Z dnia 2012-12-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2012 r. w sprawie:
 • 8840/12/VI/P - zmiany umowy nr PON/1/PFRON/2012 zawartą dnia 20 lipca 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Miedzy słowami”
 • 8841/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • 8842/12/VI/M - usunięcia nieszczelności instalacji gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Spacerowej 14/2, Wojewody Wachowiaka 17/2, Wojewody Wachowiaka 37/2 w Gdyni
 • 8843/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia obiektów przy ul. Orłowskiej 13 i 15 w Gdyni
 • 8844/12/VI/M - warunków przyłączenia do miejskiej sieci wod.-kan. budynku mieszkalnego przy ul. Śmidowicza 59A w Gdyni
 • 8845/12/VI/M - wykonania robót towarzyszących w związku z usunięciem warstw toksycznej podłogi w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17/14 w Gdyni
 • 8846/12/VI/M - wymiany podejść kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, klatka 57 w budynku przy ul. Legionów 57-57a w Gdyni
 • 8847/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 8/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Okoniewskiego 5 w Gdyni
 • 8848/12/VI/U - skargi z dnia 25 października 2012 roku złożonej przez Jarosława Barana na zarządzenie nr 7749/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A.Dickmana
 • 8849/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon ulic Węglowej i Waszyngtona
 • 8850/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8851/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 8852/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla drużyny siatkarskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
 • 8853/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 4283/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.11.2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację lokalnego programu promocji zdrowia psychicznego
 • 8854/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie zastrzeżonych oraz pozostałych usług pocztowych w 2013 roku
 • 8855/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 4482/11/VI/S z dnia 6 grudnia 2011 r.
 • 8856/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup smyczy z nadrukiem dwustronnym na logobandzie sublimacyjnej z karabińczykiem do identyfikatorów dla pracowników UMG o wartości do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferty
 • 8857/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 200.000 EUR w 2013 roku
 • 8858/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości dla UMG do 200.000 EUR w 2013 roku
 • 8859/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na usługę wykonania podziału nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu, oraz zatwierdzenia umowy
 • 8860/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 109 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8861/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 111 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8862/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8863/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8864/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8865/12/VI/M - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aragońskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 8866/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8867/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty czynszowe, odsetki i koszty sądowe
 • 8868/12/VI/M - wymiany okna w pralni w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej
 • 8869/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej z drzwiami balkonowymi w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 8870/12/VI/M - wykonania wymiany witryny w lokalu użytkowym przy ul. Derdowskiego 11 w Gdyni
 • 8871/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Sandomierskiej 1 w Gdyni
 • 8872/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Gdyni wraz przebudową infrastruktury technicznej”
 • 8873/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup sprzętu do chwytania i przewożenia zwierząt na wyposażenie Ekopatrolu Straży Miejskiej
 • 8874/12/VI/R - zmiany umowy na świadczenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom dzikim oraz niektórym egzotycznym i gospodarskim z terenu Gminy Miasta Gdyni
 • 8875/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014
 • 8876/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług powielania map i dokumentacji
 • 8877/12/VI/M - wykonania modernizacji infrastruktury telewizyjnej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej dla potrzeb mieszkańców w gminnych budynkach położonych przy ul. Janka Wiśniewskiego 9 i 11, Chrzanowskiego 21 w Gdyni
 • 8878/12/VI/M - wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul Orzeszkowej 3/13 w Gdyni
 • 8879/12/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy na wykonanie w ul. Zakręt do Oksywia kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej
 • 8880/12/VI/M - wykonania remontu schodów zewnętrznych do lokali użytkowych przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 8881/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną pn. Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni
 • 8882/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6191/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2012 roku
 • 8883/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji zagospodarowania skweru im. Stefana Żeromskiego
 • 8884/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2013 r.
 • 8885/12/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach UMG w roku 2013
 • 8886/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie instalacji c.o. w budynku UMG
 • 8887/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 8888/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie fotograficznej aplikacji konkursowej na portalu Facebook
 • 8889/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników okręgowych eliminacji V Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 8890/12/VI/R - powołania Zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosku Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej
 • 8891/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 8892/12/VI/M - zmiany treści umowy użyczenia nr MG/3/2010 z dnia 23 grudnia 2010r., przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka
 • 8893/12/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w odznace pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni
 • 8894/12/VI/M - zmiany treści regulaminu konkursu na „Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni”
 • 8895/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na montaż opraw do iluminacji
 • 8896/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EURO na usługę – rozszerzenie bazy wiedzy w ramach usługi „Wirtualny Urzędnik” w systemie informatycznym „Wirtualny Doradca”
 • 8897/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR w zakresie konserwacji ploterów w Wydziale Geodezji
 • 8898/12/VI/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej
 • 8899/12/VI/K - przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych objętych księgami rachunkowymi w Wydziale Budżetu
 • 8900/12/VI/S - wyrażenia zgody na remont klatek schodowych
 • 8901/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na zaopiniowanie wykonawczego projektu elektrycznego i teletechnicznego inwestycji p.n. ”Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni”
 • 8902/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie kompleksowych prac, badających konstrukcję w obiekcie przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 8903/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie naprawy dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Legionów 7 w Gdyni
 • 8904/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
 • 8905/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w korytarzu prowadzącym do gminnych lokali mieszkalnych na III piętrze w budynku przy ul. Morskiej 93 w Gdyni
 • 8906/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 11 w Gdyni
 • 8907/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup skutera dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r.
 • 8908/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dodatkowego wyposażenia do pojazdu służbowego Mitsubishi L200 dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012r.
 • 8909/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
 • 8910/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
 • 8911/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakupu telefonów analogowych
 • 8912/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do używania licencjowanego programu komputerowego ODPN przeznaczonego do prowadzenia rejestru oraz obsługi dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
 • 8913/12/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o wyznaczenia kuratora spadku w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy części działki nr 1437/386 KM 60 obręb Gdynia przy ul. Norwida w Gdyni dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z parkingami podziemnymi i infrastrukturą
 • 8914/12/VI/P - druku książki „Dziecięce zasady jak żyć w przyjaźni”
 • 8915/12/VI/P - organizacji koncertu grupy „Zespół Reprezentacyjny”
 • 8916/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
 • 8917/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2012/2013r.
 • 8918/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8919/12/VI/U - zamówienia wykonania ekspertyzy technicznej konstrukcji nawierzchni podwórza (stropu garażu podziemnego) wraz z konstrukcją wyrzutni powietrza na dz. nr 873/19 KM 55 obręb Gdynia wpisanej do rejestru zabytków – podwórze kamienicy usytuowanej przy ul. 3 Maja 27/31
 • 8920/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 8921/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 r.
 • 8922/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 8923/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 321
 • 8924/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 12,70 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 145
 • 8925/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 327
 • 8926/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:„Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego w Gdyni”
 • 8927/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej tablicy zmiennej treści oraz tablicy informacji parkingowej realizowanej w ramach zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 8928/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 8683/12/VI/M dotyczącego wykonania remontu mieszkania przy ul. Dickmana 28/3
 • 8929/12/VI/P - wykonania materiałów promocyjnych
 • 8930/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na emisję spotu promującego imprezę „Mikołaje na motocyklach” na ekranach LED
 • 8931/12/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby UM Gdyni w 2013 r.
 • 8932/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 8933/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy promującej imprezę „Mikołaje na motocyklach” na ekranach w SKM
 • 8934/12/VI/P - wykonania aktualizacji spotu promującego imprezę „Mikołaje na motocyklach”
 • 8935/12/VI/P - reprodukcji zdjęć
 • 8936/12/VI/P - przygotowania spotu telewizyjnego
 • 8937/12/VI/P - współorganizacji spotkania dla gdyńskiej młodzieży upamiętniającego 42. rocznicę wydarzeń Grudnia’70
 • 8938/12/VI/P - przekazania materiału filmowego na potrzeby spotu telewizyjnego
 • 8939/12/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 2013 roku
 • 8940/12/VI/P - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania druku wkładki reklamowej
 • 8941/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup stycznika
 • 8942/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie bożonarodzeniowej dekoracji fontanny
 • 8943/12/VI/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na wsparcie utworzenia w 2012 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka
 • 8944/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup generatora powietrza zerowego
 • 8945/12/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługi odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • 8946/12/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 8100/12/VI/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską
 • 8947/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską
 • 8948/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn: „Budowa ogrodzenia ochronnego skarpy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni”
 • 8949/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację działań promujących miasto z okazji konkursu „Gdyński Biznesplan 2013”
 • 8950/12/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kamrowskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 252/57; km 38, obręb Gdynia
 • 8951/12/VI/K - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.12.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 12:56 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk