Z dnia 2012-09-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.09.2012 r. w sprawie:
 • 7846/12/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej
 • 7847/12/VI/R - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego
 • 7848/12/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów „VI Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni
 • 7849/12/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2010 r. na realizację badań profilaktycznych
 • 7850/12/VI/M - zmiany umowy nr KB/283/MB/7/W/2012 z dnia 10.05.2012 r. na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu hali łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
 • 7851/12/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w Gdyni przy ul. Abrahama 70/8, Biskupa Dominika 47/4, Bohaterów Starówki Warszawskiej 11/45, Chrzanowskiego 21/7, Chrzanowskiego 21/1A i Reja 6/5
 • 7852/12/VI/M - wykonania remontów 5 mieszkań w Gdyni przy ul. Dickmana 415, Orzeszkowej 5, Żeglarzy 36, Żeglarzy 2 i Żeglarzy 17
 • 7853/12/VI/M - wykonania projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Przemyskiej 20 w Gdyni
 • 7854/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi położonego przy ul. Przemyskiej 20 w Gdyni
 • 7855/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Orłowskiej 18 A w Gdyni
 • 7856/12/VI/M - wykonania prac naprawczych na placach zabaw dla dzieci małych i dużych przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni
 • 7857/12/VI/M - remontu wejścia do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 7858/12/VI/M - wykonania badania posadzek na toksyczność w mieszkaniu przy ul. Młyńskiej 17 w Gdyni
 • 7859/12/VI/M - montażu klapy na studni kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 7860/12/VI/M - naprawy rury spustowej i wykonania wraz z montażem pokryw na zbiorniki bezodpływowe przy ul. Rybaków 7 w Gdyni
 • 7861/12/VI/M - naprawy ogrodzenie i wykonania odpowietrzenia przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 7862/12/VI/M - rozbiórki betonowego boiska do koszykówki oraz likwidacji kosza do koszykówki, stołu do tenisa i kosza na śmieci przy ul. Dantyszka 13 w Gdyni
 • 7863/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2012 z dnia 13.07.2012 r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pomorskiej 12 w Gdyni
 • 7864/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Krofeya, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich
 • 7865/12/VI/S - zasad ustalania wynagrodzenia, przyznawania nagród oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Gdyni i ich zastępców
 • 7866/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Kartuska 12
 • 7867/12/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wiczlino” umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Zwinisławy
 • 7868/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012roku
 • 7869/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie gdyńskich kalendarzy książkowych
 • 7870/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promujących miasto
 • 7871/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup naczyń szklanych , jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego
 • 7872/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup foli, stojaka, profili aluminiowych i materiałów pomocniczych do pracy przy ploterze
 • 7873/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic Miłkowej i Melisowej”
 • 7874/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę oświetlenia ulicy Kilińskiego w Gdyni
 • 7875/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej poprawiającej funkcjonowanie istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Unruga
 • 7876/12/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni”
 • 7877/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
 • 7878/12/VI/S - przeprowadzenia przeglądu i konserwacji aparatów powietrznych i masek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 7879/12/VI/S - przeprowadzenia przeglądu i naprawy zestawu narzędzi hydraulicznych Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 7880/12/VI/M - nieruchomości położonej przy ul. Demptowskiej 46
 • 7881/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na organizację przyjęcia delegacji armatorów wielkich statków wycieczkowych podczas ich podróży biznesowej, organizowanej przez Cruise Baltic, po wybranych portach Regionu Morza Bałtyckiego
 • 7882/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na prowadzenie serwisu internetowego Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
 • 7883/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających (zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni”
 • 7884/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów metalowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 7885/12/VI/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 7886/12/VI/O - zakupu zestawu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni z okazji jubileuszu 50– lecia istnienia placówki
 • 7887/12/VI/O - zakupu rzutnika multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia placówki oraz nadania imienia Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego Gimnazjum nr 16
 • 7888/12/VI/O - zakupu zestawu multimedialnego oraz tablicy suchościeralnej dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni z okazji jubileuszu 55 – lecia istnienia placówki
 • 7889/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod ulicę zbiorczą, a docelową ulicę główną (łącznik Trasy Lęborskiej) – dz. nr 220/86 km 14 obręb Wiczlino
 • 7890/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zamieszczenie w dzienniku Metro i miesięczniku Autobusy publikacji dotyczącej promocji projektu TROLLEY
 • 7891/12/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 7892/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mikoryzacji drzew na terenie Gdyni
 • 7893/12/VI/O - powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2012 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 7894/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczniów i nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni do gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 7895/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej Gdynię
 • 7896/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 6. Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych – TRANSVIZUALIA 012 GDYNIA
 • 7897/12/VI/P - organizacji imprezy „Ostatni Dzień Lata”
 • 7898/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie projektu pn. „Kino Młodych” w ramach konkursu „Gdynia po godzinach”
 • 7899/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup osuszaczy powietrza na potrzeby UMG
 • 7900/12/VI/R - zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
 • 7901/12/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Trokach na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Nr 15
 • 7902/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla KM PSP w X LO w Gdyni
 • 7903/12/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez MDK w Gdyni z sali gimnastycznej SP Nr 29 w Gdyni
 • 7904/12/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: „Wiem że Cię boli”
 • 7905/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A
 • 7906/12/VI/M - akceptacji wyników I etapu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych
 • 7907/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 5.000.000 € na wykonanie zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III
 • 7908/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 € na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Centrum Sterowania Ruchem TRISTAR
 • 7909/12/VI/U - zamówienia miniatur budynków modernistycznych Gdyni dla gości III międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona”
 • 7910/12/VI/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200.000 € w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 90 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • 7911/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę łączy światłowodowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.09.2012
Data udostępnienia informacji: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2012 14:49 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk