9010/12/VI/S - wyrażenia zgody wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych dla Urzędu Miasta Gdyni do wartości 14.000 EUR, dotyczących obiektu OSP Gdynia Wiczlino oraz akceptację wyboru oferenta
 • 9011/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4466/11/VI/S z dnia 06.12.2011 r., zarządzenie nr 7413/12/VI/S z dnia 31.07.2012 r., zarządzenia nr 8763/12/VI/S z dnia 27.11.2012 r. dotyczące zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni w 2012 roku
 • 9012/12/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2013 na konserwację, naprawę i zakup części zamiennych do systemu kolejkowego
 • 9013/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską”
 • 9014/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy Nr KB/670/UI/240/W/2011 z dnia 06.12.2011 r. na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną”
 • 9015/12/VI/U - akceptacji treść porozumienia do umowy nr KB/260/UI/81/2012 z dnia 24.04.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 9016/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni”
 • 9017/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej”
 • 9018/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/278/UI/86/W/2012 z dnia 08.05.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni
 • 9019/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy: nr KB/387/UI/99/W/2012 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pracownią Projektową EURO – ALIANS
 • 9020/12/VI/P - organizacji cyklu koncertów „Śledź Jazz w Gdyni”
 • 9021/12/VI/P - technicznej realizacji programu telewizyjnego pt. „Świat nie jest taki zły”
 • 9022/12/VI/P - organizacji obchodów 42. rocznicy Grudnia ’70
 • 9023/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 8,70 m² zlokalizowanego na hali płaskiej –pawilon handlowy nr 261
 • 9024/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,70 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 244
 • 9025/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 129 o powierzchni 12,70 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 9026/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji sekretarza merytorycznego konkursu dla zadania: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych, upamiętniającego dramat mieszkańców Gdyni w początkowym okresie niemieckiej okupacji miasta”
 • 9027/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego
 • 9028/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja wykonania wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego
 • 9029/12/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji c.o. i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach UMG w roku 2013 o wartości do 14.000 EUR
 • 9030/12/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy systemów alarmowych i monitoringu w budynkach UMG w roku 2013 o wartości do 14.000 EUR
 • 9031/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów elektrycznych dla UMG w 2013 r
 • 9032/12/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – pustostany gminy w budynkach mieszkalnych na terenie administrowanym przez ABK Nr 4
 • 9033/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie kooferatu do projektu konstrukcyjnego dla inwestycji pn: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja dworca morskiego oraz magazynu tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji
 • 9034/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 8/2012 wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 141-145
 • 9035/12/VI/M - uregulowania zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej Arciszewskich 23 w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej
 • 9036/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK Nr 4
 • 9037/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie gminnym będących w zarządzie ABK Nr 3
 • 9038/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK Nr 3
 • 9039/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa i krzewów na terenie gminnym będących w zarządzie ABK Nr 4
 • 9040/12/VI/P - współorganizacji koncertów w gdyńskim Klubie Muzycznym Ucho – „Czarniejsi niż węgiel. W rocznicę wypadków Grudnia’70”
 • 9041/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/176/92 dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym – pawilon handlowy nr 340
 • 9042/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 9,60 m2 zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 150
 • 9043/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o pow. 8,70 m2 zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 249
 • 9044/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9049/05/IV/M w sprawie szczegółowego trybu zawierania umów dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na rzecz NZOZ oraz wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy
 • 9045/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i emisję wkładki dotyczącej konkursu „Gdyński Biznesplan 2013” w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 9046/12/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - umowa 40/RPZ/2012
 • 9047/12/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - umowa 37/RPZ/2012
 • 9048/12/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - umowa 17/RPZ/2012
 • 9049/12/VI/P - odnowienia domeny gdyniaworkiestrzes.pl
 • 9050/12/VI/R - przeprowadzenia XV edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 9051/12/VI/R - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zawartej pomiędzy PFRON a Gminą Miasta Gdyni
 • 9052/12/VI/R - zawarcia aneksu nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-05 do umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-009/09-00 o dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 9053/12/VI/U - organizacji prezentacji miasta Gdyni na wystawie Transport, Infrastruktura i Planowanie Przestrzenne krajów V4+2 podczas Tygodnia Architektury 2012 w Pradze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.12.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 15:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk