Z dnia 2012-09-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.09.2012 r. w sprawie:

 • 7739/12/VI/M - przekazania w użytkowanie nieruchomości przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na rodzinny ogród działkowy
 • 7740/12/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 7741/12/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2012
 • 7742/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 4898/12/VI/K w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2012 rok
 • 7743/12/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni 4899/12/VI/K w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 7744/12/VI/P - świadczenia usługi w zakresie dostępu do serwera internetowego o nazwie „NaprawmyTo!”
 • 7745/12/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację 6. Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych – TRANSVIZUALIA 012 GDYNIA
 • 7746/12/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wielki Kack wystawy fotograficznej „Wielki Kack wczoraj i dziś”
 • 7747/12/VI/P - organizacji spektaklu muzycznego „Klenczon Poemat Rockowy”
 • 7748/12/VI/P - zamieszczenia na serwerze serwisu internetowego, edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”
 • 7749/12/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana
 • 7750/12/VI/U - zamówienia tłumaczenia symultanicznego z języka francuskiego na polski podczas III międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona”
 • 7751/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Promiennej w Gdyni
 • 7752/12/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy KB/709/UI/101/W/2012 z dnia 30.05.2012 r. na wykonanie badań geologicznych wraz z dokumentacją geologiczną uzgodnioną przez Starostę w Pucku w ramach zadaniach pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie”
 • 7753/12/VI/U - unieważnienia zarządzenia nr 7484/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Szczęśliwej, ul. Solnej do skrzyżowania z ul. Żuławską w Gdyni – etap II”
 • 7754/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu Nr 3/2012 do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza ” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 7755/12/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Rybaków 2 w Gdyni
 • 7756/12/VI/R - zmiany zarządzenia nr 6864/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych na lata 2011 – 2014
 • 7757/12/VI/R - Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
 • 7758/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie map, opracowanie graficzne, skład i druk książki „Pomniki przyrody Gdyni”
 • 7759/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji zadania p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni nr WND-RPPM.05.05.00-00-045/09, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.”
 • 7760/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na likwidację zapadliska przy budynku przy ul. Chrzanowskiego 3/5 w Gdyni, dzierżawionego przez Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej
 • 7761/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodów dymowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Chabrowej 10 w Gdyni
 • 7762/12/VI/M - usunięcia nieszczelności przewodów dymowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Chabrowej 3 w Gdyni
 • 7763/12/VI/M - stanu technicznego muru oporowego znajdującego się we wnętrzu blokowym przy ul. Świętojańskiej 139 blok I,II,III w Gdyni
 • 7764/12/VI/M - wykonania naprawy drogi w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 42-48 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 7765/12/VI/M - wykonania drzwi do boksu piwnicznego przynależnego do gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wójta Radtkego 51 w Gdyni
 • 7766/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 78 D w Gdyni
 • 7767/12/VI/M - likwidacji piaskownicy znajdującej się na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 187-189 w Gdyni
 • 7768/12/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 3 w Gdyni
 • 7769/12/VI/M - opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku gminnego położonego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 7770/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
 • 7771/12/VI/M - usunięcia nieszczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
 • 7772/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 6865/12/VI/M z dnia 19 czerwca 2012 roku dotyczącego wykonania robót budowlanych związanych z rozdzieleniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 35 od instalacji ciepłowniczej przynależnej do budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Orłowskiej 27/33 oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach w w/w budynku mieszkalnym
 • 7773/12/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 01/A/12 z dnia 08.08.2012r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 7 w Gdyni
 • 7774/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7775/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7776/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7777/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7778/12/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni ¼ udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kcyńskiej 10 oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych
 • 7779/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty czynszowe i odsetki /. Kcyńska 10/
 • 7780/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację promującą miasto
 • 7781/12/VI/M - udziału miasta Gdyni w ogólnopolskim konkursie „Wawrzyn Polskiej Turystyki”
 • 7782/12/VI/M - wyrażenia zgody na remont izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 7783/12/VI/S - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej - wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap I
 • 7784/12/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na roboty budowlane - wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, etap I
 • 7785/12/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego w 2012 r.
 • 7786/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na obsłuę akcji "Sprzątanie Gdyni 2012"
 • 7787/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego organizacji i prowadzenia treningu – warsztatu dla opiekunów osób niepełnosprawnych
 • 7788/12/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego prowadzenia zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • 7789/12/VI/M - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej
 • 7790/12/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców reprezentowanym przez Zarząd Okręgowy w Gdańsku a Gminą Miasta Gdyni
 • 7791/12/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/504/92 z dnia 18.12.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą łukową – pawilon handlowy nr 6
 • 7792/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 7793/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do nr SK/1547/PD/95-W/2012 z dnia 25 lipca 2012 r.
 • 7794/12/VI/K - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Marty Dunal w I Festiwalu Indywidualności Muzycznych Top Music Festival Gdynia 2012
 • 7795/12/VI/P - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Teatr Zajechał do Gdyni w „Polska Dziennik Bałtycki”
 • 7796/12/VI/P - realizacji projektu Teatr Zajechał w Gdyni
 • 7797/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup opon do samochodów służbowych Straży Miejskiej
 • 7798/12/VI/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
 • 7799/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7800/12/VI/P - zakupu dwóch infokiosków wraz z oprogramowaniem dla pasażerów promowych w ramach zadań w projekcie unijnym „INTERFACE”
 • 7801/12/VI/U - zamówienia wykonania makiety urbanistycznej miasta Gdyni, przeznaczonej do prezentacji w trakcie Tygodnia Architektury w Pradze
 • 7802/12/VI/U - zamówienia usługi gastronomicznej – obsługi cateringowej dla gości III międzynarodowej konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona”
 • 7803/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7284/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lipca 2012 r.
 • 7804/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR, na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umocnienia koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej Gdyni
 • 7805/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działki przeznaczonej pod budowę kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni
 • 7806/12/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia z dnia 17 kwietnia 2012 r.
 • 7807/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/661/UI/236/W/2011 z dnia 08.12.2011 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej
 • 7808/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na usunięcie i odtworzenie krzewów rokitnika pospolitego, kolidującego z inwestycją gminną
 • 7809/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie izolacji akustycznej dwóch ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz opaski wokół budynku przy ul. Stryjskiej 7 w Gdyni
 • 7810/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/222/UI/66/W/2012 z dnia 12.04.2012 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „ budowa oświetlenia cmentarza przy ul. Legionów w Gdyni”
 • 7811/12/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających na wylotach do Basenu Prezydenta” wydanej przez Wojewodę Pomorskiego
 • 7812/12/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie części decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających na wylotach do Basenu Prezydenta”
 • 7813/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/562/UI/201-W/2011 z dnia 25.10.2011r. o wykonanie roboty budowlanej „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 7814/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia Redłowskiej Ścieżki Zdrowia „Pastwisko Huzarska”
 • 7815/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy Nr KB/670/UI/240/W/2011 z dnia 06.12.2011 r. na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym i infrastrukturą techniczną”
 • 7816/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy barierki ochronnej na terenie cmentarza przy ul. Spokojnej w Gdyni
 • 7817/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/341/UI/115-W/2011 z dnia 04.07.2011 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 7818/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklam promujących Miasto
 • 7819/12/VI/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
 • 7820/12/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni dla Fundacji ,,Gdyński Most Nadziei”
 • 7821/12/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7822/12/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na: „Wykonanie wyceny 13 drzew celem ustalenia wysokości odszkodowania” oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
 • 7823/12/VI/P - dofinansowania produkcji filmu o tematyce Nordic Walking
 • 7824/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na wykonanie aktualizacji spotu promującego wydarzenie z kalendarza imprez miejskich
 • 7825/12/VI/M - projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu 10 mieszkalnego położonego przy ul. Bat. Chłopskich 18 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 7826/12/VI/P - zatwierdzenia projektu „(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 7827/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 7828/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 7829/12/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 7830/12/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 7831/12/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
 • 7832/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/397/UI/142/W/2011 z 11.08.2011 r. na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 7833/12/VI/U - rozliczenia finansowego kosztów budowy dróg eksploatacyjnych i dojazdowych do przepompowni ścieków wybudowanych przez PEWIK Gdynia w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 7834/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni
 • 7835/12/VI/U - zmiany zarządzenia wszczynającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 7836/12/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr TG/174/94 z 13 maja 1994 roku
 • 7837/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie i emisję wkładki pn: „Porady dla przedsiębiorczych” w dodatku „Gdynia Przedsiębiorcza” na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 7838/12/VI/P - wyrażenia zgody na przekazanie urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 7839/12/VI/S - zmiany § 4 w Zarządzeniu Prezydenta m. Gdyni nr 7362/12/VI/S z 24 lipca 2012 r
 • 7840/12/VI/M - przejęcia w zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanej kompleksem Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 przez ABK Nr 4
 • 7841/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 5.000.000 EUR na wykonanie umocnienia brzegu w miejscu istniejących zabudowań zniszczonych łazienek, dokonania ich rozbiórki wraz z likwidacją przewodu kanalizacyjnego w Gdyni Orłowie
 • 7842/12/VI/P - organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pn: „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni
 • 7843/12/VI/P - powołania kapituły konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” oceniającej prace zgłoszone na konkurs
 • 7844/12/VI/P - wykonania usługi w zakresie zsunięcia betonowego schronu z Klifu w Gdyni Orłowie
 • 7845/12/VI/O - zawarcia umów zlecenia z nauczycielami III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na przeprowadzenie testu uzdolnień kierunkowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.09.2012
Data udostępnienia informacji: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 13:06 Korekta Sybilla Stolarczyk
02.10.2012 14:48 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk