Z dnia 2012-08-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.08.2012 r. w sprawie:
 • 7567/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na przyłączenie do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 37 wraz z przedszkolem w Gdyni Wiczlinie
 • 7568/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni
 • 7569/12/VI/M - usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 7570/12/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 13 przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni
 • 7571/12/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni
 • 7572/12/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego nad remontem dachu hali łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni oraz opracowanie zamiennego projektu budowlanego
 • 7573/12/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 7264/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Remont dachu hali łukowej w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni”
 • 7574/12/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 102 G w Gdyni
 • 7575/12/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku położonego przy ul. Strzelców 28 w Gdyni (działka nr 51/11 KM 1)
 • 7576/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej piwnicznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 7577/12/VI/M - remontu instalacji etażowego ogrzewania w budynku przy ul. Kołłątaja 44/3 w Gdyni
 • 7578/12/VI/M - wykonania podłączenia do miejskiej sieci cieplnej i wew. instalacji c.o. w budynku przy ul. Śląskiej 60a w Gdyni
 • 7579/12/VI/M - uregulowania zobowiązania za rok 2012 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Berlinga 10 w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
 • 7580/12/VI/M - uregulowania zobowiązania za rok 2012 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 9-13 w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
 • 7581/12/VI/M - uregulowania zobowiązania za rok 2012 wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Arciszewskich 26, 27, 29, 30 w Gdyni wynikającego z kosztów zarządu piwnic przynależnych do lokali komunalnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
 • 7582/12/VI/M - wyrażenia stanowiska gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 4/07/2012 z dnia 18.07.2012 r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szczecińskiej 28 w Gdyni dotyczącej rozbiórki nieużytkowanych, murowanych komórek
 • 7583/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.7.2012)
 • 7584/12/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.17.2008)
 • 7585/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7586/12/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 7587/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego dla Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni
 • 7588/12/VI/P - zmiany umowy nr PON/4/PFRON/2012 zawartą dnia 28 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Amazonek Gdyńskich
 • 7589/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie zamiennego projektu budowlanego budowy ścieżki rowerowej od Wzgórza Maksymiliana do ul. Harcerskiej
 • 7590/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym
 • 7591/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu 6 straganów realizowanych w ramach zadania pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz z placem składowym”
 • 7592/12/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo”
 • 7593/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/154/UI/35/W/2012 z dnia 14.03.2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni
 • 7594/12/VI/M - usunięcia awarii przyłącza sanitarnego przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni
 • 7595/12/VI/M - wywiezienia złamanego drzewa i uporządkowania terenu na nieruchomości przy ul. Unruga 18 A w Gdyni
 • 7596/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 43 przy ul. Pogodnej 4 w Gdyni
 • 7597/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 44 przy ul. Widnej 5 w Gdyni
 • 7598/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 84 przy ul. Rolniczej 12 w Gdyni
 • 7599/12/VI/M - remontu schodów zewnętrznych prowadzących do lokalu użytkowego przy Al. Marszałka Piłsudskiego 18 w Gdyni
 • 7600/12/VI/M - remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy Al. Zwycięstwa nr 207 A w Gdyni
 • 7601/12/VI/M - wykonania remontu lokalu socjalnego nr 10 w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 7602/12/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na remont muru oporowego przy schodach prowadzących do budynku użytkowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Harcerskiej 4 w Gdyni
 • 7603/12/VI/K - uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym
 • 7604/12/VI/K - przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek kultury za I półrocze 2012 roku
 • 7605/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego „B” położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7606/12/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu użytkowego „C” położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 7607/12/VI/S - wyrażenia zgody za zakup usług szkoleniowych dla pracowników UMG w 2012 roku
 • 7608/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego, na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo”
 • 7609/12/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138 w Gdyni”
 • 7610/12/VI/S - unieważnienia postępowania o zamówienia publiczne na robotę budowlaną pn. Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni na terenie Miasta Gdyni
 • 7611/12/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 7168/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 lipca 2012 roku
 • 7612/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie przysięgłe dokumentu z j. angielskiego na j. polski
 • 7613/12/VI/P - zabezpieczenia technicznego wernisażu GDYNIA: TWARZE KULTURY
 • 7614/12/VI/P - wykonania elementów ekspozycyjnych na wystawę GDYNIA: TWARZE KULTURY
 • 7615/12/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 336 o powierzchni 11,1 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 7616/12/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1374/PD/82-W/2012 z 11 lipca 2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Traffic Design
 • 7617/12/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień /w trym prowadzenie klubu dla młodzieży/ i organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego
 • 7618/12/VI/M - wyrażenia woli objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni
 • 7619/12/VI/O - powołania komisji opiniującej zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży ogłoszonego na mocy zarządzenia nr 7002/12/VI/O

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.08.2012
Data udostępnienia informacji: 13.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2012 15:00 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk