Z dnia 2012-10-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2012 r. w sprawie:
 • 8269/12/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 8270/12/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
 • 8271/12/VI/U - uregulowania należności za wydanie opinii dotyczącej przekazania do użytkowania obiektu zrealizowanego w ramach zadania: „budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 8272/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Rdestowej na odcinku od ul. Chwaszczyńskiej do ul. Szafranowej w Gdyni
 • 8273/12/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskiej karty ewidencyjnej dla budynku zabytkowego dawnej willi Łosiówka przy ul. Korzeniowskiego 7 w Gdyni
 • 8274/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8275/12/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
 • 8276/12/VI/O - akceptacji zmiany w umowach zawartych w 2010 r. i 2011r. na realizację badań profilaktycznych
 • 8277/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 29 w Gdyni
 • 8278/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na usługę – audit zewnętrzny w ramach nadzoru Sytemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 8279/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn. Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni na terenie Miasta Gdyni
 • 8280/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o.
 • 8281/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 8282/12/VI/M - wykonania instalacji i wdrożenia oprogramowania oraz rozbudowy serwera i sieci komputerowej w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 8283/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 91 w Gdyni
 • 8284/12/VI/M - wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Żwirki i Wigury 8A/7 i 8B/4 w Gdyni
 • 8285/12/VI/M - zwrotu kosztów poniesionych na montaż elektronicznych podzielników centralnego ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. 3 Maja 9-13 w Gdyni
 • 8286/12/VI/M - pozwolenia na wymianę uszkodzonych schodów na terenie gminnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 31 w Gdyni ( działka nr 995/9 KM 63)
 • 8287/12/VI/M - naprawy oświetlenia placu zabaw przy ul. Reja 2 A w Gdyni
 • 8288/12/VI/M - rozbiórki pergoli śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Widnej 1 w Gdyni
 • 8289/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żeromskiego 23 w Gdyni
 • 8290/12/VI/M - rozbiórki garażu przy ul. Morskiej 27-29 w Gdyni
 • 8291/12/VI/M - określenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej 162a
 • 8292/12/VI/M - zmiany Zarządzenia Nr 7347/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24. lipca 2012 r. w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Sojowej
 • 8293/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul.Architektów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8294/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cylkowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8295/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8296/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 191 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8297/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Starowiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8298/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul.Wójta Radtkego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8299/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8300/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta za wykonaną pracę geodezyjną na podstawie umowy nr 578/MG/122-w/2009 z dnia 23.03.2009 r
 • 8301/12/VI/M - rozwiązania z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im.Komuny Paryskiej umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego
 • 8302/12/VI/M - zmiany zarządzenia i wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orzechowej 28, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 • 8303/12/VI/M - wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego ( ul. Rtęciowa)
 • 8304/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie angielskiej wersji strony internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8305/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk map Gdyni
 • 8306/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 52 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 8307/12/VI/U - uregulowania należności na rzecz ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych sieci oświetleniowej i trakcyjnej w Al. Zwycięstwa (Odcinek od ul. Przebendowskich do granicy miasta z Sopotem)
 • 8308/12/VI/U - uregulowania należności na rzecz ENERGA – Oświetlenie Sp. z o.o. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych sieci oświetleniowej i trakcyjnej w Al. Zwycięstwa (Odcinek od ul. Stryjskiej do ul. Przebendowskich)
 • 8309/12/VI/S - wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na dostawę, instalację i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy
 • 8310/12/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni –rejon ulicy Puckiej
 • 8311/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8312/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Janowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich
 • 8313/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7789/12/VI/M z dnia 11 września 2012 r. w sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej
 • 8314/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na dostawę bonów towarowych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 8315/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych” dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 8316/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 r.
 • 8317/12/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
 • 8318/12/VI/O - uchylenia zarządzenia nr 8064/12/VI/O z dnia 02 października 2012r w sprawie: akceptacji treści porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego mieszkańca Gminy Miasta Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Wejherowie
 • 8319/12/VI/O - akceptacji treści porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego mieszkańca Gminy Miasta Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Wejherowie
 • 8320/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie świetlicy szkolnej dla Kręgu Harcerskiego ,, LS- Drzewo Pokoju” w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 8321/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska sportowego, szatni oraz sali gimnastycznej dla Klubu Sportowego SZTORM w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 8322/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej dla 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek ,,POTOK” w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 8323/12/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Jesiennego Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
 • 8324/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 8325/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Piękna dzielnica”
 • 8326/12/VI/R - ogłoszenia konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 8327/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup gablot
 • 8328/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8329/12/VI/M - wykonania wycinki drzewa na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 8330/12/VI/M - wykonania remontu czterech pomieszczeń biurowych w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 przy ul. Warszawskiej 67 A w Gdyni
 • 8331/12/VI/M - wykonania robót sanitarno-porządkowych na poddaszu oraz remontu pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 8332/12/VI/M - pozwolenia na wykonanie podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 61 w Gdyni
 • 8333/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego oraz przynależnej piwnicy przy ul. Cyprysowej 5 w Gdyni
 • 8334/12/VI/M - wykonania dezynfekcji (odgrzybienia) w lokalu socjalnym przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
 • 8335/12/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 6 w Gdyni
 • 8336/12/VI/M - wymiany okna na klatce schodowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
 • 8337/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni
 • 8338/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego i zabezpieczenia okienek piwnicznych pod lokalem przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni
 • 8339/12/VI/M - pozwolenia za wykonanie podziału i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 43 w Gdyni
 • 8340/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8341/12/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek z gdyńskim informatorem praktycznym dla turystów
 • 8342/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 8343/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012r
 • 8344/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę założenia trawników i nasadzenia traw ozdobnych w rejonie przystanku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
 • 8345/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG od grudnia 2012roku do listopada 2014roku
 • 8346/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego – skrzyżowanie ul. Żwirki i Wigury i ul. Słowackiego
 • 8347/12/VI/P - zakupu aparatu cyfrowego
 • 8348/12/VI/P - dostępu do sieci Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack (ul. Wieluńska, tunel Wielkopolska) oraz w tunelu Wzg. św. Maksymiliana
 • 8349/12/VI/P - uchylenia zarządzenia nr 8164/12/VI/P z dnia 09.10.2012 r. dot. budowy monitoringu wizyjnego – przejście podziemne pod ul. Droga Gdyńska na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana
 • 8350/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zabezpieczenia wybiegu bieżni przy I ALO w Gdyni przy ul. Narcyzowej 6
 • 8351/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8352/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 8353/12/VI/P - organizacji wystawy „Gdynia/Twarze Kultury” na tarasie budynku PLO.
 • 8354/12/VI/P - promocji wydarzeń z miejskiego kalendarza imprez na ekranach w komunikacji miejskiej
 • 8355/12/VI/P - występu podczas recitalu piosenki żydowskiej „Gdynia Moje Sztejtełe”
 • 8356/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy Gdyńskie Urodziny Niepodległej
 • 8357/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pucka 112 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8358/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o łącznej pow. 110.983m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8359/12/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (Al. Zwycięstwa 203A)
 • 8360/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8001/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 września 2012r. dotyczącego otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR, na opracowanie i aktualizację Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
 • 8361/12/VI/P - organizacji spotkania członków forum NORDA
 • 8362/12/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni, Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w celu przeprowadzenia Mistrzostw Gdyńskich Szkół w Pływaniu Indywidualnym
 • 8363/12/VI/R - zmiany umowy o udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gdyni wraz z programem ich usuwania
 • 8364/12/VI/M - zmiany treści regulaminu konkursu na „Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni”
 • 8365/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym –pawilon handlowy nr 237
 • 8366/12/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie ławy o powierzchni 2,0 m² zlokalizowanej na placu targowym przy hali rybnej
 • 8367/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/177/92 z dnia 11.06.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod placem targowym – pawilon handlowy nr 349
 • 8368/12/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a W.M. Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. w Gdańsku
 • 8369/12/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie nowego herbu miasta Gdyni
 • 8370/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 5029/12/VI/S w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2012 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
 • 8371/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1136/UI/195/W/2012 na wykonanie robót budowlanych oświetlenia plenerowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska” w rejonie ul. Kopernika w Gdyni na terenie działek nr: 1018/1 km 71 oraz 6 km 72 obręb Gdynia
 • 8372/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 8373/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej”
 • 8374/12/VI/O - akceptacji zmian w umowie KB/776/)Z/26 z 30.12.2011 r.
 • 8375/12/VI/R - aneksu nr 3 do podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 8376/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie domków dla wolnobytujących kotów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.10.2012
Data udostępnienia informacji: 07.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2012 09:55 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk