Z dnia 2012-10-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.10.2012 r. w sprawie:
 • 8379/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni
 • 8380/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Chóru Franciszkańskiego Centrum Kultury
 • 8381/12/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską S.A. dotyczącej świadczenia przez Pocztę usług pocztowych w 2012 r.
 • 8382/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup znaczków pocztowych
 • 8383/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi zasilenia bazy Środków Trwałych danymi geodezyjnymi
 • 8384/12/VI/M - wykonania zasilania elektrycznego 9 gminnych lokali mieszkalnych oraz korytarza w budynku przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 8385/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8386/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8387/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8388/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8389/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8390/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8391/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8392/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8393/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Adm. J. Unruga 84B/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 8394/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8395/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8396/12/VI/P - zmiany umowy nr 66/D/JB/12 zawartej w dniu 04.07.2012 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Uczniowskim Klubem Sportowym „Dwójka” na realizację zadania publicznego: „Otwarty turniej tenisa stołowego dla gdyńskiej młodzieży”
 • 8397/12/VI/P - przygotowania i wykonanie wystawy „Pamięć Grudnia ’70 na ulicach Gdyni”
 • 8398/12/VI/P - współfinansowania produkcji płyty muzycznej „Niewygodna Prawda” Tadeusza „Tadka” Polkowskiego
 • 8399/12/VI/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej i Tucholskiej w Gdyni
 • 8400/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 8101/12/VI/U z dnia 2.10.2012 w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 EUR na wykonie zadania „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską”
 • 8401/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. o wykonanie roboty budowlanej „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 8402/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni”
 • 8403/12/VI/M - wymiany okna w mieszkaniu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wąskiej 38 w Gdyni
 • 8404/12/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK nr 4 w Gdyni
 • 8405/12/VI/M - wymiany rynien w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 14 w Gdyni
 • 8406/12/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do mieszkania nr 4 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 18 w Gdyni
 • 8407/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7247/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.07.2012 r. dotyczącego wymiany uszkodzonych stropów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 8408/12/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK nr 3 w Gdyni
 • 8409/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu nr 4 w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 18 w Gdyni
 • 8410/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 4/2012 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3
 • 8411/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 9/2012 do umowy w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 8412/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2012 do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 8413/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2012 do umowy w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 8414/12/VI/R - wyrażenia zgody na rozwiązanie umów zawartych pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Związkiem Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Gdyni
 • 8415/12/VI/S - ogłoszenia rekrutacji na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu rekrutacji oraz trybu pracy komisji rekrutacyjnej
 • 8416/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w 2013 i 2014 r.
 • 8417/12/VI/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 8418/12/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w 2012 r.
 • 8419/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup czyścików ekologicznych na potrzeby UMG do 14 000 EUR oraz wybór oferenta
 • 8420/12/VI/S - wykonania usług szklarskich
 • 8421/12/VI/P - organizacji spektaklu „Chwała Komandorom – wydobyć z morza niepamięci”
 • 8422/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na zamieszczanie reklamy Gdyni w anglojęzycznym wydawnictwie dedykowanym turystyce w związku z V Forum Turystycznym Państw Bałtyckich
 • 8423/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 8424/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 351 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 8425/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8426/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poznańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok
 • 8427/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy A. Abrahama/ Obrońców Wybrzeża przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8428/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława – cz. działki nr 1108/62 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8429/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8430/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/162/82 z dnia 11 czerwca 1982 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Spokojnej
 • 8431/12/VI/M - wykonania remontu lokali mieszkalnych dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w budynku przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 8432/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania robót budowlanych: „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej
 • 8433/12/VI/U - organizacji seminarium pt. „Lokalne układy energetyczne – jak uzyskać akceptację społeczną dla nowych inicjatyw OZE”
 • 8434/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa p. Romanowi Witowskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
 • 8435/12/VI/M - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu ewidencyjnego Chwarzno-Wiczlino
 • 8436/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na uporządkowanie terenu zieleni w pobliżu budowy gdyńskiego infoboxu
 • 8437/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wycinkę i nasadzenia drzew
 • 8438/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup walizek
 • 8439/12/VI/S - wyrażenia zgody na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. znajdujących się w budynkach UMG
 • 8440/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup litografii o tematyce Gdyńskiej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8441/12/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 90 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • 8442/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 877 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krawieckiej – działka nr 79 i działka nr 82 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8443/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.100 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków – część działki 80/3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8444/12/VI/M - akceptacji wyniku postępowania oraz udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę opracowania i aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8445/12/VI/M - udzielenia upoważnienia do podpisania umowy na usługę opracowania i aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8446/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z organizacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni
 • 8447/12/VI/M - zaproszenia do składania prac konkursowych w zamówieniu publicznym realizowanym w trybie konkursu na „Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni”
 • 8448/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy Gdyńskie Urodziny Niepodległej
 • 8449/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/882/PD/42/W/2012 z 8 maja 2012 r. zawartej pomiędzy gminą Gdynia a stowarzyszeniem In Gremio
 • 8450/12/VI/P - udzielenia zgody na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji „W poszukiwaniu miasta idealnego: Miejsce pracy w przestrzeni wielofunkcyjnej”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.10.2012
Data udostępnienia informacji: 07.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2012 09:58 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk