Z dnia 2012-11-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2012 r. w sprawie:
 • 8611/12/VI/M - zwrotu kosztów za usługi notarialne
 • 8612/12/VI/M - wyrażenia zgody na podłączenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „GALEON” do węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w budynku położonym przy ul. Morskiej 98/Grabowo 2 w Gdyni
 • 8613/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 7
 • 8614/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 14
 • 8615/12/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8616/12/VI/M - wykonania naprawy podłogi w pomieszczeniu sanitarnym w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 51 w Gdyni
 • 8617/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych przy ul. Przemyskiej 20 w Gdyni
 • 8618/12/VI/M - uszczelnienia przewodów kominowych prowadzących do gminnych lokali mieszkalnych nr 10,14,18 w budynku mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 1 B w Gdyni
 • 8619/12/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni wokół studni i naprawy chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Morskiej 210 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 8620/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego nr 3a w budynku mieszkalnym przy ul. Reja 8 w Gdyni
 • 8621/12/VI/M - wykonania prac naprawczych w budynkach socjalnych przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni
 • 8622/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 13 w Gdyni
 • 8623/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8624/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8625/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8626/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8627/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8628/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8629/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8630/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8631/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8632/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8392/2012/VI/M z dnia 30 października 2012 roku dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8633/12/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora” w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 8634/12/VI/R - udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Borkowskiej dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Innowacji w Gdyni
 • 8635/12/VI/R - przyjęcia Regulaminu zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gdyńskiego Centrum Innowacji w Gdyni
 • 8636/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino – Radiostacja przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014
 • 8637/12/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
 • 8638/12/VI/R - wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i druku Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego na rok 2013
 • 8639/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie
 • 8640/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu fotograficznego „ Bezkręgowce w obiektywie” organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
 • 8641/12/VI/O - akceptacji zmiany umowy zawartej z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na 2012 r. z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 8642/12/VI/O - aneksu nr 1 do umowy KB/36/OZ/3/W/2011 z dnia 03.01.2011 r.
 • 8643/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2011 r. na realizację badań profilaktycznych
 • 8644/12/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Śliwkowej
 • 8645/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie kart świątecznych
 • 8646/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie reklamy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na dwóch autobusach miejskich
 • 8647/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 8648/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 8649/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 8650/12/VI/P - ubezpieczenia przyczepy samochodowej
 • 8651/12/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego ul. Żwirki i Wigury
 • 8652/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na wybranych pasach międzyjezdniowych
 • 8653/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
 • 8654/12/VI/S - wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2013 r.
 • 8655/12/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na rok 2013 na zakupy artykułów: metalowych, remontowo-budowlanych oraz hydraulicznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8656/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 10 kserokopiarek firmy Canon (kserokopiarka drukarka fax) dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 8657/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8658/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 8659/12/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w 2012 roku
 • 8660/12/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję w Hadze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapur
 • 8661/12/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XII Rozgrywek Sportowych Burs i Internatów Województwa Pomorskiego oraz III Internackiego Konkursu „Mam Talent”, którego koordynatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 8662/12/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych – garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8663/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie projektu ujednolicenia stoisk sezonowych w Gdyni” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
 • 8664/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, stanowiącej własność osoby prawnej
 • 8665/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Dembińskiego 102/I)
 • 8666/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na aktualizację oraz druk 2000 sztuk broszury promocyjnej – „Gdyński Szlak Modernizmu”
 • 8667/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie spotkania kluczowych partnerów oraz członków Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan”
 • 8668/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty czynszowe i odsetki /Kcyńska /
 • 8669/12/VI/P - wykonania naklejek samoprzylepnych informujących o realizacji zadania współfinansowanego ze środków Miasta Gdyni
 • 8670/12/VI/P - współorganizacji imprezy mikołajkowej dla dzieci
 • 8671/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 23 w Gdyni
 • 8672/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na naprawy i konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w latach 2013 i 2014 - w części A, B ,C, D
 • 8673/12/VI/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2013 roku
 • 8674/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup, wymianę i naprawę opon w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej , OSP Wiczlino do 14.000 EUR w 2013 r.
 • 8675/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2012/2013r.
 • 8676/12/VI/S - akceptacji wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż jednego samochodu osobowego Urzędu Miasta użytkowanego przez Straż Miejską
 • 8677/12/VI/S - wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 23.06.2009r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1
 • 8678/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 8679/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego na wymianę instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 3/94 w Gdyni
 • 8680/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 3/94 w Gdyni
 • 8681/12/VI/M - wykonania remontu pomieszczeń biurowych w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 przy ul. Abrahama 55 w Gdyni
 • 8682/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Dickmana 30/5 w Gdyni
 • 8683/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Dickmana 28/3 w Gdyni
 • 8684/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Żelaznej 16A w Gdyni
 • 8685/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Widnej 3 w Gdyni
 • 8686/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Olgierda 65 w Gdyni
 • 8687/12/VI/U - podpisania porozumienia do umowy nr KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r.
 • 8688/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni”
 • 8689/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni”
 • 8690/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej w Gdyni”
 • 8691/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 8692/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja zabawy mikołajkowej
 • 8693/12/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do II Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie
 • 8694/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z kosztami opłaty sądowej w związku z zawarciem aktu notarialnego
 • 8695/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8696/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie SK/368/OZ/3-w/2012 zawartej w 2012 r.
 • 8697/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 8698/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie naklejek i tabliczek informacyjnych dla projektu pn.: „Współdziałanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 8699/12/VI/O - zwiększenia wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”
 • 8700/12/VI/P - zatwierdzenie preliminarza wydatków związanych z udziałem gminy Gdynia w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2013”
 • 8701/12/VI/P - organizacji zaplecza technicznego podczas „Dnia Dawcy Szpiku”
 • 8702/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie blankietów do kart świątecznych
 • 8703/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do konkursu „Gdyński Biznesplan 2013”
 • 8704/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nowych projektów na potrzeby promocyjne Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8705/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8590/12/VI/M z 13.11.2012 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przetłumaczenie na język angielski wybranych treści na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8706/12/VI/M - wyrażenia zgody na potrącenie wzajemnych należności spółki akcyjnej MHT administrujące Zespołem Miejskich Hal Targowych
 • 8707/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację w prasie dwóch ogłoszeń o przetargu na najem pawilonów handlowych w Zespole Miejskich Hal Targowych
 • 8708/12/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: „Pomoc terapeutyczna, psychiatryczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, w tym od alkoholu oraz członkom ich rodzin
 • 8709/12/VI/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień „Profilaktyka przez sport”
 • 8710/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż odpowietrzników automatycznych wraz z regulacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 13
 • 8711/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8712/12/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę: „Dostosowanie treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w art. 2 pkt. 7 i 14 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prace mające na celu wdrożenie przepisów projektu rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
 • 8713/12/VI/P - wyrażenia zgody na wykonanie tłumaczenia dokumentu pt: „Agreement on cost sharing method for the Project BGLC – Work Package 4 z języka angielskiego na język polski, w ramach zadań realizowanych w projekcie unijnym „The Bothnian Green Logistic Corridor” BGLC
 • 8714/12/VI/S - wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych w budynku Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego dla potrzeb Referatu Gospodarki Odpadami UMG
 • 8715/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na zakup mebli biurowych dla UMG w 2013 r.
 • 8716/12/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 52 placówek oświatowych w Gdyni realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 8717/12/VI/U - zmiany Porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Sopot
 • 8718/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Morskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Kcyńską i Chylońską II w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.11.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 12:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk