Z dnia 2012-08-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.08.2012 r. w sprawie:
 • 7502/12/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2011 roku
 • 7503/12/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
 • 7504/12/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Pomorskim Zarządem Wojewódzkim na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni
 • 7505/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod rozbudowę ulic Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni
 • 7506/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu dla budowy Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie
 • 7507/12/VI/M - wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni”
 • 7508/12/VI/M - wymiany drzwi wejściowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 20 przy ul. Rolniczej 16 w Gdyni
 • 7509/12/VI/M - wykonania remontu i konserwacji urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie administrowanym przez ABK Nr 4 w Gdyni
 • 7510/12/VI/M - naprawy stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 7a w budynku mieszkalnym przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1 w Gdyni
 • 7511/12/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 40 przy ul. Chylońskiej 59-63 w Gdyni
 • 7512/12/VI/M - wykonania usług sanitarnych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 65 przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
 • 7513/12/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego powołania zespołu monitorującego wybraną dzielnicę Gdyni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • 7514/12/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 7515/12/VI/K - unieważnienia wyników postępowania o zamówienie publiczne na najem terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych
 • 7516/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów remontowo – budowlanych oraz świadczenia usług transportowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14.000 EUR
 • 7517/12/VI/S - konserwacji systemu kolejkowego do 14.000 EUR
 • 7518/12/VI/S - zakupu panelu LCD do kserokopiarki Canon IRC 238i Wydziału Budynków do 14.000 EUR
 • 7519/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatów fotograficznych na potrzeby UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 7520/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup wykładzin podłogowych oraz listew na potrzeby UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 7521/12/VI/S - wyrażenia zgody na wymianę szlabanu znajdującego się na dziedzińcu budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 o wartości do 14.000 EUR
 • 7522/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup mebli dla potrzeb UMG oraz akceptacji wyboru oferenta do 14.000 EUR
 • 7523/12/VI/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych o wartości do 14.000 EUR
 • 7524/12/VI/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gdyni
 • 7525/12/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji w 2012 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 7526/12/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na organizację w Gdyni IV Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
 • 7527/12/VI/O - powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni
 • 7528/12/VI/O - zawarcia umów zlecenia na prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz zawarcia umów zlecenia z pracownikami obsługi w ramach projektu „Gdynia Business Week 2012”
 • 7529/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni do gimnazjum w Getyndze (Niemcy) w ramach współpracy międzyszkolnej
 • 7530/12/VI/O - dofinansowania wyjazdu do Paryża szczególnie uzdolnionego ucznia na Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych
 • 7531/12/VI/O - przyznania środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na realizację projektu „Gdynia Business Week 2012”
 • 7532/12/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 7533/12/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa - Oświetlenie Sp. z o.o za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych sieci oświetleniowej i trakcyjnej w Al. Zwycięstwa (odcinek od Wzg. Św. Maksymiliana do ul. Stryjskiej)
 • 7534/12/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa - Oświetlenie Sp. z o.o za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych sieci oświetleniowej i trakcyjnej na pętli trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia
 • 7535/12/VI/U - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie robót związanych z zadaniem: „Budowa ulicy Poznańskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 7536/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję miasta w ramach programu TVP Gdańsk „Pomorska Kronika Biznesu”
 • 7537/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję spotu promującego miasto z okazji weekendu architektury w Gdyni
 • 7538/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 12 tablic z nadrukiem promującym Miasto
 • 7539/12/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na usunięcie tablicy w Parku Rady Europy
 • 7540/12/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni
 • 7541/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zakup czasu antenowego na kanale TVP 1 oraz aktualizację filmu promującego miasto
 • 7542/12/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację konferencji prasowej prezentującej szlak miejski „Legenda Morska Gdyni”
 • 7543/12/VI/M - zaopiniowania zaliczenia ul. Słonecznej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu
 • 7544/12/VI/M - zaopiniowania zaliczenia ul. Łużyckiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu
 • 7545/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi aktualizacji systemu ochrony antywirusowej
 • 7546/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji systemu zarządzania bazą danych ORACLE
 • 7547/12/VI/K - zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2012
 • 7548/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2012 rok
 • 7549/12/VI/K - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • 7550/12/VI/K - zmiany zasad /polityki/ rachunkowości w UM Gdyni
 • 7551/12/VI/R - przyjęcia zmian w Podręczniku wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 7552/12/VI/R - przyjęcia wzorów wniosków i umowy o przyznanie dotacji ekologicznych oraz upoważnienia do podpisywania umów na dotacje ekologiczne
 • 7553/12/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji rewaloryzacji fontanny miejskiej o wartości do 14.000 EUR
 • 7554/12/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup koszulek polo dla pracowników UMG do 14.000 EUR
 • 7555/12/VI/S - unieważnienia przetargu ofertowego na najem powierzchni w budynku UMG z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu wszczęte zarządzeniem nr 7236/12/VI/S
 • 7556/12/VI/U - zamówienia wykonania druku materiałów informacyjnych na trzecią międzynarodową konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. do lat 60. i jej ochrona”
 • 7557/12/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 7558/12/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
 • 7559/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na tłumaczenie z języka polskiego na język angielski opracowania strategii promocyjnej przygotowanej w ramach projektu TROLLEY pt: „Kształtowanie pozytywnego wizerunku komunikacji trolejbusowej wśród wybranych grup mieszkańców Gdyni”
 • 7560/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ulicy Lipowej w Gdyni
 • 7561/12/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji na roboty budowlane pn: „Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR”
 • 7562/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Północnej z ulicą Chylońską w Gdyni”
 • 7563/12/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji budowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Energetyków w Gdyni
 • 7564/12/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/524/UI/186-W/2011/W/2011 z 28.09.2011 na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I/
 • 7565/12/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Kopernika 7 oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 7566/12/VI/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.08.2012
Data udostępnienia informacji: 13.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2012 14:59 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk