Z dnia 2012-10-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2012 r. w sprawie:
 • 8119/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni rejon Mola Rybackiego
 • 8120/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
 • 8121/12/VI/P - zmieniające umowę Nr KB/755/PON/18/W/2011 zawartą dnia 23 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową
 • 8122/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 8123/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 8124/12/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 8125/12/VI/M - wykonania wymiany szyb w witrynach lokali użytkowych przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 8126/12/VI/M - wykonania dwóch chodników prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Widnej 5
 • 8127/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1100m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki część działki 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8128/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Racławickiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8129/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 130 A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8130/12/VI/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Szyprów 14
 • 8131/12/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 8078/12/VI/S w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę kopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 8132/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację i przeprowadzenie 07 października 2012 roku imprezy – „Psie fikołki” w ramach programu „Pies w wielkim mieście”
 • 8133/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Chylońska 178
 • 8134/12/VI/M - rozwiązania z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Gen. Broni Władysława Sikorskiego
 • 8135/12/VI/M - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8136/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/390/PD/17/W/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Wydawnictwem Oskar sp. z o. o.
 • 8137/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni na potrzeby realizacji projektu sportowego dla dzieci i młodzieży ,,ASSECO PROKOM JUNIOR’’ organizowanego przez Gdyński Klub Koszykówki Arka
 • 8138/12/VI/P - zorganizowania obchodów Dnia Papieskiego w dniu 14 października 2012 r.
 • 8139/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8140/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8141/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8142/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8143/12/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 8144/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę rocznej dzierżawy łączy transmisji danych pomiędzy Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i siedzibą ZUS
 • 8145/12/VI/O - organizacji uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni
 • 8146/12/VI/P - zakupu fotografii
 • 8147/12/VI/P - przygotowania materiału filmowego dotyczącego Gdyni
 • 8148/12/VI/P - zakupu materiałów promocyjnych
 • 8149/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Bussum w ramach wymiany polsko – holenderskiej
 • 8150/12/VI/P - tłumaczenia symultanicznego oraz folderów promocyjnych podczas międzynarodowej konferencji projektu unijnego „INTERFACE”
 • 8151/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/259/UI/80/W/2012 z dnia 25.04.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Placu Dworcowym w Gdyni – Chyloni”
 • 8152/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie robót związanych z zadaniem: „Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni
 • 8153/12/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę założenia trawników i nasadzenia traw ozdobnych w rejonie przystanku Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
 • 8154/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac porządkowych w zakresie zadrzewień w rejonie Kamiennej Góry
 • 8155/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
 • 8156/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 8157/12/VI/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień na dostawę oraz na dystrybucję energii elektrycznej w trybie zamówień z wolnej ręki na rzecz Urzędu Miasta Gdyni i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 • 8158/12/VI/U - zamówienia przeprowadzenia popularyzacji zabytków najstarszej dzielnicy Gdyni w ramach obchodów 800-lecia Oksywia
 • 8159/12/VI/U - zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni dotyczącego wykonania przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarska i Malarską”
 • 8160/12/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138”
 • 8161/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmian w dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 8162/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 8163/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 8164/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego – przejście podziemne pod ul. Droga Gdyńska na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana
 • 8165/12/VI/R - aneksu nr 2 do Podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 8166/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 7133/12/VI/R z 3 lipca 2012 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011 - 2014
 • 8167/12/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 8168/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót uzupełniających związanych z realizacją zadania pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem”
 • 8169/12/VI/P - zmiany zarządzenia dotyczącego wynajmu wystawy
 • 8170/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 8171/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni”
 • 8172/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni”
 • 8173/12/VI/P - zakupu lup elektronicznych przeznaczonych dla osób słabowidzących
 • 8174/12/VI/P - zakupu książki edukacyjnej pt: „Tuż pod moim nosem”
 • 8175/12/VI/U - zamówienia renowacji oryginalnej stolarki drzwiowej z budynków zabytkowych w Gdyni
 • 8176/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie toreb papierowych z nadrukiem promującym miasto
 • 8177/12/VI/M - akceptacji treści regulaminu i ogłoszenia konkursu na „Opracowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej miasta Gdyni”
 • 8178/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnym miasta Gdyni
 • 8179/12/VI/M - ustalenia wykazu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Wójta Radtkego przeznaczonej do najmu na czas oznaczony
 • 8180/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 126 zlokalizowanego na placu targowym
 • 8181/12/VI/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla gdyńskich pracowników ochrony zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.10.2012
Data udostępnienia informacji: 27.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2012 09:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk