Z dnia 2012-11-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2012 r. w sprawie:
 • 8719/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie na realizację zadania: organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • 8720/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Komandorskiej 19/9 w Gdyni
 • 8721/12/VI/M - usunięcia warstw toksycznej podłogi wraz z robotami towarzyszącymi w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17/28 w Gdyni
 • 8722/12/VI/M - remontu posadzek w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Abrahama 28 w Gdyni
 • 8723/12/VI/M - remontu schodów prowadzących do piwnicy w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 26 w Gdyni
 • 8724/12/VI/M - wykonania remontu sufitów w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 8725/12/VI/M - wykonania naprawy dachów w gminnych budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8726/12/VI/M - remontu dachu gminnego boksu garażowego nr 66 przy ul. Narutowicza w Gdyni
 • 8727/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8040/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.10.2012 r. dotyczącego wykonania remontów 3 mieszkań w Gdyni przy ul. Morskiej 72/25, Morskiej 89/14 i Morskiej 110/27
 • 8728/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 8464/12/VI/M z dnia 6 listopada 2012 roku dotyczącego wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Orzeszkowej 13 w Gdyni
 • 8729/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Komandorskiej 19/9 w Gdyni
 • 8730/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8731/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8732/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8733/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8734/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8735/12/VI/U - zamówienia opracowania redakcyjnego i językowego jednego referatu do wydawnictwa pokonferencyjnego z III międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona”
 • 8736/12/VI/U - zamówienia wykonania kwerend w archiwach polskich i niemieckich dotyczących pracy zawodowej architekta Wacława Tomaszewskiego
 • 8737/12/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji szaletu miejskiego położonego przy ul. Prusa
 • 8738/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej
 • 8739/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8740/12/VI/O - upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 do podpisywania umów na dowóz i odwóz uczniów do i ze szkoły, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy
 • 8741/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie KB/220/OZ/4-w/2012 z dnia 05 maja 2012 r.
 • 8742/12/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów profilaktycznych w latach 2013 – 2015
 • 8743/12/VI/O - przyjęcia programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami w latach 2013 – 2015
 • 8744/12/VI/S - uchylenia zarządzenia dotyczącego instrukcji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników urzędu i radnych
 • 8745/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6053/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 kwietnia 2012 roku
 • 8746/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4135/2011/VI/S z dnia 15.11.2011 r. dot.: zabezpieczenia środków finansowych na dostawę energii cieplnej w roku 2012 dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 8747/12/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 8748/12/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Urzędu Miasta Gdyni
 • 8749/12/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku wielomieszkaniowego położonego przy ul. Orzeszkowej 13 na działkach 111 i 615/109, KM 59 w Gdyni na oddanie w najem lokalu użytkowego – garażu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8750/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego /ul. Piłsudskiego 50 bl. I
 • 8751/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Złotej/Miedzianej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8752/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8753/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 8754/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta gdyni w 2012 roku
 • 8755/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację logo Gdyni w kalendarzu planszowym na 2013 rok
 • 8756/12/VI/ - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2013 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr 8555/2012/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 listopada 2012 r.
 • 8757/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w grudniu 2012 r. oraz w 2013 r.
 • 8758/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG od 01.12.2012 r do 30.11.2014r.
 • 8759/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8760/12/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2013 r.
 • 8761/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 8762/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2012 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 8763/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4466/11/VI/S z dnia 06.12.2011 r., zarządzenie nr 7413/12/VI/S z dnia 31.07.2012 r. dot. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni w 2012 roku
 • 8764/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”.
 • 8765/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 8766/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 8767/12/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
 • 8768/12/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w 2013r
 • 8769/12/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
 • 8770/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów 23a przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 8771/12/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Aresa przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8772/12/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Ateny
 • 8773/12/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Marsa
 • 8774/12/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Marsa
 • 8775/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania prętów naciągowych do nośników reklamowych na słupach oświetleniowych przy ul. Świętojańskiej
 • 8776/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie albumu pod roboczym tytułem „Sceny Gdyni”
 • 8777/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację spotkania podsumowującego sezon turystyczny 2012
 • 8778/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przeprowadzenie konkursu na opracowanie logo Gdynia Film Festival oraz statuetki Złote Lwy
 • 8779/12/VI/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej kwoty 200.000 EUR, na wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni
 • 8780/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/153/UI/34/W/2012 z dnia 12.03.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej na odcinku od ul. Chwaszczyńskiej do ul. Szafranowej w Gdyni”
 • 8781/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 8782/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego”.
 • 8783/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu w rejonie ul. Świętojańskiej w Gdyni (działka numer 479/71 KM 55 obręb Gdynia) oraz projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej wraz z fundamentem ściany zielonej
 • 8784/12/VI/S - zmiany umowy nr KB/1186/SMO/71/W/2012 z dnia 2.11.2012
 • 8785/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dzwonków wietrznych
 • 8786/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6308/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 maja 2012 roku
 • 8787/12/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na rok 2013 na zakupy artykułów, konserwacje i naprawę sprzętu p. poż., konserwacje i naprawy maszyn biurowych, dorabianie kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8788/12/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w 2013r.
 • 8789/12/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 8790/12/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 8791/12/VI/S - wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni i zajęcie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności lokalu w budynku przy ul. Władysława IV 12/14 do dnia 31.12.2014 roku
 • 8792/12/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 2013 na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy ul. Partyzantów 42, ul. Armii Krajowej 44, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Partyzantów 39 w Gdyni w 2013 roku
 • 8793/12/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 8794/12/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 8795/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na zakup 6 zdjęć obrazujących stan zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej i 10 Lutego oraz Władysława IV
 • 8796/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, realizacji działań promujących miasto z okazji konkursu Gdyński Biznesplan 2013
 • 8797/12/VI/S - wyrażenia zgody na opłatę związaną z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego UMG Renault Laguna GA 39963
 • 8798/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 4 do umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 8799/12/VI/P - zatwierdzenia wyboru oferenta na: sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Oglądowego w 2013r.
 • 8800/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki
 • 8801/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na ubezpieczenie budynków UMG, wyposażenia, gotówki i osób w 2013 r.
 • 8802/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów do sprzątania
 • 8803/12/VI/P - zmiany treści zarządzenia nr 3967/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.11.2011r. dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 – 2014
 • 8804/12/VI/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w konkursie na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 8805/12/VI/M - przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Władysława IV 34B w Gdyni w zasób gminny
 • 8806/12/VI/M - akceptacji wyników konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych
 • 8807/12/VI/M - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni i niektórych jednostek organizacyjnych oraz powołania Zespołu ds. wdrożenia programu ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych
 • 8808/12/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 8202/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2012 roku dotyczącego wykonania nasadzeń drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8809/12/VI/M - świadczenia usługi wsparcia w realizacji zamówienia publicznego na dostosowanie treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w art. 2 ust. 7 i 14 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prace mające na celu wdrożenie przepisów projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • 8810/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8811/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 8812/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 8586/12/VI/O z dnia 13 listopada 2012 w sprawie udzielania zamówienia publicznego na organizację warsztatów: „Wzmocnienie zdolności poznawczych dzieci i młodzieży z dzielnicy Karwiny oraz wykorzystanie ich w nauce szkolnej”
 • 8813/12/VI/M - nieruchomości położonej przy ul. Gospodarskiej 1
 • 8814/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,00 m² zlokalizowanego na hali łukowej –pawilon handlowy nr 4
 • 8815/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,60 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 214
 • 8816/12/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowo - administracyjnego sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdynia w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kacze Buki 24 w Gdyni, dz. nr 237/25 KM 7
 • 8817/12/VI/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
 • 8818/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni”
 • 8819/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „ Budowa oświetlenia ciągu pieszego w Gdyni na odcinku od ul. Bukowej do Al. Zwycięstwa”
 • 8820/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 8273/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r. w sprawie zamówienia opracowania konserwatorskiej karty ewidencyjnej dla budynku zabytkowego dawnej willi Łosiówka przy ul. Korzeniowskiego 7 w Gdyni
 • 8821/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego na odcinku od ul. Bukowej do Alei Zwycięstwa w Gdyni”
 • 8822/12/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację oraz naprawy wind marki ”KONE” oraz „PILAWA” znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Gdyni w roku 2013
 • 8823/12/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę okna w budynku UMG
 • 8824/12/VI/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • 8825/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację poprawy funkcjonowania istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Unruga poprzez wymianę latarń sygnalizacji świetlnej
 • 8826/12/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej projekt Peron Kulturalny w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 8827/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie projektu i druk gdyńskich kalendarzy planszowych na 2013 r.
 • 8828/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 8829/12/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej
 • 8830/12/VI/P - zakupu książek
 • 8831/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 5035/11/VI/P z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Babie Doły pt. „Rodzinne spotkania z kulturą” w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 8832/12/VI/P - przeprowadzenia projektu Peron Kulturalny
 • 8833/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z przebudową przedszkola”
 • 8834/12/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę programów TV cyfrowej w roku 2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.11.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 12:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk