Z dnia 2012-10-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.10.2012 r. w sprawie:
 • 8014/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie oszacowania wartości stawki czynszu dzierżawnego
 • 8015/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 8016/12/VI/P - akceptacji aneksu nr 3 do porozumienia nr KB/167/PK/2/w/2012 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2012
 • 8017/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8018/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8019/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.71426.10.2011)
 • 8020/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7681/2012/VI/M z dnia 04 września 2012 r. dotyczącego kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 8021/12/VI/M - rozbiórki drewnianych zabudowań gospodarczych wraz z postawieniem czterech blaszanych kontenerów przy ul. Kalksztajnów 11 w Gdyni
 • 8022/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Folwarcznej 11 w Gdyni
 • 8023/12/VI/M - udrożnienie i czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Dickmana 18÷30 i 38 w Gdyni
 • 8024/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego i Waleriana Szefk
 • 8025/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Moniuszki 18
 • 8026/12/VI/M - wynajęcia pomieszczenia użytkowego przy ul. Partyzantów 39 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8027/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7821/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września w sprawie ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Portowej 3
 • 8028/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych z logo Gdyni na potrzeby XII MFG Gdynia 2012
 • 8029/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk folderu promującego Gdynię i tereny inwestycyjne
 • 8030/12/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR drzewców do flag promocyjnych
 • 8031/12/VI/M - akceptacji treści umowy, zawartej pomiędzy Gmina Miasta Gdyni a gdyńskimi restauratorami, na korzystanie z mebli miejskich
 • 8032/12/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 8033/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 8034/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 8035/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch akumulatorów do samochodu pożarniczego STAR OSP Wiczlino
 • 8036/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 8037/12/VI/S - wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku OSP Wiczlino
 • 8038/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni – w zakresie części 1 – 4
 • 8039/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 7892/12/VI/S z dnia 18.09.2012r. na wykonanie mikoryzacji drzew na terenie Gdyni
 • 8040/12/VI/M - wykonania remontów 3 mieszkań w Gdyni przy ul. Morskiej 72/25, Morskiej 89/14 i Morskiej 110/27
 • 8041/12/VI/M - wykonania remontów 7 mieszkań w Gdyni przy ul. Morskiej 72/19, Morskiej 176-184B/8, Morskiej 210/23, Opata Hackiego 29/4, Wiejskiej 7/11. Zamenhofa 13/41 i Zamenhofa 13/70
 • 8042/12/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
 • 8043/12/VI/M - prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 8044/12/VI/M - opróżnienia i dezynfekcji gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 50 w Gdyni
 • 8045/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Olgierda 65 w Gdyni
 • 8046/12/VI/M - remontu balkonu – galerii w budynku mieszkalnym przy ul. Ujejskiego 23 w Gdyni
 • 8047/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 3/2012 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 8048/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 8049/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialne oraz sądowe / Świętojańska 139 w bl. I, II, III
 • 8050/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 3A mieszkalnego położonego przy ul. Płk. Dąbka 183 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 8051/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 20 C-F przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8052/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Oliwkowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8053/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej 30 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8054/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8055/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Makuszyńskiego
 • 8056/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 – 2014
 • 8057/12/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 8058/12/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 18 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 36 na działce 1059/148, KM 53, obręb Gdynia
 • 8059/12/VI/P - organizacji międzynarodowej konferencji projektu unijnego „INTERFACE”
 • 8060/12/VI/P - organizacji zebrania partnerów projektu unijnego pn. ,,Botnicki Zielony Korytarz Logistyczny” (Bothnian Green Logistic Corridor) w Gdyn
 • 8061/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty zamówienia na naprawę odzieży służbowej dla pracowników Straży Miejskiej w Gdyni
 • 8062/12/VI/P - zmiany zarządzenia nr 4285/VI/P dot. dzierżawy łączy DSL od TP S.A. dla potrzeb MCZK
 • 8063/12/VI/O - ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”
 • 8064/12/VI/O - akceptacji treści porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego mieszkańca Gminy Miasta Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Wejherowie
 • 8065/12/VI/M - udzielenia zamówienia na promocję miasta na antenie TVP Gdańsk z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012
 • 8066/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie elementów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni
 • 8067/12/VI/P - współorganizacji Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
 • 8068/12/VI/P - wynajmu wystawy
 • 8069/12/VI/P - dofinansowania produkcji filmu dokumentalnego
 • 8070/12/VI/P - współorganizacji 73. rocznicy wysiedleń ludności Gdyn
 • 8071/12/VI/M - powołania członka Rady Nadzorczej INVENO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8072/12/VI/M - podpisania porozumienia z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współdziałania przy realizacji zadań, w szczególności zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, a także w sprawie współdziałania przy pracach związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w województwie pomorskim, na obszarze powiatu Miasto Gdynia, obrębu Chwarzno-Wiczlino
 • 8073/12/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na usługę: ” Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni dla obrębu ewidencyjnego Chwarzno - Wiczlino”
 • 8074/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Kuchnia+ Food Film Fest”
 • 8075/12/VI/M - zmiany zarządzenie nr 7237/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.07.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu i regulaminu pracy komisji konkursowej
 • 8076/12/VI/M - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni do zaciągania zobowiązań
 • 8077/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch ekspresów do kawy na potrzeby Biura Rady Miasta
 • 8078/12/VI/S - wyrażenia zgody na dzierżawę czterech kopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2012 i 2013 roku
 • 8079/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG
 • 8080/12/VI/S - wyrażenia zgody na przekazanie samochodu osobowego Renault Trafic o nr rejestracyjnym GA 40019 będącego na stanie Urzędu Miasta Gdyni na stan Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 8081/12/VI/M - wykonania remontu węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni
 • 8082/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Białowieskiej 1
 • 8083/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania:„Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 8084/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/153/UI/34/W/2012 z dnia 12.03.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Rdestowej na odcinku od ul. Chwaszczyńskiej do ul. Szafranowej w Gdyni”
 • 8085/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zadania pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 8086/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu wykonawczego wpustu kanalizacji deszczowej WP-1 i przyłącza kanalizacji deszczowej KD Ø250 oraz nadzoru autorskiego
 • 8087/12/VI/U - zarządzenia Nr 7677/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wycinki drzew i krzewów z nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” - Odcinek III – leśny
 • 8088/12/VI/U - udzielenia zamówienia na wykonanie Tablicy Pamiątkowej Pamięci Gdynian Wysiedlonych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej
 • 8089/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przesadzenie wraz z pielęgnacją drzew kolidujących z inwestycją budowy podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 8090/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/278/UI/86/W/2012 z dnia 08.05.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni
 • 8091/12/VI/M - nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 226 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 8092/12/VI/M - zmiany umowy dzierżawy MG/140/98 przy ul. Zielonej
 • 8093/12/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy dot. Skate Parku zlokalizowanego w Parku Kilońskim
 • 8094/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Słupeckiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Pomorskiej w Gdyni”
 • 8095/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie prezentacji na temat konwersji autobusu z silnikiem diesla na trolejbus w Gdyni podczas Uniwersytetu Letniego Trolley oraz konferencji międzynarodowej w Lipsku
 • 8096/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przez Zakład Usługowy „Geomawit” w Gdyni wydruku fotografii nadesłanych na konkurs fotograficzny pn: „Moje trolejbusy, moje miastao”
 • 8097/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni-Chwarznie”
 • 8098/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6
 • 8099/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 8100/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską”
 • 8101/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską”
 • 8102/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR”
 • 8103/12/VI/M - wykonania wymiany rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Chwarznieńskiej 12 i 24
 • 8104/12/VI/M - wykonania remontu dachu i elewacji na budynku przy ul. Chylońskiej 76
 • 8105/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 6299/12/VI/M dotyczącego zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ABK Nr 4
 • 8106/12/VI/M - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” w Gdyni do zaciągania zobowiązań
 • 8107/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę serwisu bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu
 • 8108/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7841/12/VI/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.000.000 EUR na wykonanie umocnienia brzegu w miejscu istniejących zabudowań zniszczonych łazienek, dokonania ich rozbiórki wraz z likwidacją przewodu kanalizacyjnego w Gdyni Orłowie
 • 8109/12/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 EUR na usługę „Obsługa bankowa budżetu miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym”
 • 8110/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie toreb wielorazowego użytku
 • 8111/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie usług doradczych
 • 8112/12/VI/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” ze środków finansowych PFRON
 • 8113/12/VI/O - zmiany zarządzenia nr 8006/12/VI/O z 25.09.2012 r
 • 8114/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V LO w Gdyni dla Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”
 • 8115/12/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie terenu SP Nr 26 w Gdyni dla Stowarzyszenia Rally-O w celu zorganizowania zawodów dla przewodników i ich psów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.10.2012
Data udostępnienia informacji: 16.11.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2012 15:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk