Z dnia 2012-09-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.09.2012 r. w sprawie:
 • 7676/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie technicznej koncepcji zmiany lokalizacji przystani rybackiej w Gdyni- Oksywiu dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu– etap II”
 • 7677/12/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego wycinki drzew i krzewów z nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” - Odcinek III – leśny
 • 7678/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Granatowej w Gdyni
 • 7679/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 7680/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7485/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. L. Staffa
 • 7681/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7682/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7683/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7684/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7685/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7686/12/VI/S - dofinansowania kosztów kształcenia pracownikom UMG w 2012 roku
 • 7687/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UMG w 2012 roku
 • 7688/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 6186/11/VI/S z dnia 24.04.2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe (trolejbusowe) do celów służbowych dla pracowników UMG
 • 7689/12/VI/M - wykonania aktualizacji materiałów filmowych promujących miasto
 • 7690/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na nabycie praw do czterech zdjęć na potrzeby serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl.
 • 7691/12/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
 • 7692/12/VI/S - powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • 7693/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2012 roku
 • 7694/12/VI/S - zmiany zarządzenia nr 4760/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2011 r.
 • 7695/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu schodów przy wejściu głównym do budynku przy ul. Legionów 67 w Gdyni, dzierżawionego przez NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana”
 • 7696/12/VI/M - wykonania remontu mieszkania przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 15/34 w Gdyni
 • 7697/12/VI/P - zmiany umowy KB/322/PON/3/W/2011 zawartej dnia 30 maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją AnimalPro
 • 7698/12/VI/P - powierzenia podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
 • 7699/12/VI/P - przygotowania materiałów promocyjnych
 • 7700/12/VI/M - zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na realizacje działań promujących miasto z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2012
 • 7701/12/VI/M - zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację oprawy promującej studio TVP w Gdyni
 • 7702/12/VI/M - udzielenia upoważnienia do podpisania umowy na usługę aktualizacji i rozszerzenia treści Memorandum Gdyni
 • 7703/12/VI/M - zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 20 flag z nadrukiem okolicznościowym
 • 7704/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 400 sztuk balonów z okolicznościowym nadrukiem promującym miasto
 • 7705/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7470/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia użytkowego położonego przy ul. Abrahama 56 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7706/12/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7469/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 sierpnia 2012 r. w sprawie wynajęcia pomieszczenia użytkowego położonego przy ul. Abrahama 80 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 7707/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 127 o powierzchni 9.6 m 2 zlokalizowanego na placu targowym
 • 7708/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 307 o powierzchni 9.6 m 2 zlokalizowanego na placu targowym
 • 7709/12/VI/U - wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Sakowicza w Gdyni
 • 7710/12/VI/P - organizacji pobytu chóru „Czerwone Maki” z Mińska
 • 7711/12/VI/S - prowadzenia szatni w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 7712/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni
 • 7713/12/VI/M - wykonania monitoringu systemem kamerowym nieruchomości przy ul. Śląskiej 1-7 w Gdyni
 • 7714/12/VI/U - zmiany zarządzenia nr 5868/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03 kwietnia 2012r. w sprawie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zadania pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” oraz zarządzenia nr 5953/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót uzupełniających związanych z realizacją zadania pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem”
 • 7715/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów hydraulicznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 7716/12/VI/P - budowy monitoringu wizyjnego w dzielnicy Mały Kack w ramach konkursu „Bezpieczna dzielnica”
 • 7717/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup licencji na wykorzystanie podkładów topograficznych do map atrakcji turystycznych Gdyni i okolic
 • 7718/12/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego na druk zaproszeń na uroczystość upamiętniającą 73 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę oraz Dzień Sybiraka
 • 7719/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Projekt realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody Kępa Redłowska”
 • 7720/12/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Romana Stinzinga w dziedzinie upowszechniania kultury
 • 7721/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 20/2012 do umowy nr KB/13/MOPS/2008 z 02.06.2008 r. zawartej z fundacją „Pomocna Dłoń” z siedzibą w Kościerzynie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 7722/12/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 19/2012 do umowy nr KB/10/MOPS/2009z 09.04.2009 r. zawartej z fundacją „Nasza Rodzina” z siedzibą w Szymankowie w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 7723/12/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Cisowa przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych na lata 2011-2014
 • 7724/12/VI/R - skierowania na drogę postępowania sądowego spraw o wyznaczenie kuratora spadku w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy działki nr 257/43, km 75 przy Al. Zwycięstwa 195 A w Gdyni dla inwestycji polegającej na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym na działce nr 257/43; km 75 przy Al. Zwycięstwa 195 A w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną na działkach nr 259/43, 543/55, 545/55, 854/43 i 56; km 75 w rejonie Al. Zwycięstwa
 • 7725/12/VI/R - zawarcia umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • 7726/12/VI/R - zawarcia umowy z wojewoda pomorskim w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy
 • 7727/12/VI/R - zawarcia umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gmina Miasta Gdyni dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
 • 7728/12/VI/R - aneksu nr 1 do „Podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 7729/12/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” oraz aktualizacji procedur wdrażania projektu
 • 7730/12/VI/P - przedłużenia serwisu internetowego gdyniabusinessweek.pl
 • 7731/12/VI/P - współorganizacji koncertu orkiestry dętej z Norwegii
 • 7732/12/VI/M - upoważnienia wiceprezydenta M. Stępy oraz dyrektora ZDiZ w Gdyni Romana Witowskiego oraz wskazania osób do podpisania dokumentów dotyczących projekty DYN@MO „DYNamic Citizens @ctive for sustainable MObility” planowanego do realizacji w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS współfinansowanego z 7-go Programu Ramowego /7th Framework Programme for Research and Technological Development/
 • 7733/12/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/588UI/210/W/2011 z 02.11.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Karoliną Macyszyn-Rybińską właścicielką firmy RMK Architekci z siedzibą w Pogórzu
 • 7734/12/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 7535/12/VI/U z 14.08.2012 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z zadaniem: „Budowa ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7735/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia gminnego w ulicach Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni
 • 7736/12/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających dotyczących budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych w ramach realizowanego zadania pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 7737/12/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 52 placówek oświatowych w Gdyni realizowana w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych usług politycznych w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.09.2012
Data udostępnienia informacji: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2012 14:43 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk